ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !

 

        ЛИЧ                                                          ДО   ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР

                                                        Гр. (с) ........................................................................

СПЕШНО  ! ! !                             
     СПЕШНО  ! ! !                   

                                                   КОПИЕ ДО : РЪКОВОДИТЕЛЯ Н А ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ...                                                                             НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ  ......                                                                             ГР...................................................................................................

.

 Ж А Л Б А

  от

  Име...................................................................................................................... ЕГН................................
  л.к. ....................№.................... изд. на ..................................... от   МВР- гр.........................................
  гр.(с)............................. п. к ...................... общ. .................................. обл..............................................
  ж.к.....................................ул. ......................................................................................... № .......................
  бл. ..................... вх.......................етаж .................... ап.  ......................... тел. .......................................
 

С настоящата ми жалба Ви информирам за деяние - безде- йствие - за което, ако прецените, че е незаконосъобразно Ви моля в съотвествие с Вашите правомощия по общия надзор за спазване на законността да предприемете необходимото за осъществяване на отговорността на виновните длъжност- ни лица, като едновременно с това горещо Ви моля да вземе те необходимите мерки за възстановяване с възможно най-го- ляма бързина на нарушените ми права - нарушени от неизпъл- нението на служебни задължения, чието неизпълнение е с твърде, твърде тежки за мен последици .                                          

И понеже в определени случаи неизпълнението на служе- бни задължения е съставомерно деяние по чл. 282 от НК се обръщам към Вас - за в случай, че бездействието, от което се жалвам се окаже такова, а ако пък това деяние не е престъ- пление, а само административно-наказуемо нарушение, то в такъв случай Ви моля да инициирате и проконтролирате налагането на съответните санкции от Контролните органи на Националния осигурителен институт на виновните длъжностни лица, тъй като в това време на пълно неуважение и пренеб- режение на правото често виновните длъжностни лица се измъкват от отговорност. 

А ето точно за какво бездействие става въпрос:

На............................................................................. подадох молба с

вх. №.............................................................................................................

до...................................................................................................................
с искане в нея да ми бъдат издадени документи - удост- оверения образец УП-2 за полученото от мен по календарни месеци ( или в краен случай - по календарни години) брутно трудово възнаграждение за посочения в молбата календарен период от време.

Като както вече казах, с молбата си моля полученото през   посочения в нея календарен период от време - брутно трудово възнаграждение да бъде вписано в удостоверение УП-2 поме- сечно -едно напълно законосъобразно искане от моя страна, или в краен случай да бъде вписано по календарни години.

Редът, начинът и срокът за издаването на тези удостоверения -УП-2 са регламентирани с Наредба № 6 за пенсионното обслужване (ДВ бр. 48/75 г/ - чл. З и чл. 5 от нея и Инструкция № 2492 -"ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТРУ­ДОВ СТАЖ" (ДВ бр. 20/68 г.)

Относно начина и реда за издаване на тези удостоверения, бланкетната разпоредба на чл. З от НАРЕДБА № 6 препраща към споменатата ИНСТРУКЦИЯ № 2492.

А в ИНСТРУКЦИЯ № 2492, в чл. 7Б ал. 4 относно начина, по който се вписват данните за трудовия стаж и трудовото възнаграждение в удостоверенията УП-2 е казано:

"В графи 6 до 10 на удостоверенията УП-30 и УП-2 се вписват ПОМЕСЕЧНО времето и трудовото възнаграждение, от което ще се определи размерът на пенсията."

Така, че искането в молбата ми - полученото възнаграждение да бъде вписано в у-нието УП-2 помесечно - за всеки календарен месец поотделно - е напълно законосъобразно.

Срока, в който трябва да бъдат издадени тези у-ния (документи) е определен с чл. 5 от Наредба № 6, който член гласи:

"Чл. 5 (1) Предприятията, учрежденията и организациите издават документи за пенсиониране в 10-дневен срок от поискването им.

(2) За неспазване срока виновните длъжностни лица носят отговорност по Закона за административните нарушения и наказания."

 

А имуществена санкция за неспазване на Наредба № 6, която е част от нормативните актове по ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, освен по ЗАНН е предвидена и по чл. 23 от Закона за фонд "Обществено осигуряване" (ЗфОО), чийто текст гласи:

o о

."Чл. 23. Лицата нарушили разпоредбите на този закон и на други нормативни актове по държавното обществено осигуряване или неизпълнили предписанията по чл. 21, ал. 1.,т. З или задълженията си по чл. 21, ал. 1, т. 4, се наказват с глоба в размер на 10 минимални работни заплати, ако не подлежат на по-тежко наказание, а при повторно нарушение до 20 минимални работни заплати."

Но и след изтичането на този 10-дневен - постановен с НАРЕДБА № 6 - срок на мен така и не ми бяха издадени исканите удостоверения (документи) - и именно от това бездействие с което се нарушават мои жизненоважни права и цитираната НАРЕДБА № 6 се жалвам аз.

В молбата ми изрично е посочено, че тези документи с вписаните в тях по посочения и регламентиран начин данни са ми необходими за определянето и изчисляването на най-благоприятния размер на пенсията ми.

И, ако не ми бъдат издадени тези у-ния, то по никакъв начин това не може да стане.

Защо не са ми издадени тези у-ния аз не мога да знам, но тяхното неиздаване в срок е незаконно бездействие с твърде фатални за мен последици, тъй като от моя страна - поради това бездействие - аз пропускам постановени преклузивни срокове по други нормативни актове по ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ - Закона за пенсиите и ППЗП - неспазването, на които срокове е свързано с тежки финансови последици за мен - не-възстановими загуби - и за които преклузивни срокове, по които нормативни актове не е предвидена възможност за тяхното възстановяване при неспазването им.

   Така аз съм в пълна безизходица - нямам финансови средс- тва за водене на съдебни процеси срещу виновните длъжно- стни лица за обезщетяването на причиняваните ми вреди с това  бездействие и за принуждаването им по съдебен ред да ми издадат исканите от мен документи, затова горещо Ви моля да предприемете необходимите мерки за осъществя- ването на отговорността на виновните длъжностни лица,та повлияни от тях да изпълнят задълженията си и да бъдат възстановени нарушените ми права.

При личните (и наследствените) пенсии за изслужено време и старост съгласно чл. 11 ал. 1 от ЗП размерът им се изчи- слява от средно месечното брутно трудово възнаграждение получено за период от 3 последователни години от последните 15 г. трудов стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и трудовия му стаж след тази дата - ако има разбира се и такъв стаж след 01.01.1997 г.

Или тъй наречения базов период при този вид пенсии - периода въз основа на полученото, през който възнаграждение се изчислява размерът на пенсията е 3 последователни години трудов стаж.

Тези 3 последователни години трудов стаж (36 последо- вателни месеца трудов стаж) може да са точно равни на 3 календарни го­дини, ако трудовият стаж не е прекъсван, но също така може тези 3 последователни години трудов стаж (36 последователни месеца трудов стаж) да са направени за период от време по-голям от 3 календарни години, ако трудовия стаж е прекъсван.

Така, че поради прекъсване на трудовия стаж базовият период може да включва време и повече от 3 календарни години.

И тъй като се опасявах, че след като в ЗП е постановено, че тези пенсии се изчисляват от възнаграждението получено за пери­од от 3 последователни години трудов стаж може да бъдат неправилно интерпретирани нормативните актове от съответните длъжностни лица в смисъл: че от субекта, в който е положен трудов стаж може да се иска удостоверение за получено възнагражде­ние само и точно за 3 календарни години - и поради едно такова интерпретиране да не ми бъдат издадени исканите у-ния за получените възнаграждения, ако периода, за който се искат те е по-голям или по-малък от 3 календарни години, то в молбата ми обс­тойно е разяснено защо едно такова интерпретиране е погрешно и незаконосъобразно              

 Избраните точно и само 3 последователни години трудов стаж, които може и да са повече от 3 календарни години - въз основа на възнаграждението, от които ще се изчислява размера на пенсията се посочват НЕ пред субекта, в който има положен трудов стаж и (или) който субект притежава тази информация, а се ПОСОЧ-

 място за вашата реклама 

.

 

Всяка търси това, което намира !!)) щракни тук

 

Вълшебен имот
.

.

На приказна цена

 

Сайтове за  всичко и за всеки от www.Vsi4ko.net 

щракни тук

Най-евтините имоти в България щракни тук

 

 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

жалба  -  2  - стр

ВАТ ПРЕД ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, които именно органи имат нужда от това посочване на точно определен период от време, за да извършат необходимите изчисления за размера на пенсията въз основа на полученото през този период възнаграждение.

А само въз основа на получената от всички субекти докуме- нтирана информация, а това са удостоверенията УП-2 - в кои- то субекти са направени последните 15 години трудов стаж молителят може да изчисли, определи, избере, и раз- бере кои са точно най-благоприятните за него 3 или повече календарни години, които именно точно 3 или повече календарни години да посочи пред Национал- ния осигурителен институт въз основа на полученото, през които години възнаграждение да бъде определен размера на пенсията му.

Във нито един от двата норматизни акта - НАРЕДБА № 6 и ИНСТРУКЦИЯ № 2492 - регламентиращи издаването на у-нията за получените възнаграждения,а и въобще в нито един , който и да е друг   нормативен акт не е постановено, че от субекта, в който има положен трудов стаж може да се иска и той може да издава у-ния за възнаграж- дения за само и точно 3 календарни години.

И това е напълно разбираемо, защото, ако например последните 15 години трудов стаж са направени на няколко места и на всяко едно от тях е работено по по-малко от 3 години, това не означава, че човек трябва да остане без пенсия, само защото не може да се издаде у-ние УП-2 за периоди от време по-малки - различни - от точно 3 години.

Също така, ако е работено само в едно предприятие, но пък за всяка една календарна година зачетеното през нея за трудов стаж време е примерно по 7-8 месеца тогава, за да се съберат З години трудов стаж трябва да се вземе удостоверение УП-2 за календарен период по-голям от 3 календарни години и ако бе запретено да се издават у-ния за периоди по-дълги от 3 календарни години човек би останал без пенсия, само, заради това.

Така. че посочването (позоваването) на точно определен период от време въз основа на полученото, през който период възнаграждение се определя размера на пенсията въобще не се отнася за пред субекта притежаващ информацията за положения трудов стаж и полученото възнаграждение, а се отнася, само за пред органите на Националния осигурителен институт.

И тъй като допреди една година - допреди въвеждането на индивидуалните коефициенти - за размера на пенсиите бе от значение само абсолютното стойностно изражение на полученото възнаграждение, то дотогава хората обикновено знаеха кои точно са най-благоприятните им години - през кои точно 3 години от своя стаж са получавали най-високо като числово изражение  заплащане и затова се създаде практика -в повечето случаи да се иска и да се дава съответната информация за полученото възнаграждение за точно само 3 години и то за такива три години, през ко­ито трудовия стаж е бил непрекъснат.

И така създалата се практика може би води до убеждение в съответните, недобре запознати длъжностни лица, че е недопустимо да се иска и съответно да се дава документирана с удостоверения УП-2 информация за получено възнаг- раждение за календарен период различен от 3 кален- дарни години.

Но, ако допреди въвеждането на индивидуалните коефи- циенти човек обикновено е знаел през кои точно 3 години от трудовия му стаж възнаграждението му като числово изражение е било най-високо и това му е било доста- тъчно, за да ги избере и посочи именно само тях въз основа на този един-единствен критерий, то след въвеждането на индивидуалните коефициенти опреде- лянето на трите най-благоприятни за размера на пенсията години е изключително сложно, тъй като вече е от значение не само абсолютното числово изражение на получено- то възнаграждение, а от значение са и много други фактори - като средна работна заплата за страната за един или друг тригодишен период, тъй като индивидуалният коефициент е отношението между полученото от отделния човек възнаграждение и средната заплата за страната за същия период;

-  от  значение е също така и обстоятелството: включ- ва или не базовият период време след 30 юни 1996 г., след  30 септември 1997 г.,  защото ако базовият период не включва време след т ези дати пенсията се увеличава съответ- но с 20 % по ПМС № 176  (от 18 юли/ДВ 6р. 62/96 г.) и с 30 % по ПМС № 239/96 г./ДВ бр. 83/96г./  още от датата на отпускането й или от датата на изменението й;

- от значение също така е и обстоятелството има ли трудов ст аж  след 01 януари 1997 г. или не, и прочие фактори и само един  от всичките възможни варианти е най-бла- гоприятен и човек не може предварително - без да са направени тези изчисления - да знае кои точно 3 годи ни се явяват най-благоприятни за размера на пенсията
 му, та направо само за тях да иска удостоверения УП-2 за по- ученото възнаграждение. (А при наследствените пен- сии наследниците въобще пък може и да не знаят ко- га,какво е било възнаграждението на починалия наследо дател и  затова им е  необходима във всички случаи информа- ция за  всичките му 15 последни години трудов стаж.)

Ами при право на избор на 3 години   равняващи се на 36 ме- сеца- от последните 15 години трудов стаж, равняващи се на 180 месеца, то  само броят на отделните индивидуални коефициенти e 145 (сто четиредесет и пет):

o о

- първият се получава за първите 36 месеца от тези последни 180 месеца - от 1 до 36-тия от тях; вторият се получава за втори­те 36 месеца - от 2-рия до 37 месец; третият се получава за третите 36 месеца - от 3-тия до 38-я месец; четвъртият се получава за четвъртите 36 месеца - от 4-тия до 39-я месец; петият се полу­чава за петите 36 месеца - от 5-тия до 40-я месец и така нататък и 145-ят индивидуален коефициент се получава за 145-тите 36 последователни месеци - от 145-я до 180-я. Или общо отделните индивидуални коефициенти са 145 на брой и само един, единствен от тях е най-благоприятния, най-високия.

И дори даването на данните в у-нията УП-2 не помесечно - за всеки месец поотделно - така както повеляват цитираните нормативни актове, а по цели години, каквато е ширещата се практика, поради нежеланието на служителите да дават данните помесечно, е твърде неблагоприятно и ощетително за мен, защото се намалява 11 -пъти възможността ми да избера и посоча пред Националния осигурителен институт 3-те действително най-благоприятни за мен години, тъй като при даването на данните за цели го­дини вместо да избирам от 145 възможни варианта, ще мога да избирам само от 13 възможни варианта, защото в такъв случай, когато данните се дават по цели години броят на възможните отделни и индивидуални коефициенти е само 13: - първият се получава за първите 3 цели години от тези последни 15 години трудов стаж - от 1 -вата до третата цяла година; вторият се получава за вторите 3 цели години - от 2-рата до 4-тата; третият се получава за третите 3 цели години - от 3-тата до 5-тата и т.н., или общо отделните индивидуални коефициенти, които могат да бъдат наме­рени за последните 15 години при дадени за по цели години данни е само 13. И така е въпрос на случайност дали някой от тези 13 коефициента е в действителност най-добрият, когато техния общ възможен брой е 145. И така не ще мога да избера наистина най-добрия вариант за мен, а човек само един път в живота си се пенсионира и само един път може да иска промяна на базовия си период с оглед получаването на най-благоприятния размер на пенсията си и се оказва лишен от това си право - правото да получи най-благоприятния размер на пенсията си, заради нечие не­законно бездействие и пълно безхаберие.

Както стана видно - само броят на отделните възможни индивидуални коефициента е 145. а това съчетано с обстоятелството, че ако базовия период не включва време след 30 юни 1996 г. се увеличава пенсията с 20 % по ПМС № 176/96 г., а ако пък не включва време след 30 септември 1996 г. се увеличава с 30 % по ПМС №239/96 г. - утроява възможните варианти за това кой базов период се явява най-благоприятен за размера на пенсията.

И, за да бъдат направени тези твърде сложни и многобройни изчисления, за да знае молителят, кои точно 3 години да посочи пред Националния осигурителен институт - кои точно три години от последните му 15 години трудов стаж се явяват най-благопри­ятните за размера на пенсията му той трябва да бъде снабден от субектите, в които е направил този трудов стаж с удостоверения за възнагражденията получени от него през всичките тези последни свои 15 години трудов стаж.

А незаконите бездействия на съответните длъжностни лица го лишават от правото и възможността да получи възможно най-високия размер на пенсията си.

Както вече казах всички тези разяснения за съответните длъжностни лица от споменатия субект са изложени превантивно в молбата ми - за предотвратяването именно на това, което се случи, но както е видно даването на тези разяснения явно е било напълно безрезултатно.

Цял живот човек се труди и накрая да не може да получи заслужения размер на пенсията си, заради нечие безотговорно бездействие, бездушие и безхаберие !!!!!

 

  Горещо ВИ МОЛЯ за Вашите спешни законози мерки за възс- тановяване на нарушените ми права и за тяхната реализация във възможно най-кратки срокове, понеже както вече обясних , поради това незаконно бездействие, от което се жалвам, аз пропускам   постановени  преклузивни срокове,  за които не е предвидена  възможност  за възстановяването им при неспа- зването им. чието неспазване е свързано с тежки и практически  невъзстановими  финансови вреди  за мен тъй като ВИ Е добре  известно крайно  бедствуващото положение на българските пенсионери и излизащите в пенсия - неможещи по никакъв начин да си позволят воденето на дела за възстановяването от виновните длъжностни лица на неправомерно причинените от тях вреди

 

Дата:...............................     Гр. ...............................................................

                                             С  уважение : ............................................

                                         (.......................................................................)     

.

  >към онлайн варианта ! > към онлайн варианта ! > към онлайн варианта !

Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много по-красив, по-функционален и по-удобен за използване !

 

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 
 .

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов