ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
 
oo

Скъпи съотечественико,

Ако самият вие получавате пенсия, или сега ви предстои отпускането й, ако имате ваш близък, получаващ пенсия, или на когото му предстои отпускането й, и ако желаете вие или вашият близък да получите максимално увеличение на получаваната пенсия, или да бъде отпусната на вас, или на него възможно най-високата пенсия, то тогава прочетете тези редове

 

С НАША ПОМОЩ - СЪСТАВ ПРАВОЗАЩИТНИЦИ И КОМПЮТЪРНИ СПЕЦИАЛИСТИ - ВЕЧЕ БЯХА МАКСИМАЛНО УВЕЛИЧЕНИ ПЕНСИИТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 12 000 ЧОВЕКА ПОЛУЧИЛИ НАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРАВИ 100 % ОТ ВСИЧКИ ПОТЪРСИЛИ НИ ЗА ТОВА, А НА ДРУГИ ПОВЕЧЕ ОТ 4000 ЧОВЕКА ПОТЪРСЛИ НАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ ПРЕДИ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАТ - ИМ БЕ ОТПУСНАТА ВЪЗМОЖНО НАЙ-ВИСОКАТА ЗА ТЯХ ПЕНСИЯ.

 

През изминалата година приетият огромен брой необмислени, несъвършени, недодялани и на всичко отгоре изключително сложни, но подли изменения в пенсионното законодателство доведоха до ощетяването и изиграването на всички, които получават пенсии, и на всички, на които им предстои отпускане на пенсия.

 

Със задна дата бе сменен начина, по който се определя размера на пенсиите - и всички получаващи пенсии се оказаха масово изиграни. Защото, когато са се пенсионирали, то тогава за размера на пенсиите им от значение са били едни фактори, а сега изведнъж тези фактори напълно отпаднаха, а се въведоха съвсем други, които по време на пенсионирането им въобще не са и съществували, и поради това не са били от ни­какво значение за размерите на пенсиите, и затова не са били взети впредвид от хората при пенсионирането им.

 

И стана така, че това, което човек някога си е избрал като най-добро за размера на своята пенсия, вече съвсем не е най-добро, та дори може да се окаже, че избраното някога като най-добро, сега вече се явява възможно най-лошото за размера на пенсията му.

 

И стана така, че може този, на който сега му предстои отпускане на пенсия - през целия си стаж да е получавал най-високата заплата за страната, но поради тези подли изменения - да получи най-ниската пенсия. Може би това е била и скритата цел на тези изменения - избраното от хората като най-добро за размера на пенсиите им, след смяната на закона, вече да не е такова, а пък тези, на които сега им предстои пенсиониране - да получат много по-малко от това, което заслужават, та да дава по-малко пари сиромашката държава за пенсии и за техните компен­сации.

 

И СЕГА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕ ИЗИГРАВАНЕТО СИ, ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК ПОЛУЧАВАЩ ПЕНСИЯ, СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С НОВОИЗМИСЛЕНИТЕ ФАКТОРИ, ОТ КОИТО ВЕЧЕ ЗАВИСЯТ РАЗМЕРИТЕ НА ПЕНСИИТЕ, ТРЯБВА ОТНОВО, ДА ТЪРСИ КОЕ СЕГА - ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА МНОГОБРОЙНИТЕ НОВОИЗМИСЛЕНИ фАКТОРИ - Е НАЙ-ДОБРО ЗА РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА МУ, КОЕТО НИКОГА НЕ СЪВПАДА С ТОВА, КОЕТО НЯКОГА Е БИЛО НАЙ-ДОБРО ЗА РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА МУ, ЗАЩОТО ПРОСТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ТАКАВА - ДОРИ И ТЕОРЕТИЧЕСКА - ВЪЗМОЖНОСТ.

 

СЪЩОТО, НО В ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН СЕ ОТНАСЯ И ЗА ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ ПРЕДСТОИ ОТПУСКАНЕТО НА ПЕНСИЯ. Поради из ключителната сложност и многобройността на възможните комбинации за определянето на размера на пенсията, човек, за да не се изиграе при своя предстоящ избор, трябва да е едновременно отличен компютърен специалист, прекрасен математик и изключително вещ юрист, за да може да избере най-добрият вариант за себе си.

ПРЕЦЕНЕТЕ САМИ!! Ето -поради недодяланите, но хитро -подли промени в нашето законодателство- колко е сега броят на различните възможни варианти за изчислението на размера на една пенсия.

   1) Пенсии с дата на отпускане до 31 март 1996 г. - 250 варианта!

   2) Пенсии с дата на отпускане между 1 април 1996 г. и 30 юни 1996 г. - 500 варианта!

   3) Пенсии с дата на отпускане между 1 юли 1996 г. и 30 септември 1996 г. - 1000 варианта!!!
   4)  Пенсии с дата на отпускане между 1 октомври и 31 декември 1996 г. - 1500 варианта!!!

   5) Пенсии с дата на отпускане след 1 януари 1997 г. - 3000 варианта!!!

 

Като при това всеки вариант означава извършването най-малко на 250 математически операции.  А. ако самият пенсионер - при личните пенсии, или наследодателят - при наследствените пенсии - е работил, някога като трудоустроен, то броят на посочените варианти значително се увеличава. И САМО ЕДИН ЕДИНСТВЕН ОТТОЗИ ОГРОМЕН БРОИ ВАРИАНТИ ГАРАНТИРА НАЙ-ДОБРАТА ЗА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК ПЕНСИЯ.

 

Допълнително към обичайното за всеки изиграване от тези промени със задна дата, то поради редица особености на тези изменения, още по-силно ощетени и изиграни са: абсолютно всички пенсионери, които по едно ипи друго време са работели като трудоустроени; абсолютно всички получаващи наследствени пенсии, на които починалите наследодатели са работили по едно или друго време ка^о трудоустроени; и абсолютно всички, на които им предстои отпускане на пенсия и са работили самите те - при личните пенсии, или техните наследодатели при нас­ледствените пенсии - по едно или друго време като трудоустроени.

 

А повече от 45 % от гражданите на страната - по едно или друго време през своя трудов стаж са работили като трудоустооени, което означава, че повече от 45 % от получаващите пенсии са вече допълнително изиграни и ощетени, и повече от 45 % от тези, на които им предстои отпускането на пенсии ще бъдат допълнително изиграни и ощетени, ако не потърсят навреме нашето съдействие. (За ваше сведение трябва да знаете, че 80 % от жените-майки са били трудоустроявани по време на бременността им, което означава, че и всички те влизат в числото на допълнително - още по-силно - ощетените и изиграните

 

ВНИМАНИЕ!!! Също така ДОПЪЛНИТЕЛНО към обичайното за всеки изиграване, още по-силно е ощетен и изигран всеки втори получаващ пенсия и абсолютно всеки един, на който му предстои отпускането на пенсия, поради все още използваната от пенсионното, подлежаща на отмяна по административен или съдебен ред - незаконна методика, позволяваща от двама човека от един и същи пол, с абсолютно един и същ по продължителност трудов стаж, от една и съща категория, работили абсолютно по едно и също време и получавали винаги абсолютно една и съща заплата - единият от тях да получи 10 (десет) пъти по-голяма пенсия!!! - на единия от тях да му бъде изчислен 10 (десет) пъти по-голям неограничен размер на пенсията, а на другия 10 (десет) пъти по-малък.

 

ВНИМАНИЕ!!! Абсолютно всеки един, на който му предстои отпускането на пенсия попада в този законно сътворен подъл клпан - да получи много по-малко от това. което в действителност заслужава, който подло скроен капан става още по-жесток, чрез използваната все още от пен­сионното незаконна методика!

 

И. за да може човек да се измъкне самичък от този капан - за да не бъде изигран - трябва да е едновременно прекрасен математик, отличен компютърен специалист и изключително вещ юрист. Тук му е мястото да споменем, че след своевременна наша намеса, през отминалата

място за вашата безплатна обява  и / или реклама

.

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

информационна брошура -  2  - стр

 
oo
година бе отменена друга незаконна методика на пенсионното,    което позволи на десетки хиляди пенсионери, намерили с наша помощ най-добрия за себе си по новите условия вариант, да получат
веднага, полагащото им се- след намирането на този най-добър вариант - увеличение на пенсиите
си, в противен случай биха чакали повече от година за това, ако не беше тази своевременна наша
намеса, довела до отменянето на споменатото беззаконие.
 
 ПОРЕДНАТА ИЗМАМА!!! Не бе пропусната възможността - абсолютно всички получаващи пенсии, и на които  им  предстои отпускането на такива - освен  със  самит е изменения  в законите - да бъдат тихомълком измамени и с още два, необявени в никой закон, хитро скроени,мръсни удари под пояса
 
 До миналата година много от отделните видове възнаграждения и част от заплатите, които хората
са получавали, въобще не участвуваха в сумите, от които се определяха размерите на пенсиите им, и поради това тези получени  от тях възнаграждения въобще и не им бяха вписвани в представяни- те пред пенсионното документи за размера на получените възнаграждения. ТАКА,  Ч Е  ПЕНСИИТЕ- ИМ БЯХА ИЗЧИСЛЯВАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА МНОГО ПО-МАЛКО ОТ ТОВА, КОЕТО ТЕ В ДЕЙСТВИТЕ- ЛНОСТ СА ПОЛУЧИЛИ.
 
И сега- за предотвратяването поне на измамването по това направление, трябва отново да се взимат документи за получените възнаграждения и заплати, за да се впишат вече в тях всички получени възнаграждения.
 
И сега- за предотвратяването поне на измамването по това направление, трябва отново да се взимат документи за получените възнаграждения и заплати, за да се впишат вече в тях всички получени възнаграждения.
 
  А едновременно с това - статистиката бе накарана да изчисли със задна дата,  че получените през отминалите години средни заплати за страната са по-високи, отколкото са били изчислени навреме- то тези заплати от същата тази статистика. А, колкото по-високи заплати издокара  статистиката за изминалите години, толкова по-ниски стават сега - по новата методика - пенсиите
 
И статистиката стори това, като със задна дата прибави към изчислените преди от нея заплати, точно тези възнаграждения, които преди не са участвували в определянето на размера на пенсиите. ТАКА ИЗМАМАТА И ПО ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ БЕ ДВОЙНА!!!
 
С това не се свършват всички сторени мизерии, но просто е невъзможно в това кратко наше послание да бъдат подробно изброени и обяснени - многобройните-извършени от страна на държавата подлости.
 
 
Hякои от получаващите пенсии, може би са подали вече молби за преправянето и увеличението им. Но на мнозина от тях пенсиите нито им бяха преправени, нито увеличени.
 
  МНОГО МОЛБИ, ПОРАДИ СПОМЕНАТИТЕ ПО-НАПРЕД БЕЗЗАКОНИЯ - ОТМЕНЕНИ СЛЕД НАШАТА НАМЕСА - КАКТО И ПОРАДИ ДРУГИ ПОДОБНИ  ДЕЯНИЯ БЯХА  МАСОВО  УНИЩОЖЕНИ, ПОГУБЕ- НИ, ЗАБУТАНИ, ОБЪРКАНИ, СГРЕШЕНИ.
 
  Но тъй като периодически - през няколко месеца - заради инфлацията, държавата индексира с по някой лев всички пенсии, то  мнозина от по­далите  молби за увеличение на пенсиите са останали с погрешно впечатление, че пенсиите им са преправени и увеличени. А, то просто са получили  дава- ните на всички пенсионери инфлационни добавки към пенсиите.
 
Други тъкмо си помислят, че най-после са получили що-годе сносна пенсия, а то се окаже, че са получили наведнъж със задна дата неизплатените им за два месеца инфлационни компенсации и после пенсията пак си е отчайващо малка.
 
 Трета част от подалите молби за увеличение на пенсиите - дори и молбите им да не са унищожени и погубени - просто не са могли да намерят, поради невероятно сложните комбинации и изчисления, по-добър - според новите условия - вариант за себе си и затова пенсиите им също не са преправени и увеличени.
 
    Въобще всеки един от подалите молби за преправяне и увеличение на пенсията,  трябва изрично да знае, че щом не е получил по пощата писмен документ от пенсионното,  в който пише, че пенси- ята му се изменя (увеличава), то това означава че по една от изброените многобройни причини мо- лбата му е останала без последствие - глас в пустиня - и пенсията му не е преправена и увеличена!
 
Дори и тези от подалите молби за увеличение на пенсиите си, които са получили документ от пенсионното, че пенсията им се изменя (увеличава) трябва да знаят, ЧЕ ПЕНСИИТЕ ИМ ВИНАГИ МОГАТ ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ ОЩЕ, ЗАЩОТО БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УНИКАЛНАТА НАША КОМПЮТЪРНА СУПЕРПРОГРАМА - КОЯТО НИКОИ ДРУГ В БЪЛГАРИЯ НЯМА - ИЗЧИСЛЯВАЩА ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЧОВЕК ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ЗА НЕГО БЕЗБРОЙНИ ВАРИАНТИ И КОМБИНАЦИИ, И НАМИРАЩА НАЙ-НАИ-ДОБРИЯТ ОТ ТЯХ, шансът по случайност - без тази програма - да бъде намерен наистина най-най-добрият вариант е равен на шансът да се уцели 5-ца от тотото с единичен фиш. Тъй, че дори и увеличени, тези пенсии все пак не са в наистина най-най-добрия си размер, в който могат да бъдат.
 
   МЕРКИ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ПЕНСИИТЕ  СИ ТРЯБВА ДА ВЗЕМАТ ДОРИ И  ТЕЗИ, КОИТО ПОЛУ- ЧАВАТ МАКСИМАЛНАТА В МОМЕНТА ЗА СТРАНАТА ПЕНСИЯ.    Техните пенсии са  изчислени в раз- мер, който засега надвишава с малко или много допустимия за в момента максимум и сега те са огра- ничени точно на този максимум. Но този допустим максимум - таван -   периодически се увеличава и на много от тях пенсиите вече ще се окажат по-малки, отколкото е  допустимият нов максимум. Тъй, че и тези    пенсии, както и всички други могат  да бъдат преправени в  още по-висок размер и след предстоящото увеличение на допустимия максимум - да бъдат  получени в новият им - още по-голям размер.
 
   НЕ ИЗПУСКАЙТЕ НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИТЕ ЗА ВАС СРОКОВЕ, В КОИТО ВСИЧКИ ОТПУСНАТИ ДО- СЕГА ПЕНСИИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕПРАВЕНИ И УВЕЛИЧЕНИ!!!
 
   КОЛКОТО ПО-БЪРЗО НИ СЕ ОБАДИТЕ, ТОЛКОВА  ПО-БЪРЗО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ПЕНСИИТЕ СИ! ТАКА, ЧЕ ПОБЪРЗАЙТЕ!!!
 
   ЗА ДА  НЕ БЪДЕТЕ ОЩЕТЕНИ,  АКО  ВИ ПРЕДСТОИ  ОТПУСКАНЕТО НА ПЕНСИЯ,  ИЛИ ЗА ДА НЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА СТЕ ОЩЕТЕНИ, АКО  ВЕЧЕ  ПОЛУЧАВАТЕ ПЕНСИЯ, АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУ- ЧИТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ВИСОКАТА ЗА ВАС ПЕНСИЯ, АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНА ВЕЧЕ ПЕНСИЯ,  ТО  ОБАДЕТЕ СЕ НА НАС, ЗА ДА НЕ СЕ ЯДОСВАТЕ НА ВАС!!
 
   ВНИМАНИЕ!!! НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ НА ЛЮБИТЕЛИ,  ЗА  ДА НЕ СЕ КАЕТЕ ГОРЧИВО.ЧЕ СТЕ СТО- РИЛИ НЕПОПРАВИМОТО - ЧЕ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ СТЕ ИЗПУСНАЛИ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА  ПОЛУ- ЧИТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ВИСОКАТА ЗА ВАС ПЕНСИЯ, ЗАЩОТО ЗАКОНЪТ ВЕЧЕ ДАВА ПРАВО САМО НА ОЩЕ ЕДИН ПОСЛЕДЕН ОПИТ!!!
 
    АДРЕСИТЕ, НА КОИТО МОЖЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ ОТ 9.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В ПОЧИВНИТЕ ДНИ:
 
   1) София, бул. "Македония" № 17 - партера. Намира се в отсечката  между "Руски паметник" и площад "Македония". На пл. "Македония" спират трамваи № 5, 6, 8, 9, 12 и 19. На "Руски паметник"спират тролеи № 1, 5 и 7, и автобус № 74.
 
   2) Пловдив, ул. "Авксентий Велешкий" № 6 (бивша Н. Вапцаров) - партера. Намира се между Наро- дната библиотека "Иван Вазов" и профсъюзния (културния) дом. Точно срещу профсъюзния (култур- ния) дом.
 
   3) Пазарджик, бул. "Патриарх Евтимий N° 5 - партера. Намира се на центъра, зад зад "Малина".
 
   4) Септември,  бул. "България" № 156 - до църквата.  В гр. Септември  приемът е от 14.00 часа до 18.00 часа, а в почивните дни  - от 10.00 часа до 18.00 часа.
 
    5)  Белово - кв. "Разсадника", ул. "Чавдар войвода" 30              6) Ветрен - ул."Траяна" №5
.

  >към онлайн варианта ! > към онлайн варианта ! > към онлайн варианта !

Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много по-красив, по-функционален и по-удобен за използване !

 

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 
 .

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов