ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !

Ако при донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения, НЕ ни предоставите споменатата фактура, ние можем да откажем да извършим необходимите изчисления, докато не предоставите тази фактура, или докато заплатите още веднъж това, за което се издава тази фактура. Така, че на всяка цена си запазете тази фактура.

16.2/ Ако вече получавате пенсия, тогава при донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения, то заедно с тях и споменатата вече фактура, и своя екземпляр от договора, вие трябва да ни донесете и пенсионното разпореждане, с което ви е била отпусната пенсията или фотокопие от него, за да можем след като от представените удостоверения намерим най-добрия за вас вариант да разберем -ние и вие -с колко ще се увеличи вашата пенсия.

Ако сте загубили пенсионното си разпореждане, с което ви е била отпусната пенсията, то тогава ще преснимате първата страница от вашия екземпляр от договора, и когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения заедно с тях и спомената вече фактура и своя екземпляр от договора ще ни предоставите и това фотокопие от първата страница на договора.

16.3/ Ако все още не получавате пенсия - тепърва ще кандидатствувате за нейното отпускане - тогава ще преснимате първата страница от вашия екземпляр на до­говора, и когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения и спо­менатата вече фактура, и своя екземпляр от договора ще ни предоставите и това фотокопие от първата страница на договора.

16.4/ Ако все още не получавате пенсия, то в такъв случай задължително трябва да ни предоставите НЕ оригиналите на удостоверенията за получените възнаграждения, а фотокопия от тях, тъй като те остават у нас и не подлежат на връщане. Защото в случай, че след вашето пенсиониране в закона настъпят промени обуславящи нови, по-изгодни за вас варианти, то ние притежавайки копията от тези удостоверения своевременно ще ви информираме. Затова е добре и за вас да си оставите по едно копие от тези удостоверения.

16.5/ За да не пропуснете някой от документите, които трябва да ни донесете заедно с удостоверенията, то преди да ни ги донесете, прочетете още веднъж тази точка, или още сега си запишете на едно листче - кои документи трябва да ни предоставите заедно с удостоверенията за получените възнаграждения.

ПЛАЩАНИЯ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ДОНАСЯНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

16.6/ При донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения вие трябва да заплатите:

а) сумата по чл. 16 от договора, която е за пощенски разходи, и която е равна на толкова лева, колкото струва 0,15$ (нула цяло и петнадесет стотни щатски долора);

б) сумата по чл. 19 от договора, която е равна на толкова лева, колкото струват 2$(два щатски долара).

Или при донасянето на удостоверенията трябва да ни заплатите общо 2,15$ (две цяло и петнадесет стотни щатски долара).

И, ако примерно този ден, в който ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения, 1$ (един щатски долара) струва 1000 лв., то умножавате сумата от 2,15$ - която трябва да ни донесете - по 1000 лв. и получавате: 2,15 х 1000 лв. = 2150 лв. И така намирате, че при донасянето на удостоверенията трябва да ни заплатите още 2150 лв., която сума я носите с вас този ден. Но тъй като е възможно курса на долара, по който вие сте изчислили тази сума да не е този, който обявен от тази банка, която е записана в договора, то вие за всеки случай можете да си вземете с вас сума с 10-20% по-голяма от тази, която сте изчислили.

Сега прочитате указанията в точка № 17.

ТОЧКА 17

ДРУГИ РАЗЯСННИЯ ПО ДОГОВОРА

17.1/ В чл. 5 от договора е посочено в какъв срок се извършват от нас необходи­мите изчисления, който срок се отнася за обикновена по бързина услуга.

Но е възможно да се забавите със снабдяването със удостоверенията за получените възнаграждения и поради това да се създаде опасност за пропускане на най-изгодния за вас срок за подаване на документите в пенсионното, ако услугата бъде извършена в обикновения срок по чл. 5.

Примерно вие се снабдявате с удостоверенията 2-3 дни преди да изтече най-из­годния за вас срок. В такъв случай, ако услугата бъде извършена в обикновения срок по чл. 5, вие можете да пропуснете най-изгодния за вас срок, в който въз осно­ва на нашите изчисления може да се подаде молбата до пенсионното.

За тези случаи е предвиден чл. 6 - по силата на който по ваше желание срещу допълнително заплащане можете да поръчате експресно извършване на услугата, като във фактурата за това допълнително заплащане се записва какъв е поръченията от вас експресен срок.

Като поръчването на експресния срок по чл. 6 и допълнителното заплащане за ек­спресна услуга се извършва при предоставянето на удостоверенията за получените възнаграждения. Значи, ако решите да поръчате експресна услуга, то при донасянето на удостоверенията тряова да си носите с вас допълнително и сумата по чл. 6 от договора, която е не повече от еднократния размер на цената на услугата, като в зависимост от това какъв е поръчаният от вас експресен срок варира и размера на допълнителното заплащане за експресна услуга.

17.2/ Възможно е, поради забавеното ви снабдяване с удостоверенията за полу­чените възнаграждения, въобще да не можете да се снабдите с тях до датата, в която изтича най-изгодния за вас срок.

Примерно молбата за издаване на удостоверения от някое предприятие сте я по­дали на 25 януари 1997 г. Предприятието е длъжно да ви издаде удостоверенията до 5 февруари 1997 г. Но най-изгодния за вас срок, в който може да се подаде молба до пенсионното примерно изтича на 1 февруари.

Така, че до тази дата, в която изтича най-изгодния за вас срок вие не можете да се снабдите с удостоверенията за получените възнаграждения.

За тези случаи е предвиден чл. 7, по силата, на който вие можете срещу допълни­телното заплащане посочено в този член, да поискате от нас да ви съставим такава молба до пенсионното, че да получите възможност удостоверенията за възнагражденията да ги представите допълнително в пенсионното до 3 месеца по-късно от 1 февруари 1997 г., като при това пенсията ви ще бъде увеличено по-късно със задна дата от 1 февруари 97 г., ако става въпрос за отпусната пенсия, или от тази задна дата 1 февруари ще ви бъде по-късно отпусната пенсията , ако става въпрос за от­пускане на пенсия.

Но тази молба трябва да бъде подадена не по-късно от 31 януари 97 г. - тоест трябва да бъде подадена най-късно един ден преди изтичането на най-изгодния за вас срок.

Затова, ако не можете да се снабдите с удостоверенията за получените възнаграждения в най-изгодния за вас срок, то ако желаете да ви бъде съставена такава молба, няма да чакате да изтече този срок, а 5-10-15 дни преди неговото изтичане ще се явите при нашите служители и ще поискате да ви бъде съставена такава молба, като със вас ще си носите спомената сума по чл. 7 от договора.

Ако желаете ние да я подадем тази молба до пенсионното, то тогава освен сумата по чл. 7, ще ни заплатите още 0,2$ (нула цяло и две десети щатски долара) - разходи за препоръчано писмо.

Тази молба, ако искате вместо нас, вие да я изпратите до пенсионното, на всяка цена трябва да я подадете до пенсионното с препоръчано писмо с обратна разписка. Няма да я носите лично в пенсионното, защото чиновниците въпреки, че са длъжни да я приемат, независимо, че към нея няма приложени удостоверения, могат именно, заради това, че към нея няма приложени удостоверения да откажат да ви я приемат, разчитайки на обстоятелството, че вие не сте запознати с тънкостите на закона.

А, ако тази молба бъде изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка, не съществува възможност да не бъде приета от чиновниците на пенсионното.

Получената обратна разписка ще си я запазите на всяка цена, тъй като с нея се доказва, че в пенсионното са получила молбата ви.

След като чиновниците в пенсионното получат писмото с молбата ви, те ще ви изпратят съобщение - в тримесечен срок от получаването му от вас, да се явите при тях и да занесете необходимите удостоверения и да посочите от кои години искате да ви бъде изчислена (или преизчислена) пенсията ви. Това съобщние го получавате до около един месец след изпращането на писмото от вас.

А, да се надяваме, че за тези три месеца вие ще се снабдите с необходимите удостоверения и ще ни ги предоставите през това време да извършим необходимите изчисления по тях.

   И след като вие се снабдите през тези три месеца с необходимите удостоверения и ние направим изчисленията по тях, то с молбата, която ще ви попълним след тези изчисления, ще идете при този чиновник - в тази стая в пенсионното, която са ви посочили в изпратеното до вас съобщение, като ще си носите със вас и това съобщение.

Но тази молба с приложените вече към нея удостоверения, която вече ще сте получили с готовите изчисления от нас, няма да я завеждате с входящ номер в пенсионното, а нея

o о

 ще накарате чиновника, при който ви викат и при който сте се явили, да я прикрепи към подадената по-напред с препоръчаното писмо молба, като ще го накарате от новата молба да препише данните във старата, което означава, че от новата молба ще препише в старата кой е базовия период, от който искате да ви бъ­де изчислена пенсията и кои удостоверения прилагате за това.

17.3/ Във всички останали случаи, освен този който бе обяснен в предишната подточка, когато подавате вие молбата си в пенсионното, ще я подавате лично и ще я подавате в деловодството на пенсионното. И докато не ви я заведат с входящ номер в деловодството, и докато не ви я запишат във ваше присъствие във входящия регистър, и докато не ви запишат и дадат на листче кой е входящия номер, под който е заведена молбата ви, няма да напускате деловодството.

Защото прекалено много са случаите, при които чиновниците казват: "Оставете си молбата и готово." - и после незаведените с входящ номер молби поемат към вторични суровини или все биват неизвестно как загубени, за да не си създават излишна работа по тях нашите чиновници.

А, като не е заведена с входящ номер молбата, човек хем губи време и изпуска нови и нови срокове, чакайки напразно да му бъде увеличена пенсията, или отпус­ната такава, хем няма как да докаже, че въобще е подавал молба.

17.4/ След като получите направените от нас изчисления ще проверите за всеки случай дали те са верни, защото всичко се случва, а вие не трябва да бъдете ощетявани.

Как ще проверите дали направените от нас изчисления са верни?

Ако примерно ние сме записали в разясненията за вас и в молбата ви до пенсионното, че най-добрият базов период се състои примерно от трите години: 01.80 г. -12.82 г., и от удостоверенията сме изчислили, че получените от всички предприятия през тези три години възнаграждения са общо 10 000 лв., то вие ще проверите от удостоверенията, дали верно през тези три години получените от всички предприятия възнаграждения са общо в размер на 10 000 лв.

И, ако сме допуснали грешка, то съгласно чл. 9 от договора, ще се обърнете към нашите служители.

Също така ще се обърнете към нашите служители, ако в разясненията, които ос­тават за вас сме посочили, че най-добрия за вас базов период е за трите години: 01.80 г. - 12.82 г, а сме ви попълнили молба до пенсионното, в която сме записали друг базов период - примерно в нея сме записали трите години: 07.76 г. - 06.79 г.

17.5/ Макар, че в договора не е упоменато това, то ако вие не можете сами да оп­ределите за кои години от трудовия стаж трябва да вземете удостоверения за полу­чените възнаграждения, и поради това не можете сами да си попълните молбите до съответните предприятия, с които се иска издаването на тези удостоверения, то мо­жете да се обърнете за извършването и на тази услуга към нашите служители като донесете със себе си тези от следните документи, които имате:

   а)  трудовите си книжки;

б) предложението - молба за пенсиониране, или фотокопие от него, ако вече получавате пенсия;

в) пенсионното разпореждане (решение), с което ви е отпусната пенсията, или фотокопие от него, ако вече получавате пенсията;

г) всички други удостоверения (документи) за положен трудов стаж, който не е записан в трудовата ви книжка, или фотокопия от тях;

д) фотокопия от всички документи, с които сте били трудоустроявани, докато сте работили преди вашето пенсиониране, в случай, че сте били трудоустроявани.

  За тази допълнителна услуга - определянето за кои години от трудовия стаж трябва да вземете удостоверения за получените през тях възнаграждения и попълване­то на молбите до съответните предприятия, вие ще трябва да заплатите допълнител­но още толкова, колкото струва 1,25$ (едно цяло и двадесет и пет стотни щатски долара), която сума я заплащате при поръчването на тази услуга.

ТОЧКА № 18

В заключение още веднъж искаме да ви напомним, че във ваш интерес е да вземете удостоверения за получените възнаграждения за всички тези години от трудовия стаж, от които имате право във вашия конкретен случай да избирате 3 от тях. Дори и за тези от тях, за които вие си мислите, че размерът на полученото през тях възнаграждение е малък и поради това според вас не си струва да взимате удостоверения за тях, също ще вземете удостоверения за получените и през тези години възнаграждения, защото по новия закон пенсиите вече не се определят от самия размер на получаваното възнаграждение, а се определят по съвсем други критерии.

Също така. за да бъдем напълно коректни с вас държим да знаете, че определените в договора цени са възможно най-ниските за всичко това, което правим за вас. По-ниски засега е просто невъзможно да бъдат, защото не бихме могли да функционираме за извършването на това, от което имате нужда.

Нашите разходи никак не са малки:
   Компютърната техника, от която само един компютър струва 600$ - което прави 900 шестотин лева на компютър, при тази ужасна инфлация, при която доларът стана 1500 лева,
   Прескъпата уникална компютърна програма в размер на 10 000$ -което прави 15 милиона лева, създадена от нас специално за извършването на всичко, което е необходимо, за да намерим вашият- възможно - най-голям индивидуален коефициент и съответно от кои ваши З (три) базови години стаж преди 97 г. пенсията ви получава своя най-високия размер ;
  Хартията, мастилото, опечатването на рекламите и трите вида молби в по няколко екземпляра за всеки един клиент,
 указанията и разясненията, които в момента четете и които са с размер на книжка всичко това ние го плащаме по цените им на международния пазар, тъй като тази техника и консумативи са все вносни, а тези цени отнесени към стандарта в България са твърде високи.
  А към всичко това като се прибавят и наемите - също изчислявани ни по курса на долара - заплатите и осигуровките на персонала, и плащаните данъци - които ние за разлика от други не укриваме, тъй като за всичко ви издаваме фактури - се получават огромни разходи, така, че засега с определените от нас цени работим на ръба на възможното.
   За да направите сравнение колко са ниски нашите цени, за всичко това, което правим за вас, трябва да знаете, че :
   само една устна справка от 3-4 минути при адвокат струва най-малко 2$ (два долара), писмена справка при адвокат струва най-малко 8$ (осем долара), съставянето на най-евтината и най-елементарна молба при адвокат струва 6$ (шест долара).
  Сами можете да си направите сметка, че за много по-малко пари вие получавате много повече от нас:
   - 3 (три) вида прекрасно и пунктуално аргументирани -писмени молби, които не са по силите на всеки юрист;
   - подробни практически справки, указания и разяснения, които са с размер на книжка (която съдържа 167 машинописни страници )
   - огромен брой компютърни изчисления, след които получавате писмени разяснения за резултатите от тях и още един вид молба - за увеличението, или за отпускането на пенсия.
И въпреки, че определените цени са възможно най-ниските, то в предпоследния член от договора сме предвидили възможност в изключителни случаи да не искаме заплащането на някои суми, или да изискваме заплащането им в намален размер, ако това няма да ни докара до фалит и до невъзможност да извършим услугата, от която се нуждаете.

И НАКРАЯ НЕКА ВЗАИМНО СИ ПОЖЕЛАЕМ НАШИТЕ СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ТОВА ТЪЙ БЛАГОРОДНО НАЧИНАНИЕ ДА СЕ УВЕНЧАЯТ С УСПЕХ!!!

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ НИ СЕ ДОВЕРИХТЕ И ИЗБРАХТЕ НАС!!!

Писмата си до съответните Окръжни прокурори и до съответните началници на териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще ги адресирате така:

ДО СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР СОФИЙСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУЛ.ВИТОША №2           СОФИЯ 1000

ДО  НАЧАЛНИКА  НА  СОФИЙСКОТО  ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ   БУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ' № 62-64   СОФИЯ

ДО ПЛОВДИВСКИЯ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПЛОВДИВСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА УЛ."РАЙЧО ДАСКАЛОВ " №48  ПЛОВДИВ

ДО  НАЧАЛНИКА  НА  ПЛОВДИВСКОТО  ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ  ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН1 ПЛОВДИВ

ДО ПАЗАРДЖИШКИЯ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПАЗАРДЖИШКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУЛ."ХАН КРУМ" №3          ПАЗАРДЖИК

ДО  НАЧАЛНИКА  НА  ПАЗАРДЖИШКОТО  ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ  ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ УЛ. "ВТОРИ ЯНУАРИ" №10 ПАЗАРДЖИК

  >към онлайн варианта ! > към онлайн варианта ! > към онлайн варианта !

Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много по-красив, по-функционален и по-удобен за използване !

 

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

място за вашата безплатна обява  и / или реклама

.

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов