ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !

нете да попълвате жалбите обходете първо всички предприятия, учреждения и прочие, до които сте подали молби, за да установите колко от тях не са ви издали исканите удостоверения и, ако броят на тези предприятия е по-голям от броя на дадените ви от нас жалби, то тогава преснимайте си на ксерокс още толкова непопълнени от тях екземпляра, колкото са ви необходими.

След като вземете от предприятията, учрежденията, фирмите и прочие удостоверенията за получените възнаграждения, вие трябва да ги предоставите на нас.

Но тъй като всичко се случва, а набавянето на удостоверенията е свързано с разход на време и пари, то ако от предприятията са ви издали удостоверенията само в един екземпляр, то за по-сигурно ги преснимайте на ксерокс и на нас ни предоставете ксерокс-копията от удостоверенията.

Ако от предприятията са ви дали удостоверенията в два екзмпляра - единият написан с химикал, а другият излязъл под индиго, няма да има нужда да ги преснимате на ксерокс, като в този случай на нас ще ни предоставите тези екземпля- ри, които са написани с химикал, понеже те са по-чет ливи.

Ако получавате пенсия, която е отпусната преди - до - 31.12.96 г, то прочитате указанията в точка № 14;

Ако получавате пенсия, която е отпусната в периода от 01.04.96 г. до 31.12.96 г, то прочитате указанията в точка № 15;

Ако получавате пенсия, която е отпусната след 01.01.97 г, но ако преди да се пенсионирате не сте работили след 01.01.97 г, то прочитате указанията в точка № 15;

Ако получавате пенсия, която е отпусната след 01.01.97 г. и преди да се пенсио­нирате сте работили след 01.01.97 г., то прочитате указанията в точка № 16;

Ако все още не получавате пенсия и нейното отпускане тепърва ви предстои, то прочитате указанията в точка № 16.

ТОЧКА № 14

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

14.1/ Съгласно сключения договор, когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения, то заедно с тях вие трябва да ни предоставите издадената от нас фактура за платената от вас сума при сключването на договора, и трябва също така да ни предоставите и фактурата за закупуването от нас на тези указания и приложените към тях молби, както и вашият екземпляр на договора, който ви се връща веднага след представянето му.

  Ако при донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения не ни представите споменатите две фактури, ние можем да откажем да извършим необходииите изчисле- ния, докато ни представите тези две фактури, или докато заплатите още веднъж това, за което се издават тези фактури. Така, че на всяка цена си запазете тези две фактури.

14.2/ Също така щом пенсията ви е отпусната преди 31.03.96 г., то на вас ви е из­пратено пенсионно разпореждане, в което е даден индивидуалният ви коефициент и получаваният размер на пенсията към 31.03.96., което разпореждане има следния вид:

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Териториално поделение гр. Пазарджик

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 3004013697

На основание чл. 46а ЗП (ДВ. бр. 22 от 1996 г.)

ОПРЕДЕЛЯМ

I. От 1 април 1996 г. личната пенсия
за изслужено време и старост

на Лазарина Стеф. Дамянова                          ЕГН 3004013697

(адрес) Невиноминск 11                                              ПТТС 4470

получаван размер към 31.03.96г.                             2 420.00 лв.

за времето 09.83-08.86 средномес. бр.труд.възн.   183.66 лв

средна мес.бр. запл.за страната за същото време 211.56 лв инд.коеф.0.868 ср.мес.бр.запл. за стр. (93г-95г.)   5217.00 лв

осъвременено средномес.бр.труд. възнагражд.    4528.36 лв трудов стаж 26 г. категория труд 3 група инвалидност
съгласно чл. 10 ЗП 55% от осъвремененото средно месечно брутно  трудово
възнаграждение   4528. лв              2490.60 лв

съгласно чл. 10 ЗП за 6 г. трудов стаж 12%                298.87 лв осъвременен размер                                                     2789.00 лв Намален размер съгласно чл. 7 или чл. 26, ал.4 ЗП            лв   увеличен съгласно чл. 26 ал.3  ЗП                                                                    лв 

размер на наследствената пенсия съгл. чл. 32 ЗП              лв  

приравнен на минимален (запазен) размер                                     лв

ограничен размер н основание чл. 478 ЗП                             лв

II.   От (навършв. възр. чл. 7(чл. 21, ал. 2)                                 лв
Добавка за чужда помощ                                                      лв
Добавка за участие във войните                                                лв
Добавка по чл. 46, ал. З   ЗП                                                                    лв
Компенсация за навършена възраст 75-80 г.                        лв
Компенсация в размер определен от МС                 140.00 лв

  При донасянето на удостоверенията за получените възнагра- ждения, то заедно стях и с другите изброени по-напред документи вие трябва да донесете и това пенсионно разпореждане или фотокопие от него.

Ако не ни предоставите това пенсионно разпореждане или фотокопие от него, то нашите изчисления, за да разберем с колко ще се увеличи вашата на пенсията се усложняват много и в такъв случай при донасянето на удостоверенията трябва да заплатите допълнително още толкова, колкото струва в левове 1,5$ (един и половина щатски долара) в този ден, в който ни донесете удостоверенията. Затова си потърсете и ни донесете това пенсионно разпореждане.

14.3/В случай, че сте си загубили показаното пенси-  нно разпореждане, то тогава вместо него, заедно с удос-товеренията трябва да ни донесете пенсионното разпо- реждане (решение), с което ви е била отпусната пенсията или фотокопие от него. Ако сте го загубили и него, то тогава ще преснимате първата страница от вашия ек­земпляр на договора, и когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения заедно с тях ще ни предоставите и това фотокопие от първата страница на договора.

14.4/ Ако, освен показаното, имате и друго пенсионно разпореждане, което е из­дадено след 31.03.96 г. и в което също така е даден индивидуалният коефициент, то във ваш интерес е заедно с удостоверенията за получените документи да ни го представите и него или фотокопие от него.

14.5/ Но още един път повтаряме, че ако не ни предоставите заедно с удостовере­нията за получените възнаграждения показаното пенсионно разпореждане или фотокопие от него, то независимо от това дали ще ни предоставите другите заместващи го документи, или не, то при донасянето на удостоверенията - за усложнените в този случай изчисления, ще трябва да заплатите допълнително още толкова, колко­то струва в левове 1,5$ (един и половина щатски долара) в този ден, в който ни донесете удостоверенията, затова си потър- сете и ни донесете показаното пенсионно разпореждане.

За да не пропуснете някой от документите, които трябва да ни донесете заедно с удостоверенията за получените възнаграждения, то преди да ни ги донесете прочетете още веднъж тази точка, или още сега си запишете на едно листче какви и кои документи трябва да ни предоставите заедно със удостоверенията.

ПЛАЩАНИЯ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ДОНАСЯНЕТО НА   УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

14.6/ При донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения, значи както вече казахме, ако не ни предоставите показаното пенсионно разпореждане, в което е даден получавания размер на пенсията, към 31.03.96 г. то ще трябва да до­несете допълнително още толкова, колкото струва 1,5$ (един и половина щатски долара), а ако ни предоставите това пенсионно разпореждане няма да заплащате тази сума.

Но, ако поради непредоставянето на това пенсионно разпореждане сте заплатили тази сума, то пък в такъв случай за сметка на това при положение, че вашата пенсия има увеличение благодарение на направените от нас изчисления, вие няма да плащате сумата по чл. 23 от договора.

  14.7/ При донасянето на удостоверенията вие трябва да ни заплатите:

-  сумата по чл. 16 от договора, която е за пощенски разходи, и която е равна натолкова лева, колкото струва 0,15$ (нула цяло и петнадесет стотни щатски долара);

-  сумата по чл. 19 от договора, която е равна на толкова лева, колкото струва 0,8$ (нула цяло и осем десети щатски долара).

  14.8/ Ако в някои удостоверения възнагражденията не са дадени общо зацели календарни години, а са дадени за всеки месец поотделно, или пък са дадени за други периоди от време, които не са точно равни на една календарна година -примерно възнаграждението е дадено за 3,5 месеца (три и половина месеца), или пък е дадено общо за 7 месеца и прочие - то вие при предоставянето на удостоверенията - за усложнените в тези случаи изчисления, ще трябва да заплатите допълнително сумата по чл. 20 от договора, която е толкова лева, колкото струва 0,45$ (нула цяло и четиридесет и пет стотни щатски долара). Затова преди

o о

да ни предоставите удостоверенията, ще ги прегледате, за да видите как са дадени възнаграждения­та в тях, за да знаете дали трябва да заплатите при предоставянето им тази сума или не.

И, ако във всички удостоверения всички възнаграждения (данни) са дадени общо само за цели календарни години, то вие не трябва да заплащате тази сума. Но ако освен за цели календарни години има дадени възнаграждения за всеки месец поотделно или за отделни месеци, или пък има дадени възнаграждения за други периоди от време, които са по-големи или по-малки от една година, то вие ще трябва да заплатите при предоставянето на удостоверенията тази сума.

14.9/ Значи преди да ни донесете удостоверенияа за получените възнаграждения, водейки се от тези указания ще установите каква е общата сума, която трябва да ни заплатите при донасянето на удостоверенията.

И, ако примерно сте установили, че трябва да ни заплатите само сумата по чл. 16 от договора, спомената по-напред в подточка 14.7, която е за пощенски разходи и чийто размер е 0,15$, и сумата по чл. 19 от договора, спомената по-напред в същата подточка, чийто размер е 0,8$, то събирате двете суми 0,15$ + 0,8$ и получавате, че при донасянето на удостоверенията трябва да ни заплатите 0,95$ (нула цяло и деведесет и пет стотни щатски долара).

И, ако примерно този ден, в който ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения 1$ (един щатски долар) струва 1000 пв., то умножавате сумата от 0,95$, която трябва да ни донесете - по 1000 пв. и получавате: 0,95 х 1000 пв. = 950 лв. И така намирате, че при донасянето на удостоверенията трябва да заплатите още 950 лв., която сума си я носите с вас този ден. Но тъй като е възможно курса на долара, по който вие сте изчислили тази сума да не е този, който обявен от тази банка, която е записана в договора, то вие за всеки случай можете да си вземете с вас сума с 10-20% по-голяма от тази, която сте изчислили.

Сега  преминавате направо към указанията в точка № 17.

 ТОЧКА № 15

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

15.1/ Съгласно сключения договор, когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения, то заедно с тях вие трябва да ни предоставите издадената от нас фактура за платената от вас сума при сключването на договора, и трябва съ­що така да ни предоставите и фактурата за закупуването от нас на тези указания и приложените към тях молби, както и вашия екземпляр на договора, който ви се връща веднага след предоставянето му.

Ако при предоставянето на удостоверенията за по- лучените възнаграждения НЕ ни предоставите споме- натите две фактури, то ние можем да откажем да извършим необходимите изчисления, докато ни предоставите тези две фактури, или докато заплатите още веднъж това, за което се издават тези фактури.Така, че на всяка цена си запазете тези две фактури.

15.2/ При донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения, то заедно с тях и със споменатите по-напред две фактури и вашия екземпляр от договора, вие трябва да ни донесете пенсионно разпореждане, с което ви е била отпусната пенсията или фотокопие от него, за да можем след като от представените удост­верения намерим най-добрия за вас вариант, да разберем - ние и вие - с колко ще се увеличи вашата пенсия .

Ако в пенсионното разпореждане, с което ви е била отпусната пенсията не е даден вашият индивидуален коефициент, но след това сте получили друго разпореждане от пенсионното, в което е даден вашият индивидуален коефициент, то тогава ще ни донесете това разпореждане, или фотокопие от него, в което е даден вашият индивидуален коефициент.

В случай, че сте загубили и двете пенсионни разпореждания, то тогава вместо ня­кое от тях ще преснимате първата страница от вашия екземпляр на договора, и когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения заедно с тях ще ни предоставите и това фотокопие от първата страница на договора.

15.3/ За да не пропуснете някой от документите, които трябва да ни донесете за­едно с удостоверенията, то преди да ни ги донесете прочетете още веднъж тази точ­ка, или още сега си запишете на един лист - кои документи трябва да ни предоста­вите заедно с удостоверенията за получените възнаграждения.

ПЛАЩАНИЯ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ДОНАСЯНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

15.4/ При донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения вие трябва да заплатите:

а) сумата по чл. 16 от договора, която е за пощенски разходи, и която е равна на толкова лева, колкото струва 0,15$ (нула цяло и петнадесет стотни щатски долора);

б) сумата по чп. 19 от договора, която е равна на толкова лева, колкото струва 0,8$ (нула цяло и осем десети щатски долара);

в) сумата по чл. 21 от договора, която е равна на толкова лева, колкото струва 1,5$ (един и половина щатски долара).  Тази сума се дължи от вас защото, тъй като пенсията ви е отпусната след 31.03.96 г. вие не притежавате пенсионно разпореждане,в което е даден размера на пенсията към 31.03.96 г., а това усложнява изчисленията. Но за сметка на това, то пък при положение, че вашата пенсия има увеличение благодарение на направените от нас изч-исления, вие няма да плащате сумата почп. 23 до договора.

15.5/ Ако в някои от удостоверенията възнагражденията не са дадени общо за цели календарни години, а са дадени за всеки месец поотделно, или пък са дадени за други периоди от време, които не са точно равни на една календарна година - примерно възнаграждението е дадено общо за 3,5 месеца (три и половина месеца), или пък е дадено общо за 7 месеца и прочие - то вие при предоставянето на удостоверенията, за усложнени изчисления в тези случаи трябва да заплатите допълнително сумата по чл. 20 от договора, която е равна на толкова лева, колкото струва 0,45$ (нула цяло и четиредесет и пет стотни щатски долара).  Затова преди да ни предоставите удостоверенията, ще ги прегледате, за да видите как са дадени възнгражденията в тях, за да знаете дали трябва да заплатите при предоставянето им тази сума или не.

И, ако във всички удостоверения, всички възнаграждения (данни) са дадени общо само за цели календарни години, то вие няма да заплащате тази сума, но ако освен за цели години има дадени възнаграждения за отделни месеци или за всеки месец поотделно, или пък има дадени възнаграждения за други периоди от време, които са по-малки или по-големи от една година, то вие ще трябва да заплатите при предос­тавянето на удостоверенията тази сума.

15.6/ Значи преди да ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения, то водейки се от тези указания ще установите каква е общата сума, която ще трябва да ни заплатите при донасянето на удостоверенията.

И, ако примерно сте установили, че трябва да ни заплатите сумата по чл. 16 от до­говора, спомената по-напред в подточка 15.4, която е за пощенски разходи, и чийто размер е 0,15$, сумата по чл. 19 от договора спомената в същата подточка, чийто размер е 0,8$ и сумата по чл. 21 от договора също спомената по-напред в подточка 15.4, чийто размер е 1,5$, то събирате трите суми 0,15$ + 0,8$ + 1,5$ и получавате, че при донасянето на удостоверенията трябва да ни заплатите 2,45$ (две цяло и четиридесет и пет стотни щатски долара).

И, ако примерно този ден, в който ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения, 1$ (един щатски долар) струва 1000 лв., то умножавате сумата от 2,45$ - която трябва да ни донесете - по 1000 лв. и получавате: 2,45 х 1000 лв.= 2450 лв. И така намирате, че при донасянето на удостоверенията трябва да ни заплатите още 2450 лв., която сума я носите с вас този ден. Но тъй като е възможно курса на долара, по който вие сте изчислили тази сума да не е този, който е обявен от тази банка, която е записана в договора, то вие за всеки случай можете да си вземете с вас сума с 10-20% по-голяма от тази, която сте изчислили.

Сега  преминавате направо към указанията в точка № 17

ТОЧКА № 16

  16.1/ Съгласно сключения договор, когато ни донасяте удостоверенията за получените възнаграждения, то заедно с тях вие трябва да ни предоставите издадената от нас фактура за платената от вас сума при сключването на този договор, както и вашия екземпляр на договора, който ви се връща веднага.

  >към онлайн варианта ! > към онлайн варианта ! > към онлайн варианта !

Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много по-красив, по-функционален и по-удобен за използване !

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

място за вашата безплатна обява  и / или реклама

.

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов