ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !

включен към тези години, от които могат да се избират 3-те години и затова за този трудов стаж няма да взимате удостоверения за получените през него възнаграждения.
                               ПРИМЕР № З
  Примерно сте се пенсионирали на 31.12.90 г.
  След като сте се пенсионирали сте работили на още три места. Във Завод "Булгартабак" сте работили 6 месеца - от 01.01.92 г. до 30.06.92 г.
   В частната фирма „Ханко" сте работили като пазач ще 6 месеца - от 01.07 92 г до 31.12.92 г.
   И във завод "Фаянс" сте работили още 6 месеца - от 01.01.93 г. до 30.06.93 г.
   Най-напред проверяваме дали общо целия ви трудов стаж след пенсионирането ви е най-малко 12 месеца. От трите места имате по 6 месеца трудов стаж, което означава, че общо целия ви трудов стаж след пенсионирането ви е 18 месеца.
   Значи трудовия стаж след пенсионирането ви отговаря на първото условие - да е най-малко 12 месеца.
   Сега трябва да проверим каква част от трудовият ви стаж след пенсионирането ви отговаря и на другото условие - през него да не сте получавали пенсията си.
   Докато сте работили 6-те месеца в завод "Булгартабак" не сте получавали пенсията си. Записвате си на едно листче - 6 месеца стаж след пенсионирането, през които не съм получавал(а) пенсията си.
   Докато сте работили 6-те месеца в частната фирма "Ханко" сте получавали пенсията си. Значи към записаните на листчето 6 месеца стаж след пенсионирането, през които не сте получавали пенсията си няма да прибавяте стажа от фирма "Ханко", няма да прибавяте нищо.
  Докато сте работили 6-те месеца в завод "Фаянс" не сте получавали пенсията си. Това означава, че към записаните на листчето 6 месеца стаж, през който не сте получавали пенсията си прибавяте още 6 месеца стаж, през който не сте получавали пенсията си. Или общо трудовият ви стаж след пенсионирането ви, през който не сте получавали пенсията си е 12 месеца.
  Щом като след пенсионирането си имате най-малко 12 месеца трудов стаж, през който не сте получавали пенсията си, то този трудов стаж, през които не сте получавали пенсията си може да бъде включен към тези години, от които могат да се избират 3-те години, от възнаграждението, през които се определя размера на пенсията.
   Значи трудовия стаж от завод "Булгартабак" и от завод "Фаянс", който е общо 12 месеца, и през който стаж не сте получавали пенсията си може да бъде включен към тези години, от които могат да се избират 3-те години за определянето на размера на пенсията.
    В такъв случай по описания по-напред начин ВИЕ може да вземете от тези две предприятия удостоверения за получените възнаграждения за трудовия ви стаж положен в тях след пенсионирането ви. Но, ако ще вземете удостоверения от едното предприятие, непременно ще трябва да вземете удостоверения и от другото, защото само от едното предприятие не се събират най-малко 12 месеца трудов стаж след пенсионирането, през които не сте получавали пенсията.
   А, за 6-те ви месеца стаж в частната фирма "Ханко" - през които вие сте си получавали пенсията няма да взимате удостоверния за получените през този стаж възнаграждения, защото този стаж положен след пенсионирането ви не отговаря на условието: - през него да не сте получавали пенсията си, за да може да бъде включен към тези години, от които се избират 3-те години.
  ВНИМАНИЕ!!! Значи удостоверения за възнаграждения получени за трудов стаж положен след пенсионирането ви, ще вземете само за този стаж след пенсионирането ви, през който не сте получавали пенсията си, и то при положение, че общо стажът ви след пенсионирането ви, през който не сте получавали пенсията си е най-малко 12 месеца.
   Ако ни представите удостоверения за възнаграждения получени за трудов стаж положен след пенсионирането си, през който стаж сте получавали пенсията си, то ако се окаже, че именно при включването на този стаж в 3-те години, които се избират за определянето на размера на пенсията, вашата пенсия получава своя най-голям размер, то ние (вие) ще поискаме (ще поискате) от пенсионното да ви изчисли пенсията от този стаж, тъй като няма да знаем, че по време на него сте получавали и пенсията си, но след като в пенсионното проверят, че по време на този стаж сте получавали и пенсията си. то ще откажат да изчислят пенсията от нега
   ВНИМАНИЕ!!! НА САМИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ - ИЛИ НА КОПИЯТА ОТ ТЯХ - ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ТРУДОВ СТАЖ ПОЛОЖЕН СЛЕД ПЕНСИОНИРАНЕТО, КОИТО ГИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЗА НАС, ЗА ДА ИЗВЪРШИМ НЕОБХОДИМИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПОТЯХ, ПРЕДИ ДА НИ ГИ ПРЕДОСТАВИТЕ, В ГОРНИЯ ЛЯВ ЪГЪЛ НА ПЪРВАТА СТРАНИЦА НА ВСЯКО ЕДНО ОТ ТЯХ НЕПРЕМЕННО!!! - ЩЕ НАПИШЕТЕ С ХИМИКАЛ СЛЕДНИТЕ ДУМИ: "ТРУДОВ СТАЖ СЛЕД ПЕНСИОНИРАНЕ" - ЗА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРАВИЛНО ИЗЧИСЛЕНИЯТА, ЗА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ВПРЕДВИД И ТЕЗИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЗА ДА НЕ БЪДЕТЕ ОЩЕТЕНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН.
                                          
ТОЧКА № 13
   Вие вече сте опълнили молбите си до тези предприятия (учреждения, организации и фирми), от които трябва да вземете удостоверения за получените възнаграждения.
  В молбите си вие сте записали с молив името на съответното предприятие (организация, учреждение или фирма), защото не знаете дали името му не се е променило, откакто вие сте го напуснали.
  Затова, когато отидете в съответното предприятие най-напред ще попитате какво е сегашното му име и какъв е сегашният му адрес - гр. (с), ул., №.
  Записвате си на отделно листче сегашното му име и сегашният му адрес - гр. (с.), ул. и № - след което в молбата си записвате с химикал сегашното му име, а от адреса му. записвате с химикал в молбата си само името на града или селото, в което се намира управлението на предприятието.
  След това, молбата си я подавате в деловодството и НЕПРЕМЕННО, докато сте още там ще поискате - пред ОЧИТЕ ВИ - да ви я заведат с входящ номер и да запишат молбата ви във входящия ргистър, И НЕПРЕМЕННО ще поискате от чиновника, който е приел молбата ви, да ви съобщи, или по-добре да ви запише на листче входящия номер, под който е заведена молбата ви в това предприятие.
    На листа, на който сте си записали сегашното име и адреса на това предприятие - срещу тях ще си запишете и входящия номер, под който е заведена молбата ви в това предприятие.
   Така за всяко предприятие (учреждение, организация или фирма), в което сте подали молба ще си запишете сегашното му име и адрес, и входящия номер под който е заведена молбата ви в това предприятие (учреждение, организация или фирма).
  Изискването - молбите ви да бъдат заведени с входящи номера още във ваше присъствие и вие да изисквате съобщаването, или по-добре записването ви на тези номера е абсолютно, защото в противен случай е огромна вероятността молбите ви въобще да не бъдат заведени и разгледани, а щом не са заведени с входящ номер българският чиновник - прочут със своето безхаберие - просто ги хвърля в кошчето за боклук, за да не създава на себе си и на своите шефове работа по тях.
   А, ако молбите ви са заведени с входящи номера и вие сте си записали тези номера, тогава в случай, че не ви бъдат издадени исканите удостоверения - тоест, ако чиновниците и техните началници не изпълнят служебните си задължения - те могат да бъдат санкционирани от контролните органи с жестоки санкции и глоби.
   Ако средствата ви позволяват, също така много ще е добре, преди да подадете молба до дадено предприятие, да си извадите едно фотокопие от нея.
  Срокът, в който трябва да ви бъдат издадени исканите удостоверения за получените възнаграждения е най-късно до 10 дни от датата, на която сте подали молбата в съответното предприятие (учреждение, организация, фирма).
   Нашата препоръка е: - докато сте още в предприятието по време на подаването на молбата, след като вече е заведена с входящ номер и вие сте си го записали този номер, да поговорите с приятен тон с касиера или с длъжностното лице, което отговаря за издаването на тези удостоверения, да се постараят да ви издадат тези удостоверения в законния за това 10 дневен срок, известявайки ги, че нуждата ви от из-§аването им в срок крещяща. Дори може и да ги почерпите предварително с кутия бонбони - ако средствата ви позволяват това - уговаряйки се кога точно до изтичането на този 10 дневен срок да отидете да си вземете готовите удостоверения. Все пак тези хора са бивши ваши колеги и би трябвало да проявят разбиране и съчуствие, изпълнявайки своите задължения в указания от закона срок.
  Най-късно на 11-тия или на 12-тия ден, откакто сте подали молбата си в съответното предприятие отивате в него при длъжностното лице, което отговаря     за издаването на тези удостоверения, казвате му, че сте дошли при него за получаването на готовите удостоверния,

o о

съобщавате му и входящия номер, под който е заведена молбата ви в това предприятие, и искате да ви дадат готовите удостоверения.
   Ако те не са готови и чиновниците почнат да ви обясняват, че имали много работа, че били заети, та затова не са могли да ви ги издадат в срок, че сте искали за много години удостоверения, или пък че сте искали удостоверения за по-малко от три години и прочие обяснения, и ако ви кажат да идете на някоя друга дата, до която вече може да са ви изготвили исканите удостоверения, или ако пък въобще не ви съобщят такава дата, просто им обяснявате, че ще се явите на тази нова дата, ако са ви съобщили такава, но също така им казвате, че още днес - денят, в който става този разговор - за всеки случай ще подадете жалба до ПРОКУРАТУРАТА и до Контролните органи на НАЦИОАЛ- НИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, за санкционирането на съответните длъжностни лица, защото вие не можете да бъдете разкарвани за едно удостоверение колкото си пъти иска даден чиновник, защото щом не са ви дали в законния 10 дневен срок исканите удостоверения, от своя страна вие пък изпускате други срокове, което ви причинява финансови загуби по вина на неизправните чиновници от това предриятие. Същото им го казвате и в случай, че не ви съобщят на коя дата да се явите, за да вземете готовите удостоверения.
   След това, което сте казали, това и правите, защото много рядко българския чиновник разбира от добро и щом веднъж е нарушил спрямо вас закона, неизпълнявайки задълженията си, и нарушавайки правата ви, няма никаква гаранция, че следващият път няма пак да постъпи по същия начин, ако първият път когато не е изпълнил задълженията си и е нарушил по този начин правата ви, е останал НЕНАКАЗАН ! ! !
   Ние сме ви дали готови жалби до съответния ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР с копие до РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИ- ТЕЛЕН ИНСТИТУТ.
   И в случай, че от някое предприятие, кметството, община, учрежденеие, организация, фирма или дружество, или едноличен търговец и прочие не са ви издали исканите удостоверения в законния за това 10 дневен срок, попълвате и подавате такава жалба.
 Тази жалба започва със следния текст:
 "ДО ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР
  Гр.. ". На празното място след Гр." ще запишете сегашното име на този бивш окръжен град на територията, на чийто бивш окръг се намира предприятието (фирмата, кметството и прочие), от което не са ви издали в срок исканите удостоверения.
   Или, ако предприятието, от което не са ви издали в срок исканото удостоверение се намира в гр. Елин Пелин, то този град се намира в бившия Софийски окръг и следователно на празното място след " Гр..." ще запишете "СОФИЯ".
Или в такъв случай този текст от жалбата ви ще придобие следния вид.
 ДО ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР
  ГР. СОФИЯ
  Второто изречение в тази жалба е със текст:
КОПИЕ ДО: РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕ- ЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГР... ' На празното място в този ред, след Гр." записвате отново "СОФИЯ".
  След това в жалбата записвате собственото и фамилното си име, ЕГН-то си, паспортните си данни, адреса си и номера на телефона си, ако имате такъв.
  Шестото изречение от молбата има следния текст:
  "На подадох молба с вх. №... /...до... с искане в нея да ми бъдат издадени документи и т.н.'.
  На празното място след "На" с химикал записвате датата, на която сте подали молбата си до това предприятие, на празното място след "вх. №" записвате входящия номер, под който са ви завели молбата в това предприятие, на празното място след "до" записвате сегашното име на това предприятие, града (селото), в който се намира и адреса му.
   Или, ако датата, на която сте подали молбата в това предприятие е 15.03.97 г., входящия номер, под който е заведена молбата ви в него е 1000/15.03.97 г, сегашното име на предприятието е: "фАЯНС" ЕАД, града, в който се намира е гр. Елин Пелин, а адреса му е: ул. "Оггьлченска" № 6, то след като бъде попълнено с тези данни това изречение придобива следния вид:
"На 10.03.97 г. поладох молба с вх № 1000/15.03.97 г. до "фАЯНС" ЕАД - гр. Елин Пелин, ул. "Опълченска" № 6 с искане в нея да ми бъдат издадени документи и т.н.".
   На края на тази жалба записвате датата, на която я подавате, записвате името си, след което я преснимате на ксерокс в още един екземпляр и се подписвате с химикал и на двата екземпляра - и на ксерокс-копието, и на оригинала.
   Вземате два пощенски плика облепени със съответните марки, на единият от тях записвате служебния адрес на съответния окръжен прокурор, на другия записвате служебния адрес на РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, на двата плика записвате и собствения си адрес, слагате в двата плика по един екземпляр от жалбата ви и ги изпращате по пощата - ако искате като препоръчани писма с обратни разписки, което е по-добрия вариант, ако искате като обикновени писма.
   Служебните адреси на съответният ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР и на РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ще ги препишете от последния лист на тези указания, където ние сме ги дали.
   Най-късно до един месец след като сте подали жалбата си против дадено предприятие (учреждение, кметство, фирма и прочие) отивате отново в него, за да вземете изготвените ви удостоверения.
   Така ще вземете удостоверенията си от всички предп- риятия, учреждения и фирми, и дружества и прочие, до които сте подали молби за това.
   Възможно е от някои предприятия, учреждения, фирми и прочие да не можете да се снабдите с удостоверения дори и след като сте подали жалби против тях, защото може архивите им да са загубени, унищожени и т.н.
   От други предприятия е възможно да ви омръзне да чакате издаването на удостоверенията от тях - било поради забавената намеса от страна на ПРОКУРАТУРАТА или от страна на Контролните органи на Националния осигурите- лен институт, било поради други причини.
   Но още един път ви напомняме, че за колко повече години от тези, от които имате право да изберете 3 от тях за определянето на размера на пенсията, ни представите удостоверения за получените през тях възнаграждения, толкова е по-голям шансът да ви се увеличи пенсията в случай, че получавате вече такава, а ако все още не сте се пенсионирали, то толкова е по-голям шансът да получите действително най-високият възможен за вас размер на пенсията.
   Затова ще се постараете от максимално възможния брой предприятия (учреждения, фирми и прочие), до които сте подали молби да вземете удостоверения за получените възнаграждения.
  Също така многократно се увеличава шансът за получаване на възможно най-висока пенсия, ако в удостоверенията получените възнаграждения бъдат дадени - записани - за всеки календарен месец поотделно.
   Макар, че законът изисква получените възнаграждения да бъдат записвани в удостоверенията за всеки календарен месец поотделно, чиновниците - ако не са ви близки или познати - обикновено ги мързи и не си дават труд да записват в удостоверенията получените възнаграждения за всеки месец поотделно - месец по месец, а записват в удостовернията общо полученото за една цяла година възнаграждение.
   Но записването на получените възнаграждения общо за цели календарни години, а не за всеки месец поотделно е ощетително за вас.
   Затова, още когато подавате молбите си - при разговорите ви със съответните чиновници, ще искате и ще настоявате получените възнаграждения да бъдат записани - дадени - в удостоверенията за всеки месец поотделно. И само от немай къде, ако нямате сили да се преборите с чиновни- ческото бездушие, може да се съгласявате получените възнаграждения да бъдат дадени общо за цели календарни години, или за други периоди от време различни от един календарен месец.
   Ние сме ви дали определен брой молби и жалби. Но е възможно броят на предприятията, учрежденията и фирмите, до които трябва да подадете молби да е по-голям от броят на молбите, които сме ви дали. Затова преди да започнете да попълвате молбите до отделните предприятия пресметнете до колко предприятия трябва да подадете молби, и ако дадените ви от нас молби не ви достигат, то преснимайте си на ксерокс още толкова непопълнени екземпляри от тях, колкото са ви необходими. Възможно е и броят на жалбите да не ви достигне. Затова преди да започ-

  >към онлайн варианта ! > към онлайн варианта ! > към онлайн варианта !

Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много по-красив, по-функционален и по-удобен за използване !

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

място за вашата безплатна обява  и / или реклама

.

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов