ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !

напуснали след тази дата, то в молбата ви до него, в изречението от нея:

Моля за целия календарен период от........ до.......... да ми

                                                                      (дата)    (дата)

бъдат издадени удостоверения и т.н." като първа дата, в първото празно място ще запишете датата, на която сте постъпили на работа в това предприятие, или ако не знаете точната дата на постъпването, ще запишете като първа дата в това изречение първия ден от годината, в която сте постъпили на работа в това предприятие, а като втора дата в това изречение, във второто празно място ще запишете НЕ датата, на която сте го напуснали, а ще запишете - 01.04.70 г. - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път. Защото не трябва да взимате удостоверения за възнаграждения за стаж, който не е нито от последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, нито пък е направен преди датата, на която сте били първоначално трудоустроени последния път.

И, ако вашият случай е именно такъв - тоест, ако датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път, е преди календарния период в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си, то в такъв случай:

- ако получавате вече пенсия, или все още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате на указанията в точка № 11.

- ако все още не получавате пенсия и ако все още не сте подали документи в пенсионното за отпускането й, то тогава отивате на указанията в точка № 13.

А, ако датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път се намира във календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си, то продължавате с указанията дадени в след­ващата подточка.

9.2/ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДАТА НА ПОСЛЕДНОТО ВИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ СЕ НАМИРА ВЪВ КАЛЕНДАРНИЯ ПЕРИОД, В КОЙТО СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ СИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ

Първоначалната дата на последното ви трудоустрояване е 01.04.1980 г. От тази дата вие сте били трудоустроени последния път. Може след контролен преглед последното ви трудоустрояване да е било продължение примерно от 01.04.1982 г. за нов срок, но първоначално за последен път вие сте били трудоустроени от 01.04.1980 г. Тази дата се намира в календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си. Този период беше от 11.04.1978 г. до 01.03.1996 г.

В този случай вие ще вземете удостоверения за получените от вас възнагражде­ния за целия ви трудов стаж - откакто сте започнали да работите до пенсиониране­то ви.

Във точка № 3 подробно е описано как се взимат удостоверения за получените от вас възнаграждения за целия ви трудов стаж направен преди пенсионирането ви.

Връщате се на точка № 3 внимателно я прочитате и точно изпълнявайки дадените в нея указания попълвате молби до всички предприятия, в които сте работили до пенсионирането си, за да се снабдите с удостоверения за получените възнаграждения за целия ви трудов стаж направен до пенсионирането ви.

   След като изпълните указанията дадени в точка № 3 , то:

- ако получавате вече пенсия, или ако още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате на указанията в точка № 11;

- ако не получавате все още пенся, и ако все още не сте подали в пенсионнотомолба за отпускането й, то отивате на указанията в точка № 13.

ТОЧКА №10

Имате трудов стаж след 01.01.97 г. и той е направен преди да се пенсионирате, и освен това сте работили макар и за кратко време като трудоустроени преди 31.12.96 г.

Вие трябва да се снабдите с удостоверения за получените възнаграждения за последните 15 години от вашия трудов стаж направен до 31.12.96 г., като тези последни ваши 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. могат да са направени - както вече бе обяснено - за календарен период по-дълъг от 15 календарни години, ако през определени периоди от време преди 31.12.96 г. не сте работили.

Също така вие трябва да се снабдите и с удостоверения за получените възнаграждения за целия ви трудов стаж напра- вен от вас преди - до- датата, на която сте били първоначално трудоустроени последния път.

Тъй като имате трудов стаж и след 01.01.97 г, то задъл- жително ще се снабдите и с удостоверения за получените възнаграждения за целия ви трудов стаж направен след 01.01.97 г. преди пенсионирането ви.

    Какво следва да направите?

Трябва да си припомните кои са тези последни ваши 15 години трудов стаж до 31.12.96.г ! От кога до кога сте ги направили и на кои работни места сте ги направили.

Във точка № 7 подробно е описано как се намират кои са последните ви 15 годи­ни трудов стаж до 31.12.96 г. Ще се върнете на нея, внимателно ще я прочетете и ще изпълните дадените в нея указания относно това - как се намира кой е календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г, като засега няма да попълвате упоменатите в точка № 7 молби.

Вече сте прочели точка № 7 и сте изпълнили дадените в нея указания относно това, как се намира кой е календарният период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

По този начин вие сте установили, че последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. сте ги направили примерно за календарния приод от 01.04.78 г до 31.12.96 г.

Сега от приготвения и отделен от вас за използване документ за последното ви трудоустрояване установявате, от коя дата сте били първоначално трудоустроени последния път.

Както вече бе казано, ако последното или единственото ви трудоустрояване след контролен преглед е било продължено за нов срок, то ще използвате НЕ решението (предписанието), с което е било продължено трудоустрояването за нов срок, а решението (предписанието), с което сте били първоначално трудоустроени.

  Възможни са два случая:

Първоначалната дата на последното ви трудоустрояване преди 31.12.96 г. да е извън - преди календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г, или тази дата да се намира във календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

   По-напред ще разгледаме как следва да постъпите в първия случай.

10.1/ ПЬРВОНАЧАЛНАТА ДАТА НА ПОСЛЕДНОТО ВИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПРЕДИ 31.12.96 Г. Е ИЗВЪН - ПРЕДИ КАЛЕНДАРНИЯ ПЕРИОД, В КОЙТО СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ СИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ДО 31.12.96 Г.

И така установявате примерно, че първоначалната дата на последното ви трудоустрояване преди 31.12.96 г. е датата 01.04.1970 г. От тази дата вие сте били трудоустроени после- дния път преди 31.12.96 г. Може след контролен преглед последното ви трудоустрояване да е било продължено примерно от 01.04.1972 г. за нов срок, но първоначално за последен път преди 31.12.96 г. вие сте били трудоустроени от 01.04.1970 г.

В този случай първоначалната дата на последното ви трудоустрояване преди 31.12.96 г. - датата 01.04.1970 г. е извън - преди календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

     Този период беше от 01.04.78 г. до 31.12.96 г.

Сега отново се връщате на точка № 7 и по начина описан в нея попълвате молбите до предприятията, в които сте работили през последните си 15 години от вашия трудов стаж до 31.12.96 г., за да се снабдите с удостоверения за получе- ните възнаграждения за трудовия ви стаж направен от 01.04.78 г. до 31.12.96 г. - периода, в който сте направили тези 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

По описания в точка № 7 начин ще попълните молби и до всички предприятия, в които сте работили след 01.01.97 г. преди пенсионирането си, за да се снабдите за­дължително с удостоверения за получените и за този трудов стаж възнаграждения.

По същия начин ще попълните и молби до всички предприятия, в които сте работили от началото на вашия трудов стаж до 01.04.1970 . - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г, за да се снабдите с такива удостоверения и за целия ви трудов стаж направен до тази дата - 01.04. 1970 г.

 

Удостоверения за възнагражденията за стажа ви от 01.04.1970 г. до 01.04.1978 г. - ако имате стаж през този период - в никакъв случай няма да взимате, защото този стаж от този период не е нито от последните ви 15 години трудов стаж направен преди (до) 31.12.96 г, нито е направен преди датата, на която сте би    

o о

ли първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г.

  И. ако в някое предприятие сте започнали работа преди 01.04.1970 г. - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г. - а, сте го напуснали след тази дата 01.04.1970 г., то в молбата ви до него, в изречението от нея:

Моля за целия календарен период от.... до..... да ми бъдат издадени                                                  (дата)   (дата)

като първа дата в него, в първото празно място ще запишете датата, на която сте постъпили в това предприятие, или ако сте забравили точната дата на постъпването ще запишете като първа дата в този изречение първия ден от годината, в която сте постъпили на работа в това предприятие, а като втора дата, във второто празно място в това изречение ще запишете НЕ датата, на която сте го напуснали, а ще запишете - 01.04.1970 г. - датата, на която сте били първо- начално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г.       

  Защото не трябва да взимате удостоверения за възнаг- раждения за стаж, който не е нито от последните ви 15 години трудов стаж направен до 31.12.96 г, нито пък е направен преди датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г.

   И, ако вашия случай е именно такъв - тоест , ако датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г. е извън - преди календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г., то в такъв случай:

   - ако получавате вече пенсия, или все още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате на указанията в точка №11;

   - ако все още не получавате пенсия и ако все още не сте подали документи в пенсионното за отпускането й, то тогава отивате на указанията в точка № 13.

   А, ако датата, на която сте били първоначално трудоус троени за последен път преди 31.12.96 г. се намира във календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г, то продължавате с указанията дадени в следващата подточка.

  10.2/ ПЪРВОНАНАЛНАТА ДАТА НА ПОСЛЕДНОТО ВИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПРЕДИ 31.12.96 Г.С НАМИРА В КАЛЕНДАРНИЯ ПЕРИОД, В КОИТО СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ СИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ДО 31.12.96 Г.

   Установили сте примерно, че първоначалната дата на последното ви трудоустрояване преди 31.12.96 г. е датата 01.04.1980 г. От тази дата вие сте били трудоустроени последния път преди 31.12.96 г. Може след контролен преглед последното ви трудоустрояване да е било продъ- лжено примерно от 01.04.1982 г. за нов срок, но първоначално за последен път преди 31.12.96 г. вие сте били трудоустроени от 01.04.1980 г.

   В този случай първоначалната дата на последното ви трудоустрояване преди 31.12.96 г. - датата 01.04.1980 г. се намира в календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

    Този период беше от 01.04.78 г. до 31.12.96 г.

   В този случай вие ще вземете удостоверения за получените от вас възнаграждения за целия ви трудов стаж - откакто сте започнали да работите до пенсионирането ви.

   Във точка № 3 подробно е описано как се взимат удосто- верения за получените от вас възнаграждения за целия ви трудов стаж направен преди пенсионирането ви.

   Връщате се на точка № 3 внимателно я прочитате и точно изпълнявайки дадените в нея указания попълвате молби до всички предприятия, в които сте работили до пенсиони- рането си, за да се снабдите с удостоверения за получените възнаграждения за целия ви трудов стаж направен до пенсионирането ви.

   След като изпълните указанията дадени в точка № 3, то:

  - ако получавате вече пенсия, или ако още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате на указанията в точка № 11;

  - ако не получавате все още пенсия, и ако все още не сте подали в пенсионното молба за отпускането й. то отивате на указанията в точка № 13.

ТОЧКА № 11

   Ако вече получавате пенсия, или все още не получавате, но вече сте подали в пенсионното документи за отпускането й. това означава, че веднъж вече някога сте взели удостоверения за получените възнаграждения за някои 3 години от трудовияви стаж, от възнаграждението, за които 3 години сте поискали да ви оъде изчислена пенсията.

   Но въпреки това, непременно и за тези 3 години, от които някога сте поискали да бъде изчислена пенсията ви, и от които тя ви е изчислена, сега отново ще вземете и ще ни представите удостоверения за получените през тях възнаграждения.

    Защото по стария закон голяма част от получените възна- раждения не участвуваха в определянето на размера на пенсията и заради това тези възнаграждения въобще и не се вписваха в представяните пред пенсионното удосто- верения.

   И защото, ако не ни представите удостоверения за получе- ните и през тези 3 години възнаграждения се намалява най-малко с 20% възможността - шанса - да бъде намерен действително най-добрия вариант за вас.

   Както вече по-напред казахме, колкото е по-голям броят на годините, от които може да направим необходимите изчисления, толкова е по-голям шансът да бъде намерен действително най-големия възможен размер на пенсията ви.

   Затова дори и за тези години, за които вие си мислите, че размерът на полученото през тях възнаграждение е малък и поради това според вас не си струва да взимате удостове- рения за тях, също ще вземете удостоверения за получените и през тях възнаграждения, както поради гореизложените съображения, така и поради обстоятелството, че по новия закон пенсиите вече не се определят от самия размер на получаваното възнаграждение, а се определят по съвсем други критерии.

  Ако нямате трудов стаж след пенсионирането си - тоест, ако след като сте се пен­сионирали не сте работили, то сега отивате направо на точка № 13, а, ако сте работили и след пенсионирането си, то отивате на следващата точка № 12

 ТОЧКА №12

  Вие сте работили и след като сте се пенсионирали, така, че имате трудов стаж по­ложен след като сте се пенсионирали.

  Включването на трудов стаж положен след пенсионирането към тези години, от които могат да се избират 3-те години за определянето на размера на пенсията е възможно само при положение, че трудовият стаж положен след пенсионирането е най-малко 12 месеца и ако през това време не сте получавали пенсията си.

  Значи в случай, че след пенсионирането, ви се събира общо най-малко 12 месе­ца такъв трудов стаж, който да отговаря едновременно на тези две условия:

   през него да не сте получавали пенсията си и този стаж, през който не сте полу­чавали пенсията си да е общо най-малко 12 месеца, то тогава и за този трудов стаж можете да вземете удостоверения за получените през него възнаграждения.

ПРИМЕР № 1

    Примерно сте се пенсионирали на 31.12.90 г.

   След като сте се пенсионирали сте работили общо още 2 години - от 01.01.92 до 31.12.93 г.

   Проверявате най-напред, дали общо целия трудов стаж положен след пенсиони­рането е най-малко 12 месеца. В случая щом като сте направили 2 години стаж след пенсионирането си, то това означава, че имате повече от 12 месеца трудов стаж след пенсионирането, защото тези 2 години трудов стаж се равняват на 24 месеца стаж. Значи първото условие е изпълнено - трудовият ви стаж след пенсионирането ви е по-голям от 12 месеца.

   Проверявате дали през тези 2 години сте получавали пенсията си. Но се оказва, че този трудов стаж не отговаря на второто условие, защото през тези 2 години сте получавали пенсията си. Така, че в този случай трудовия ви стаж положен след пенсионирането ви, не може да бъде включен към тези години, от които се избират 3-те години за определянето на размера на пенсията.

  И затова за този трудов стаж няма да взимате у-ния за получените през него въз­награждения.

ПРИМЕР №2

   Примерно сте се пенсионирали на 31.12.90 г.

   След като сте се пенсионирали сте работили още 11 ме- сеца - от 01 01 92 г до 30.11.92 г.

   Проверявате най-напред дали общо целия трудов стаж положен след пенсионира­нето е по-голям от 12 месеца.

   Но общо целият ви трудов стаж положен след пенси- онирането ви е само 11 месеца, така, че този трудов стаж положен след пенсионирането ви не отговаря на първото условие - да е най-малко 12 месеца. И поради тази причина в този случай трудовия ви стаж положен след пенсиони- рането ви не може да бъде

  >към онлайн варианта ! > към онлайн варианта ! > към онлайн варианта !

Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много по-красив, по-функционален и по-удобен за използване !

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

място за вашата безплатна обява  и / или реклама

.

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов