ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !

молба за пенсиониране, то ще ви е трудно да си спомните точно на коя дата сте постъпили в дадено предприятие и точно на коя дата сте го напуснали.

В този случай за попълването на молбите ще ви е достатъчно да си спомните поне годината на постъпването и годината на напускането.

Когато си спомняте по памет от кога до кога и къде сте направили последните си 15 години трудов стаж преди (до) 31.12.96 г., също така ще си събирате най-напред на отделно листче трудовият стаж направен на отделните места, за да можете да се ориентирате приблизително от кога до кога сте направили последните си 15 години трудов стаж преди (до) 31.12.96г, за да не взимате удостоверения за възнаграждения за стаж извън - преди - периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди (до) 31.12.96 г.

Така по памет, събирайки трудовия си стаж от последното, от предпоследното, от предпредпоследното и т. н. места, откъдето имате трудов стаж преди (до) 31.12.96 г, установявате примерно, че последните ви 15 години трудов стаж преди (до) 31.12.96 г. сте го направили за периода от 1978 г. до 1996 г., като точните дати на постъпванията и напусканията в едни или в други предприятия, разбира се, не можете да си ги спомните.

В този случай - както вече казахме - за попълването на молбите е достатъчно да си спомните поне годината, в която сте постъпили и годината, в която сте напусна­ли дадено предприятие.

И, ако примерно си спомняте, че годината, в която сте постъпили в последното предприятие, в което сте работили преди (до) 31.12.96 г. - завод "Химстрой" - е 1992 г., а годината, в която сте го напуснали е 1997 г., то ако годината, в която сте постъпили на работа в него - 1992 г. не е извън - преди - периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди (до) 31.12.96 г., а през годината, в коя­то сте го напуснали - 1997 г. не сте работили в това предприятие и след като сте се пенсионирали, то тогава празните места в изречението от молбата:

 

Моля за целия календарен период от.......... до....  да ми и т. н.

                                                                      (дата)   (дата)

ще ги попълните като за първа дата, в първото празно място ще запишете първия ден на годината, в която сте постъпили в това предприятие - или в първото празно място в случая ще запишете датата 01.01.1992 г., а за втора дата, във второто празно място ще запишете последния ден на годината, в която се го напуснали - или във второто празно място ще запишете датата 31.12.1997 г. И така попълненото по този начин изречение ще има следния вид:

 

Моля за целия календарен период от 01.01.92 г. до 31.12.97 г. да ми бъдат издадени удостоверения и т. н."

Ако в една и съща календарна година сте и постъпили, и напуснали едно предприятие, и ако цялата тази година - от началото до края й - не е извън периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди (до) 31.12.96 г., и ако през нея не сте работили в това предприятие и след като сте се пенсионирали, то тогава за първа дата в това изречение от молбата, в първото празно място ще запишете първия ден от тази година, а за втора дата, във второто празно място в това изречение ще запишете последния ден от тази година.

Или, ако примерно сте си спомнили, че през 1984 г. сте постъпили на работа в едно предприятие и през същата тази 1984 година сте го напуснали, то тогава това изречение от молбата ще го попълните така:

Моля за целия календарен период от 01.01.84 г. до 31.12.84 г. да ми бъдат издадени удостоверения и т. н."

А, в случай, че годината, в която сте постъпили на работа в дадено предприятие е извън - преди - периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г, а годината, в която сте напуснали това предприятие е във периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г., то тогава няма да искате удостоверения за целия си стаж от това предприятие, тъй като част от него ще е извън - преди последните ви 15 години трудов стаж до 31.12.96 г., а ще искате удостоверения за получените възнаграждения само за тези последни години и месеци от стажа ви в това предприятие, които не са преди периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

И, ако си спомняте например, че в завод "Кремиковци" сте работили от 1973 г. до 1982 г, то ще трябва да искате удостоверения за възнагражденията ви за периода от 1978 г. до 1982 г, защото само тези години от стажа ви в "Кремиковци", не са извън периода 78 г. - 96 г., в който период приблизително сте установили, че сте нап­равили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

И, ако можете да установите със сигурност, точно на кой месец от 1978 г. се навършват последните ви 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. и примерно сте устано­вили, че това е месец април от 1978 г., то тогава от завод "Кремиковци" ще вземете удостоверения за възнагражденията ви за периода от 1 -вия ден на следващия ме­сец - месец май от 1978 г. до последния ден на 1982 година, или в този случай праз­ните места в изречението от молбата:

 

Моля за целия календарен период от....... до...... да ми и т. н.

                                                                      (дата)  (дата)

ще ги попълните като за първа дата, в първото празно място ще запишете 01.05.78 г, а като втора дата, във второто празно място ще запишете последния ден на годината, в която сте напуснали това предприятие - или във второто празно място значи ще запишете датата 31.12.82 г. и така попълненото по този начин изречение ще има следния вид:

 

Моля за целия календарен период от 01.05.1978 г. до 31.12.82 г. да ми бъдат издадени удостоверения и т. н. .        

А, ако не можете да установите със сигурност точно през кой месец от 1978 г. се навършват последните ви 15 години трудов стаж до 31.12.96 г., то ще поискате удостоверенията да бъдат от началото на следващата година, значи ще вземете удостоверения от началото на следващата 1979 г. до края на 1982 г.

Или в такъв случай ще вземете удостоверения за получените възнаграждения от завод "Кремиковци" за периода от 01.01.1979 г. до 31.12.82 г, като за първа дата в изречението от молбата:

 

Моля за целия календарен период от 01.01.79 г. до 31.12.82 г. да ми бъдат  издадени удостоверения и т. н.,          

ще запишете датата 01.01.79 г., а като втората дата ще запишете датата 31.12.82 г

В СЛУЧАИ, ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ СЪС СИГУРНОСТ ТОЧНО ДА УСТАНОВИТЕ ОТ КОГА ДО КОГА СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ СИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ДО 31.12.96 Г, ТО ТОГАВА Е ПО-ДОБРЕ ЗА МАЛКО ПО-МАЛКО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ВИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ДО 31.12.96 Г. ДА ВЗЕМЕТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТКОЛКОТО ДА ВЗЕМЕТЕ ТАКИВА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ВИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ДО 31.12.96 Г.

Защото, ако сте представили възнаграждения за стаж, който е извън - преди последните ви 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. и, ако точно от възнагражденията от този стаж, който е извън - преди - тези ви последни 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. се окаже, че пенсията ви получава своя най-голям размер, то ние (вие) ще поискаме (ще поискате) от пенсионното да ви изчислят пенсията от този стаж тъй като няма да знаем, че той е извън - преди - тези последни ваши 15 години трудов стаж до 31.12.96 г, но след като в пенсионното проверят, че този стаж е извън- преди тези последни ви 15 години стаж до 31.12.96 г, ще откажат да изчислят пенсията ви от него.

Освен преди 31.12.96 г.., вие имате трудов стаж и след 01.01.97 г, който също така сте го направили преди да се пенсионирате.

По обяснения в тази точка начин ще се снабдите задъл- жително и с удостоверения за получените възнаграждения за целия ви стаж след 01.01.97 г. направен преди пенсио- нирането ви, което означава, че до всички предприятия (учреждения, организации и фирми), в които сте работили и след 01.01.97 г. - преди пенсионирането си

- ще подадете молби за издаването ви на удостоверения за получените възнаграждения за работата ви в тях преди пенсионирането ви.

Ако вече получавате пенсия, или все още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате на указанията в точка № 11.

Ако все още не получавате пенсия и ако все още не сте подали документи в пенсионното за отпускането й, то тогава отивате на указанията в точка № 13.

 

ТОЧКА № 8

Преди 31.12.96 г. вие сте работили някога преди да се пенсионирате - макар и за кратко време - като трудоустроени.  

В такъв случай потърсете дали сте си запазили решението (предписанието, документа), с който сте били трудоустроени, или с който ви е била определе­на група инвалидност, ако ви е била определена такава група.                                                       

o о

Ако след контролен преглед трудоустрояването (или инва- лидизирането) ви е било продължено за нов срок, то ще отделите за използване НЕ решението (предписанието), с което е било продължено трудоустрояването (или инвалиди- зирането), а решението (предписанието), с което сте били първоначално трудоустроени (или инва-лидизирани).

Ако няколко пъти през своя трудов стаж преди 31.12.96 г. сте работили преди вашето пенсиониране като трудоустро- ени: - по здравословни причини, поради намалена трудоспо- собност са ви премествали от една работа на друга, после сте си възстановявали нормалната трудоспособност и пак сте заемали работно място, изискващо нормална трудоспо- собност, след което пак се е случило по здравословни причини да се намали вашата работоспособност и пак са ви премествали от една работа на друга и за всяко едно ново трудоустрояване сте си запазили решенията (предписани- ята), с които сте били трудоустроявани, то отделете за изпол- зване решението, което се отнася за последното ви трудоустрояване.

Ако последното ви трудоустрояване след контролен прег- лед е било продължено за нов срок, то ще отделите за изпо- лзване НЕ решението (предписанието), с което е било про- дължено трудоустрояването, а решението (предписанието), с което сте били първоначално трудоустроени последния път.

Ако преди 31.12.96 г. сте работили някога преди вашето пенсиониране като трудоустроени, но не сте си запазили решението (предписанието) за трудоустрояването, то можете да поискате от предприятието, където са ви трудоустроили или от лекар­ската комисия издала това решение препис от него - заверено копие от него.

Като, ако трудоустрояването ви след контролен преглед е било продължено за нов срок, то ще вземете копие НЕ от решението, с което е било продължено трудоустрояването, а копие от решението, с което сте били първоначално трудоустроени.

Ако в едно или в няколко предприятия сте били трудоустроявани няколко пъти и за нито едно от тези трудоу-строявания не сте си запазили решенията (предписанията),
то ако решите да се снабдите от предприятията или от лека- рските комисии с преписи (копия) от тези решения, то няма нужда да взимате копия от всичките решения (предписания) ,а е достатъчно да вземете само копие от последното реше- ние (предписание), отнасящо се за последното ви трудоус- трояване. Като в случай, че трудоустрояването след контро- лен преглед е било продължено за нов срок, то ще вземете копие НЕ от решението (предписанието), с което е било продължено трудоустрояването, а копие от решението (пре- дписанието),   с което сте били първоначално трудоустроени
последния път.                                                                      

Ако преди 31.12.96 г. сте работили някога преди вашето пенсиониране като трудоустроени, но не сте запазили решението (предписанието), с което сте били трудоус­троени и не сте се снабдили с копие от него, и в такъв случай вие не притежавате този документ, с който може да се докаже, че сте били трудоустроявани, то отивате обратно на точка № 5.

Ако преди 31.12.96 г. сте работили някога преди да се пенсионирате като трудоустроени и сте си запазили, или сте се снабдили с решението (предписанието), с което сте били първоначално трудоустроени последния път, то значи вие притежавате документа, с който може да докажете първоначалната дата на трудоустрояването ви. или първоначалната дата на едно от трудоустрояванията ви - в случай, че сте били трудоустроявани няколко пъти. Като за вас е най-добре - в случай, че преди 31.12.96 г., преди да се пенсионирате сте били трудоустроявани няколко пъти да отделите за използване решението (предписанието), с което сте били първоначално трудоустроени последния път.

Сега трябва да си припомните дали имате трудов стаж след 01.01.97 г., който е направен преди пенсионирането ви и ако преди да се пенсионирате сте работили и след 01.01.97 г., то тогава отивате направо на указанията в точка № 10.

А, ако преди да се пенсионирате не сте работили след 01.01.97 г, то тогава отивате на указанията в следващата точка № 9.

ТОЧКА № 9

Вие трябва да се снабдите с удостоверения за получените възнаграждения за последните 15 години от вашия трудов стаж преди пенсионирането ви. Като тези последни ваши 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви могат да са направени, както вече бе казано, за календарен период по-дълъг от 15 календарни години, ако през определени периоди от време не сте работили.

Освен с удостоверенията за получените възнаграждения за последните 15 години от вашия трудов стаж преди пенсионирането ви, вие трябва да се снабдите и с удос­товерения за получените възнаграждения за целия ви трудов стаж направен от вас преди - до - датата, на която сте били първоначално трудоустроени последния път.

   Какво следва да направите?

Трябва да си припомните кои са тези последни ваши 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви! От кога до кога сте ги направили, и на кои работни места сте ги направили.

В точка № 6 подробно е описано, как се намират кои са последните ви 15 години трудов стаж преди пенсиони- рането. Ще се върнете на нея, внимателно ще я прочетете и ще изпълните дадените в нея указания, относно това - как се намира, кой е календарния период, в който са направени последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, като засега няма да попълвате упоменатите в точка № 6 молби.

Вече сте прочели точка № 6 и сте изпълнили дадените в нея указания относно това, как се намира, кой е календа- рния период, в който сте направили своите последни 15 години трудов стаж преди пенсионирането си.

По този начин вие примерно сте установили, че последните свои 15 години трудов стаж преди пенсионирането си сте ги направили за календарния период от 01.04.1978 г. до 01.03.1996 г.

Сега от приготвения и отделен от вас за използване документ за последното ви трудоустрояване установявате от коя дата сте били първоначално трудоустроени последния път.

Както вече бе казано, ако последното ви, или единственото ви трудоустрояване след контролен преглед е било продъ- лжено за нов срок, то ще използвате НЕ решението (предпи- санието), с което е било продължено трудоустрояването ви за нов срок, а решението (предписанието), с което сте били първоначално трудоустроени.

   Възможни са два случая:

Първоначалната дата на последното ви трудоустрояване да е извън - преди кале­дарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си, или тази дата да се намира във календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си.

По-напред ще разгледаме как следва да постъпите в първия случай.

9.1/ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДАТА НА ПОСЛЕДНОТО ВИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ Е ИЗВЪН - ПРЕДИ КАЛЕНДАРНИЯ ПЕРИОД, В КОЙТО СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ СИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ

И така, установявате примерно, че първоначалната дата на последното ви трудо­устрояване е 01.04.1970 г. От тази дата вие сте били трудоустроени последния път. Може спед контролен преглед последното ви трудоустрояване да е било продължено примерно от 01.04.1972 г. за нов срок, но първоначално за последен път вие сте били трудоустроени от 01.04.1970 г.

В този случай първоначалната дата на последното ви трудоустрояване - датата 01.04.1970 г. е преди календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си. Този период беше от 01.04.1978 г. до 01.03.96 г.

Сега отново се връщате на точка № 6 и по начина описан в нея попълвате молбите до предприятията, в които сте работили през последните 15 години от вашия трудов стаж преди пенсионирането ви, за да се снабдите с удостове- рения за получените възнаграждения за трудовия ви стаж направен от 01.04.1978 г. до 01.03.1996 г. -периодът, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си.

По същия начин ще попълните и молби до всички предприятия, в които сте работили от началото на вашия трудов стаж до 01.04.1970 г, - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път, за да се снабдите с такива удостове­рения и за целия ви трудов стаж направен до тази дата - 01.04.1970 г.

Удостоверения за възнагражденията за стажа ви от 01.04.70 г. до 01.04.78 г. - ако имате стаж през този период - в никакъв случай няма да взимате, защото този стаж от този период не е нито от последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, нито е направен преди датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път.

И, ако в някое предприятие сте започнали работа преди 01.04.1970 г. - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път - а сте го

  >към онлайн варианта ! > към онлайн варианта ! > към онлайн варианта !

Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много по-красив, по-функционален и по-удобен за използване !

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

място за вашата безплатна обява  и / или реклама

.

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов