ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !

ЛИЧНИ  ПЕНСИИ  ЗА  ИЗСЛУЖЕНО  ВРЕМЕ  И  СТАРОСТ

- УКАЗАНИЯ -

УВАЖАЕМИ ДОВЕРИТЕЛЮ,

Искрено се радваме, че сте ни се доверили и искрено желаем да ви помогнем да получите възможно най-високия размер на пенсията.

Преди да направите, каквото и да е, най-напред прочетете внимателно един път тези указания и едва след прочитането им до край се заемете с изпълнението им.

И, ако напълно изпълните дадените по-надолу наши указания, то можете да бъде­те абсолютно сигурни, че размерът на пенсията, който ще получавате ще бъде на­истина възможно най-високия за вас.

За да изчислим колко е възможно най-високия размер на пенсията ви. и за да оп­ределим от кои точно години от трудовия стаж се получава този възможно най-ви­сок размер на пенсията, то вие с наша помощ трябва да се снабдите с документи -удостоверения - за полученото трудово възнаграждение за всички тези години, от които в конкретния случай имате право да изберете 3 от тях за определянето на раз­мера на пенсията.

По-нататък е обяснено, кои са тези години от трудовия стаж. от които човек има право да избере 3 от тях за определянето на размера на пенсията.

Водени от нашите обяснения вие ще разберете за кои години от трудовия стаж трябва да се снабдите с удостоверения за получените през тях възнаграждения.

Към тези указания са приложени образци на молби, с които молби се изисква от отделните предприятия (организации, учреждения и фирми) издаването на удосто­веренията за получените през време на работата в тях трудови възнаграждения. И след като от нашите обяснения разберете за кои години от трудовия стаж трябва да се снабдите с удостоверения за получените през тях възнаграждения, тогава ще по­дадете до съответните предприятия (организации, учреждения и фирми), в които са направени тези години от трудовия стаж, молбите за издаването на удостоверения­та за получените през тези години възнаграждения.

След като се снабдите с документите за получените възнаграждения за всички те­зи години, от които имате право да си изберете 3 от тях, вие ще ни ги предоставите и ние ще изчислим кои са най-благоприятните за вас 3 години.

Най-малкия възможен брой на отделните варианти за изчисляването на размера на пенсията е 145. Или това означава, че всяка пенсия може да бъде изчислена най-малко в 145 различни размера, а най-големия брой на тези варианти в някои случаи е повече от 1250 и само един-единствен от тях е най-добрият, гарантиращ получа­ването на действително най-високия възможен за вас размер на пенсията.

И нашата обща задача се състои именно в това - да намерим кой един-единствен от целия този огромен брой варианти ви гарантира получаването на възможно най-висока пенсия.

ТОЧКА № 1

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ

Най-напред трябва да установите към коя от следните четири категории се отна­сяте вие:

1.1/ Получавате лична пенсия за изслужено време и старост;

1.2/ Кандидатствате за отпускане на лична пенсия за изслужено време и старост;

1.З/ Получавате наследствена пенсия за изслужено време и старост;

1.4/ Кандидатствате за отпускането на наследствена пенсия за изслужено време и старост.

Ако получавате вече пенсия - то, за да разберете какъв е вида на пенсията, която получавате, можете да прочетете някое от пенсионните решения (разпореждания), които притежавате - примерно пенсионното решение (разпореждане), с което ви е отпусната пенсията или някое друго, отнасящо се за същата пенсия.

А, ако сте ги загубили тези пенсионни решения (разпореждания), то трябва да знаете, че ако сте се пенсионирали, поради навършена възраст и навършени годи­ни трудов стаж, то вие значи получавате лична пенсия за изслужено време и старост.

Ако получавате пенсия, защото е починал ваш наследодател, то, ако той е имал навършен стаж за пенсия, но все още не е бил пенсиониран, ипи ако вече е бил пенсиониран, поради навършена възраст и навършен трудов стаж, то в такъв случай наследствената пенсия от него, която вие получавате е наследствена пенсия за изслужено време и старост.

Ако пък кандидатствате за отпускането на пенсия, то имайки предвид, казаното по-напред можете да установите за каква пенсия кандидатствате - за лична или за наследствена пенсия за изслужено време и старост.

След като установите към коя категория се отнасяте ще прочетете какви са указанията за нея.

Преди да продължим с указанията ще дадем някои общовалидни положения за изброените видове пенсии.

ЛИЧНИ ПЕНСИИ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ

За определянето на размера на пенсията, човек има право да си избере 3 последователни години от последните свои 15 години трудов стаж, като тези последни 15 години трудов стаж, от които може да се изберат 3-те последователни години трябва да са направени най-късно до 31 декември 1996 г.

Като също така, този последен 15-годишен стаж направен най-късно до 31 декември 96 г, от който стаж се избират 3 години, може да е придобит за период от време по-голям от 15 календарни години. Този трудов стаж може да е придобит примерно за 17, 20, 25 и повече календарни години, ако през определени периоди от време, човек не е работил.

Тези последни 15 години трудов стаж преди пенсионирането, направени най-късно до 31 декември 96 г, всеки отделен човек ги е придобил през различен период.

За един човек това е примерно периода от 65 г. до 80 г, за друг човек това е примерно периода от 71 г. до 88 г., за трети човек този последен 15-годишен трудов стаж направен преди пенсионирането, най-късно до 31.12.96 г. може да е придобит примерно за периода от 73 г. до 94 г. и т. н.

3-те последователни години, които човек си избира от своите последни 15 години трудов стаж направен преди пенсионирането и придобит най-късно до 31.12.96 г. също могат да бъдат придобити за повече време от 3 календарни години, могат да бъдат придобити примерно за 4, 5, 6 и повече календарни години. Много хора погрешно разбират, че може да изберат 3 последователни години трудов стаж само, ако те се равняват на точно 3 календарни години.

В много случаи, когато 3-те последователни години трудов стаж не са придобити за точно 3 календарни години, а са придобити за по-дълъг период от време, то именно тогава пенсията е най-висока.

А, ако пък преди 31.12.96 г. човек е работил като трудоустроен преди да се пенсионира, то тогава може да избира 3 години не само от последните свои 15 години трудов стаж преди пенсионирането му, направени най-късно до 31.12.96 г., но може да избира които си иска 3 години и от преди своето трудоустрояване. Като 3-те после­дователни години, избирани от него може и да са отпреди тези последни му 15 години трудов стаж направен преди пенсионирането му, стига те да са направени пре­ди неговото трудоустрояване. В този случай не се прилага ограничението, че може да се избират 3 години само от последните 15 години трудов стаж направени преди пенсионирането и преди 31.12.96 г.

А, колкото е по-голям броят на годините, от които може да се изберат 3-те години, от които се определя размера на пенсията, толкова е по-голям шансът да бъде намерен нейният действително най-голям възможен размер. И ТОЗИ ШАНС ЗА_ПО-ГОЛЯМ ИЗБОР, РАБОТИЛИТЕ КАТО ТРУДОУСТРОЕНИ, В НИКАКЪВ СЛУЧАИ НЕ ТРЯБВА ДА ГО ИЗПУСКАТ, ЗАЩОТО В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ РАБОТАТА, КОЯТО СА РАБОТИЛИ ПРЕДИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО ИМ (ИЛИ ПРЕДИ ИНВАЛИДИЗИРАНЕТО ИМ) ЗА ВРЕМЕТО СИ Е БИЛА ПО-ДОБРЕ ПЛАТЕНА, ОТКОЛКОТО ТАЗИ, КОЯТО СА РАБОТИЛИ КАТО ТРУДОУСТРОЕНИ.

За определянето на размера на пенсията, освен избираемите 3 години, се взима и всичкия трудов стаж придобит след 1 януари 97 г, но това се отнася само за тези, които преди да се пенсионират са работили и след 1 януари 97 г.

ТОЧКА № 2

ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ЛИЧНА ПЕНСИЯ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ, ИПИ КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ОТПУСКАНЕТО НА ТАКАВА ПЕНСИЯ

Припомнете си колко години е целият ваш трудов стаж преди пенсионирането ви! Кояко години трудов стаж сте направили преди да се пенсионирате?

о о

По-голям ли е от 15 години, или НЕ?

Ако целият ваш трудов стаж преди пенсионирането ви е по-голям от 15 години, то отивате направо на точка № 4, а ако целият ваш трудов стаж преди пенсионирането ви е по-малък или точно равен на 15 години, то отивате на указанията в следващата точка № 3.

ТОЧКА № З

Вие трябва да се снабдите за всичките години от вашия трудов стаж преди пенсионирането ви с удостоверения за получените през тях възнаграждения.

Какво следва да направите?

Трябва да си припомните кога, къде сте работили, откакто сте започнали да работите до пенсионирането ви.

Ако сте си запазили трудовите книжки това е доста лесно. Ако пък сте ги загубили, но вече сте се пенсионирали, то тогава, ако сте си запазили вашият екземпляр от предложението-молба за пенсионирането ви, което се подава до пенсионните органи от последното предприятие, в което сте работили преди пенсионирането си, то на стр. 2 и стр. З от него по календарна последователност е описан трудовият ви стаж - описано е кога, къде сте работили.

За всяко едно от предприятията (организациите, учрежденията и фирмите), в които сте работили, е посочено неговото име, датата на постъпването ви в него и датата на напускането.

До всяко едно от тези предприятия (организации, учреждения и фирми) вие трябва да подадете молба да ви издадат удостоверения за получените през време на ра­ботата ви в тях възнаграждения.

Ние сме ви дали готови молби.

Ето как ще извършите тяхното попълване.

Примерно от трудовата ви книжка или от предложението-молба за пенсиониране сте установили, че сте работили през целия ви трудов стаж в две предприятия.

В първото от тях - Завод "Химстрой" - гр. София - сте постъпили на 15.01.70 г. и сте го напуснали на 31.12.60 г.

взимате една молба и със молив на първия ред от нея, който има текст:

"ДО.. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

(предприятие, дружество, учреждение)

записвате името на предприятието, ипи е случая след "ДО" записвате с молив: За­вод "Химстрой".

На втория ред в тази молба, който има текст: "ГР. (С.)........ " след "ГР. (С.)" за­
писвате пак с молив името на града (селото) на това предприятие, или на втория ред
в случая записвате "София".

Името на предприятието и населеното място, в което се намира управлението му, ги записвате с молив, защото може тези имена да са се променили след като вие сте го напуснали.

И чак, когато идете в това предприятие да подадете молбата, след като разберете какво е сегашното му име и какво е сегашното име на населеното място, в което се намира управлението му ще запишете с химикал сегашните им имена.

Също така в молбата записвате името, адреса си, паспортните си данни и номера на телефона си, ако имате такъв.

Молбата започва със следното изречение:

"Молим за целия календарен период от............ до............. да

(дата)   (дата) ми бъдат издадени удостоверения и т. н."

В това изречение на първото празно място записвате с химикал датата, на която сте постъпили на работа в това предприятие, а на второто празно място записвате датата, на която сте напуснали това предприятие.

И в случая на първото празно място в това изречение записвате: 15.01.70 г. - да­тата на постъпването в това предприятие, а на второто празно място записвате: 31.12.80 г. - датата на напускането на това предприятие.

И първото изречение от текста на молбата придобива следния вид:

"Моля за целия календарен период от 15.01.70 г. до 31.12.80 г. да ми..."

          (дата)             (дата)

На последния лист от молбата записвате датата, на която я подавате в предприя­тието, записвате града (селото) на предприятието, записвате името си и се подписвате.

По същия начин подавате молбата и до второто предприятие (организация, учреж­дение, фирма), в което сте работили.

Така ще подадете молби за издаване на удостоверения за получените възнаграждения до всяко едно предприятие, в което сте работили през вашия трудов стаж, независимо от това колко време сте работили в дадено предприятие.

В някои предприятия (учреждения, фирми) може да сте работили по 1-2 месеца или по-малко от 1 месец време, но във ваш интерес е, и от тези предприятия да вземете удостоверения за получените през време на работата в тях възнаграждения.

От някои предприятия (учреждения, фирми) можете да имате трудов стаж, който не е записан в трудовата ви книжка, но е записан в друг документ, с който се доказ­ва, че сте положили този трудов стаж.

До тези предприятия също ще подадете такива молби.

Ако сте си загубили трудовите книжки и не притежавате предложение-молба за пенсиониране, в което е описан трудовия стаж, то ще ви е трудно да си спомните точните дати на постъпване и на напускане.

В този случай е достатъчно да си спомните поне годината на постъпването и годината на напускането.

Ако примерно си спомняте, че годината, в която сте постъпили в едно предприятие е 1970 г, а годината, в която сте го напуснали е 1980 г., то тогава празните мес­та в изречението от молбата:

"Моля за целия календарен период от............ до.......... да ми...."

          (дата) (дата)

ще ги попълните като за първа дата, в първото празно място ще запишете първия ден на годината, в която сте постъпили в това предприятие - или в първото празно място ще запишете датата 01.01.1970 г, а за втора дата, във второто празно място ще запишете последния ден на годината, в която сте напуснали това предприятие -или във второто празно място ще запишете датата: 31.12.1980 г. и така попълненото по този начин изречение ще има следния вид:

Моля за целия календарен период от 01.01.1970 г. до 31.12.1980 г. да ми

(дата)                  (дата)

Ако в една и съща календарна година сте и постъпили, и напуснали едно предприятие, то тогава за първа дата в това изречение, в първото празно място ще запишете първия ден от тази година, а за втора дата, във второто празно място в това изречение ще запишете последния ден от тази година.

Или, ако си спомняте че през 1985 г. сте постъпили в едно предприятие и същата 1985 година сте го и напуснали, то тогава това изречение от молбата ще го попълните така:

Моля за целия календарен период от 01.01.1985 г. до 31.12.1985 г. да ми

(дата)             (дата)

бъдат издадени удостоверения и т. н."

Сега:

- ако получавате вече пенсия, или ако още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка № 11;

- ако не получавате все още пенсия, и ако все още не сте подали в пенсион ното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка № 13.

ТОЧКА № 4

Вашият трудов стаж направен преди пенсионирането ви е по-голям от 15 г.

Припомнете си дали преди 31.12.96 г. сте работили преди да се пенсионирате ня­кога макар и за кратко време като трудоустроени.

Като трудоустрояването означава, ме поради намалена трудоспособност са били дадени лекарски предписания - по здравословни причини работещия да бъде преместен на друго работно място. Като при даването на тези предписания за смяна на работното място може да бъде определена и група инвалидност на работещия, но може и да не му бъде определена група инвалидност.

  >към онлайн варианта ! > към онлайн варианта ! > към онлайн варианта !

Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много по-красив, по-функционален и по-удобен за използване !

 

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

 място за вашата реклама 

.

 

Всяка търси това, което намира !!)) щракни тук

 

Вълшебен имот
.

.

На приказна цена

 

Сайтове за  всичко и за всеки от www.Vsi4ko.net 

щракни тук

Най-евтините имоти в България щракни тук

 

 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов