ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > втора уникална масова дейност >доказателства >лични пенсии онлайн 8 стр  

 място за вашата реклама 

  лични пенсии 1 стр

лични пенсии 2 стр

лични пенсии 3 стр

лични пенсии 4  стр

лични пенсии 5 стр

лични пенсии 6 стр

лични пенсии 7 стр

 

ЛИЧНИ ПЕНСИИ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ
- УКАЗАНИЯ -
 

 -  8  страница  - онлайн вариант

 

 

СЕГА :

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА № 14

 

Пояснение: ако сте,чели последователно в сайта всичко,касаещо темата за личните пенсии, то от това,  което  ви казах в началото, вече знаете, че този юридически труд - указание" Лични пенсии " беше издадено от мен през 96 и 97 г..

 

И така, че това, което ще прочете, по-надолу- относно тогава сключваните договори за условията, цените  и сроковете за извършването от моя страна на тези услуги, не е актуално към настоящия момент и разбира се вие може напълно безплатно да използвате всичко, което считате, че е полезно за вас .

 

Тъй, че съдържанието на тогавашните договори, е дадено и сега просто, защото това е част от тогавашното издание. Дадено е като още едно доказателство за тези събития, случили се в миналото

 

 

 

 

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

 

 

 

14.1/ Съгласно сключения договор, когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения, то заедно с тях вие трябва да ни предоставите издадената от нас фактура за платената от вас сума при сключването на договора, и трябва също така да ни предоставите и фактурата за закупуването от нас на тези указания и приложените към тях молби, както и вашият екземпляр на договора, който ви се връща веднага след представянето му.

 

 

 • Ако при донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения не ни предос- тавите споменатите две фактури, ние можем да откажем да извършим необходимите изчисления, докато ни представите тези две фактури, или докато заплатите още веднъж това, за което се издават тези фактури. Така, че на всяка цена си запазете тези две фактури.

 

 

14.2/ Също така щом пенсията ви е отпусната преди 31.03.96 г., то на вас ви е изпратено пенсионно разпореждане, в което е даден индивидуалният ви коефициент и получаваният размер на пенсията към 31.03.96., което разпореждане има следния вид:

 

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

 

Териториално поделение гр. Пазарджик

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 3004013697

На основание чл. 46а ЗП (ДВ. бр. 22 от 1996 г.)

ОПРЕДЕЛЯМ :

І . От 1 април 1996 г. личната пенсия
за изслужено време и старост

на Лазарина Стеф. Дамянова                                                                                   ЕГН 3004013697

(адрес) Невиноминск 11                                                                                                         ПТТС 4470

получаван размер към 31.03.96 г.                                                                                    2  420. 00 лв

за времето 09.83-08.86 средномес. бр. труд. възн.                                                           183.66 лв.

средна мес. бр. запл. за страната за същото време                                                          211.56 лв.

инд. коеф. 0.868 ср. мес. бр. запл. за стр. (93 г-95 г.)                                                      5 217.00 лв.

осъвременено средномес. бр. трудово възнаграждение                                              4 528.36 пв.

трудов стаж 26 г. категория труд 3 група инвалидност
съгласно чл. 10 ЗП 55% от осъвремененото средно месечно брутно
трудово
възнаграждение 4528.36 лв                                                                                 2 490.60 лв.

съгласно чл. 10 ЗП за 6 г. трудов стаж 12%                                                                         298.87 лв.

осъвременен размер                                                                                                             2 789.00 лв.

Намален размер съгласно чл. 7 или чл. 26, ал. 4 ЗП                                                                       лв.

увеличен съгласно чл. 26 ал. З ЗП                                                                                                       лв.

размер на наследствената пенсия съгл. чл. 32 ЗП                                                                          лв.

приравнен на минимален (запазен) размер                                                                                       лв.

ограничен размер на основание чл. 478 ЗП                                                                                      лв.

IІ. От (навършв. възр. чл. 7/чл. 21, ал. 2)                                                                                            лв.
Добавка за чужда помощ                                                                                                                 лв.
Добавка за участие във войните                                                                                                         лв.
Добавка по чл. 46, ал. З ЗП                                                                                                                                лв.
Компенсация за навършена възраст 75-80 г.                                                                                   лв.
Компенсация в размер определен от МС                                                                             
140.00 лв.

 

 

 

При донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения, то заедно с тях и с другите изброени по-напред документи вие трябва да донесете и това пенсионно разпо- реждане или фотокопие от него.

 

 

 • Ако не ни предоставите това пенсионно разпореждане или фотокопие от него, то нашите изчисления, за да разберем дали ще имате увеличение на пенсията се усложняват много и в такъв случай при донасянето на удостоверенията трябва да заплатите допълнително още толкова, колкото струва в левове 1,5$ (един и половина щатски долара) в този ден, в който ни донесете удостоверенията. Затова си потърсете и ни донесете това пенсионно разпореждане.

 

 

 

14.3/ В случай, че сте си загубили показаното пенсионно разпореждане, то тогава вместо него, заедно с удостоверенията трябва да ни донесете пенсионното разпореждане (решение), с което ви е била отпусната пенсията или фотокопие от него.

 

 •  Ако сте го загубили и него, то тогава ще преснимате първата страница от вашия екземпляр на договора, и когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения заедно с тях ще ни предоставите и това фотокопие от първата страница на договора.

 

 

 

 

14.4/ Ако, освен показаното, имате и друго пенсионно разпореждане, което е издадено след 31.03.96 г. и в което също така е даден индивидуалният коефициент, то във ваш интерес е заедно с удостоверенията за получените документи да ни го представите и него или фотокопие от него.

 

 

 

 

14.5/ Но още един път повтаряме, че ако не ни предоставите заедно с удостоверенията за получените възнаграждения показаното пенсионно разпореждане или фотокопие от него, то независимо от това дали ще ни предоставите другите заместващи го документи, или не,

 

 • то при донасянето на удостоверенията - за усложнените в този случай изчисления, ще трябва да заплатите допълнително още толкова, колкото струва в левове 1,5$ (един и половина щатски долара) в този ден, в който ни донесете удостоверенията, затова си потърсете и ни донесете показаното пенсионно разпореждане.

 

 

 

За да не пропуснете някой от документите, които трябва да ни донесете заедно с удостоверенията за получените възнаграждения, то преди да ни ги донесете прочетете още веднъж тази точка, или още сега си запишете на едно листче какви и кои документи трябва да ни предоставите заедно със удостоверенията.

 

 

 

 

ПЛАЩАНИЯ ,КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ДОНАСЯНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

 

 

14.6/ При донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения, значи както вече казахме, ако не ни предоставите показаното пенсионно разпореждане, в което е даден получавания размер на пенсията, към 31.03.96 г. то ще трябва да заплатите допълнително още толкова, колкото струва 1,5$ (един и половина щатски долара), а ако ни предоставите това пенсионно разпореждане няма да заплащате тази сума.

 

 

 

 • Но, ако поради непредоставянето на това пенсионно разпореждане сте заплатили тази сума, то пък в такъв случай за сметка на това при положение, че вашата пенсия има увеличение благодарение на направените от нас изчисления, вие няма да плащате сумата по чл. 23 от договора.

 

 

 

14.7/ При донасянето на удостоверенията вие трябва да ни заплатите:

 

 • сумата по чл. 16 от договора, която е за пощенски разходи, и която е равна на
  толкова лева, колкото струва 0,15$ (нула цяло и петнадесет стотни щатски долара);

 

 • сумата по чл. 19 от договора, която е равна на толкова лева, колкото струва 0,8$ (нула
  цяло и осем десети щатски долара).

 

 

14.8/ Ако в някои удостоверения възнагражденията не са дадени общо зацели кал- ен дарни години, а са дадени за всеки месец поотделно, или пък са дадени за други периоди от време, които не са точно равни на една календарна година -примерно :

 

 • възнаграждението е дадено за 3,5 месеца (три и половина месеца), или пък е дадено общо за 7 месеца и прочие:

 

то вие при предоставянето на удостоверенията - за усложнените в тези случаи изчис- ления, ще трябва да заплатите допълнително сумата по чл. 20 от договора, която е толкова лева, колкото струва 0,45$ (нула цяло и четиридесет и пет стотни щатски долара).

 

 

 •  Затова преди да ни предоставите удостоверенията, ще ги прегледате, за да видите как са дадени възнагражденията в тях, за да знаете дали трябва да заплатите при предоставянето им тази сума или не.

 

 

 

И, ако във всички удостоверения всички възнаграждения (данни) са дадени общо само за цели календарни години, то вие НЕ  трябва да заплащате тази сума.

 

 

 

 

Но,ако освен за цели календарни години има дадени възнаграждения за всеки месец поотделно или за отделни месеци, или пък има дадени възнаграждения за други периоди от време, които са по-големи или по-малки от една година, то вие ще трябва да заплатите при предоставянето на удостоверенията тази сума.

 

 

 

 

14.9/ Значи преди да ни донесете удостоверенияа за получените възнаграждения, водейки се от тези указания ще установите каква е общата сума, която трябва да ни заплатите при донасянето на удостоверенията.

 

 

 

И, ако примерно сте установили:

 

 • че трябва да ни заплатите само сумата по чл. 16 от договора, спомената по-напред в подточка 14.7, която е за пощенски разходи и чийто размер е 0,15$, и сумата по чл. 19 от договора, спомената по-напред в същата подточка, чийто размер е 0,8$, то:

 

събирате двете суми 0,15$ + 0,8$ и получавате, че при донасянето на удостоверенията трябва да ни заплатите 0,95$ (нула цяло и деведесет и пет стотни щатски долара).

 

 

 

 

И, ако примерно в този ден, в който ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения 1$ (един щатски долар) струва 1000 пв.,

 

 • то умножавате сумата от 0,95$, която трябва да ни донесете - по 1000 пв. и получавате: 0,95 х 1000 пв. = 950 лв.

 

 

И така намирате, че при донасянето на удостоверенията трябва да заплатите още 950 лв. ,което е 0,95 $ (нула цяло и деветсет и пет стотни щатски долара), която сума си я носите с вас този ден.

 

 

 

Но тъй като е възможно курса на долара, по който вие сте изчислили тази сума да не е този, който обявен от тази банка, която е записана в договора, то вие за всеки случай можете да си вземете с вас сума с 10-20% по-голяма от тази, която сте изчислили.


 

 

 

Сега прочитате указанията в точка № 17,  на която отивате като кликнете тук

 

 

 

ТОЧКА № 15

 

Пояснение: ако сте,чели последователно в сайта всичко,касаещо темата за личните пенсии, то от това,  което  ви казах в началото, вече знаете, че този юридически труд - указание" Лични пенсии " беше издадено от мен през 96 и 97 г..

 

И така, че това, което ще прочете, по-надолу- относно тогава сключваните договори за условията, цените  и сроковете за извършването от моя страна на тези услуги, не е актуално към настоящия момент и разбира се вие може напълно безплатно да използвате всичко, което считате, че е полезно за вас .

 

Тъй, че съдържанието на тогавашните договори, е дадено и сега просто, защото това е част от тогавашнато издание. Дадено е като още едно доказателство за тези събития, случили се в миналото

 

 

 

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

 

 

 

15.1/ Съгласно сключения договор, когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения, то заедно с тях вие трябва да ни предоставите издадената от нас фактура за платената от вас сума при сключването на договора, и трябва също така да ни предоставите и фактурата за закупуването от нас на тези указания и приложените към тях молби, както и вашия екземпляр на договора, който ви се връща веднага след предоставянето му.

 

 

 • Ако при донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения НЕ ни предоставите споменатите две фактури, то ние можем да откажем да извършим необходимите изчисления, докато ни предоставите тези две фактури, или докато заплатите още веднъж това, за което се издават тези фактури.Така, че на всяка цена си запазете тези две фактури .

 

 

15.2/ При донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения, то заедно с тях и със споменатите по-напред две фактури и вашия екземпляр от договора, вие трябва да ни донесете пенсионно разпореждане, с което ви е била отпусната пенсията или фотокопие от него, за да можем след като от представените удостоверения намерим най-добрия за вас вариант, да разберем  със колко- ще се увеличи вашата пенсия .

 

 

 

 • Ако в пенсионното разпореждане, с което ви е била отпусната пенсията не е даден вашият индивидуален коефициент, но след това сте получили друго разпореждане от пенсионното, в което е даден вашият индивидуален коефициент, то тогава ще ни донесете това разпореждане, или фотокопие от него, в което е даден вашият индивидуален коефициент.

 

 • В случай, че сте загубили и двете пенсионни разпореждания, то тогава вместо някое от тях ще преснимате първата страница от вашия екземпляр на договора, и когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения заедно с тях ще ни предоставите и това фотокопие от първата страница на договора.

 

 

 

15.3/ За да не пропуснете някой от документите, които трябва да ни донесете заедно с удостоверенията, то преди да ни ги донесете прочетете още веднъж тази точка, или още сега си запишете на един лист - кои документи трябва да ни предоставите заедно с удостоверенията за получените възнаграждения.

 

 

 

 

ПЛАЩАНИЯ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ДОНАСЯНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

 

 

15.4/ При донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения вие тря- бва да заплатите:

 

 • а) сумата по чл. 16 от договора, която е за пощенски разходи, и която е равна на толкова лева, колкото струва 0,15$ (нула цяло и петнадесет стотни щатски долара);

 

 • б) сумата по чл. 19 от договора, която е равна на толкова лева, колкото струва 0,8$ (нула цяло и осем десети щатски долара);

 

 • в) сумата по чл. 21 от договора, която е равна на толкова лева, колкото струва 1,5$ -     ( един и половина щатски долара). Тази сума се дължи от вас защото, тъй като пенсията ви е отпусната след 31.03.96 г. вие не притежавате пенсионно разпореждане,в което е даден размера на пенсията към 31.03.96 г., а това усложнява изчисленията. Но за сметка на това, то пък при положение, че вашата пенсия има увеличение благодарение на направените от нас изчисления, вие няма да плащате сумата по чл. 23 до договора.

 

 

 

15.5/ Ако в някои удостоверения възнагражденията не са дадени общо зацели кал- ен дарни години, а са дадени за всеки месец поотделно, или пък са дадени за други периоди от време, които не са точно равни на една календарна година -примерно :

 

 • възнаграждението е дадено за 3,5 месеца (три и половина месеца), или пък е дадено общо за 7 месеца и прочие:

 

то вие при предоставянето на удостоверенията - за усложнените в тези случаи изчис- ления, ще трябва да заплатите допълнително сумата по чл. 20 от договора, която е толкова лева, колкото струва 0,45$ (нула цяло и четиридесет и пет стотни щатски долара).

 

 

 •  Затова преди да ни предоставите удостоверенията, ще ги прегледате, за да видите как са дадени възнагражденията в тях, за да знаете дали трябва да заплатите при предоставянето им тази сума или не.

 

 

 

И, ако във всички удостоверения всички възнаграждения (данни) са дадени общо само за цели календарни години, то вие НЕ  трябва да заплащате тази сума.

 

 

 

 

15.6/ Значи преди да ни донесете удостоверенияа за получените възнаграждения, водейки се от тези указания ще установите каква е общата сума, която трябва да ни заплатите при донасянето на удостоверенията.

 

 

 

И, ако примерно сте установили:

 

 • че трябва да ни заплатите само сумата по чл. 16 от договора, спомената по-напред в подточка 15.4, която е за пощенски разходи и чийто размер е 0,15$, и сумата по чл. 19 от договора, спомената по-напред в същата подточка, чийто размер е 0,8$, и сумата по чл. 21 от договора също спомената по-напред в подточ­ка 15.4, чийто размер е 1,5$, то

 

събирате трите суми 0,15$ + 0,8$ + 1,5$ и получавате, че при донасянето на удосто- веренията трябва да ни заплатите 2,45$ (две цяло и четиридесет и пет стотни щатски долара.

 

 

 

И, ако примерно този ден, в който ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения, 1$ (един щатски долар) струва 1000 лв.,

 

 • то умножавате сумата от 2,45$ - която трябва да ни донесете - по 1000 лв. и получавате: 2,45 х 1000 лв.= 2450 лв.

 

И така намирате, че при донасянето на удостоверенията трябва да ни заплатите още 2450 лв., което е 2,45 $ (две цяло и четиредесет и пет стотни щатски долара), която сума си я носите с вас този ден.

 

 

 

Но тъй като е възможно курса на долара, по който вие сте изчислили тази сума да не е този, който обявен от тази банка, която е записана в договора, то вие за всеки случай можете да си вземете с вас сума с 10-20% по-голяма от тази, която сте изчислили.

 

 

 

Сега прочитате указанията в точка 17 , на която отивате като кликнете тук

 

 

 

 

ТОЧКА № 16

 

 

Пояснение: ако сте,чели последователно в сайта всичко,касаещо темата за личните пенсии, то от това,  което  ви казах в началото, вече знаете, че този юридически труд - указание" Лични пенсии " беше издадено от мен през 96 и 97 г..

 

И така, че това, което ще прочете, по-надолу- относно тогава сключваните договори за условията, цените  и сроковете за извършването от моя страна на тези услуги, не е актуално към настоящия момент и разбира се вие може напълно безплатно да използвате всичко, което считате, че е полезно за вас .

 

Тъй, че съдържанието на тогавашните договори, е дадено и сега просто, защото това е част от тогавашнато издание. Дадено е като още едно доказателство за тези събития, случили се в миналото

 

 

 

16.1/ Съгласно сключения договор, когато ни донасяте удостоверенията за получените възнаграждения, то заедно с тях вие трябва да ни предоставите издадената от нас фактура за платената от вас сума при сключването на този договор, както и вашия екземпляр на договора, който ви се връща веднага.

 

 

 • Ако при донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения НЕ ни предоставите споменатата фактура, то ние можем да откажем да извършим необходимите изчисления, докато ни предоставите тези две фактури, или докато заплатите още веднъж това, за което се издават тези фактури.Така, че на всяка цена си запазете тази  фактура .

 

 

 

16.2/ Ако вече получавате пенсия, тогава при донасянето на удостоверенията за получе- ните възнаграждения, то заедно с тях и споменатата вече фактура, и своя екземпляр от договора, вие трябва да ни донесете и пенсионното разпореждане, с което ви е била отпусната пенсията или фотокопие от него, за да можем след като от представените удостоверения намерим най-добрия за вас вариант да разберем с колко - ще се увеличи вашата пенсия .

 

 

 • Ако сте загубили пенсионното си разпореждане, с което ви е била отпусната пенсията, то  когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения заедно с тях ще ни представите  спомената вече фактура и фотокопие от първата страница на договора.

 

 

 

16.3/ Ако все още не получавате пенсия - тепърва ще кандидатствувате за нейното отпу- скане - тогава ще преснимате първата страница от вашия екземпляр на договора, и когато ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения и споменатата вече фактура, и своя екземпляр от договора ще ни предоставите и това фотокопие от първата страница на договора.

 

 

 

 

16.4/ Ако все още не получавате пенсия, то в такъв случай задължително трябва да ни предоставите НЕ оригиналите на удостоверенията за получените възнаграждения, а фотокопия от тях, тъй като те остават у нас и не подлежат на връщане.

 

 •  И защото в случай, че след вашето пенсиониране в закона настъпят промени обуславящи нови, по-изгодни за вас варианти, то ние притежавайки копията от тези удостоверения своевременно ще ви информираме. Затова е добре и за вас да си оставите по едно копие от тези удостоверения.

 

 

16.5/ За да не пропуснете някой от документите, които трябва да ни донесете заедно с удостоверенията, то преди да ни ги донесете, прочетете още веднъж тази точка, или още сега си запишете на едно листче - кои документи трябва да ни предоставите заедно с удостоверенията за получените възнаграждения.

 

 

 

ПЛАЩАНИЯ,КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ДОНАСЯНЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЯТАЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

 

 

16.6/ При донасянето на удостоверенията за получените възнаграждения вие трябва да заплатите:

 

 • а)  сумата по чл. 16 от договора, която е за пощенски разходи, и която е равна на толкова лева, колкото струва 0,15$ (нула цяло и петнадесет стотни щатски долара);

 

 • б) сумата по чл. 19 от договора, която е равна на толкова лева, колкото струват 2$ (два щатски долара).
   

 

Или при донасянето на удостоверенията трябва да ни заплатите общо 2,15$ (две цяло и петнадесет стотни щатски долара).

 

 

И, ако примерно този ден, в който ни донесете удостоверенията за получените възнаграждения, 1$ (един щатски долар) струва 1000 лв.,

 

 • то умножавате сумата от 2,15$ - която трябва да ни донесете - по 1000 лв. и получавате: 2,15 х 1000 лв.= 2150 лв.

 

И така намирате, че при донасянето на удостоверенията трябва да ни заплатите още 2150 лв., което е 2,15 $ (две цяло и петнадесет стотни щатски долара), която сума си я носите с вас този ден.

 

 

 

Но тъй като е възможно курса на долара, по който вие сте изчислили тази сума да не е този, който обявен от тази банка, която е записана в договора, то вие за всеки случай можете да си вземете с вас сума с 10-20% по-голяма от тази, която сте изчислили.

 

 

Сега прочитате указанията в точка № 17, на която отивате като кликнете тук

 

 

ТОЧКА №17

 

Пояснение: ако сте,чели последователно в сайта всичко,касаещо темата за личните пенсии, то от това,  което  ви казах в началото, вече знаете, че този юридически труд - указание" Лични пенсии " беше издадено от мен през 96 и 97 г..

 

И така, че това, което ще прочете, по-надолу- относно тогава сключваните договори за условията, цените  и сроковете за извършването от моя страна на тези услуги, не е актуално към настоящия момент и разбира се вие може напълно безплатно да използвате всичко, което считате, че е полезно за вас .

 

Тъй, че съдържанието на тогавашните договори, е дадено и сега просто, защото това е част от тогавашнато издание. Дадено е като още едно доказателство за тези събития, случили се в миналото

 

 

 

ДРУГИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

 

 

 

17.1/ В чл. 5 от договора е посочено в какъв срок се извършват от нас необходимите изчисления, който срок се отнася за обикновена по бързина услуга.

 

 

 

Но е възможно да се забавите със снабдяването със удостоверенията за получените възнаграждения и поради това да се създаде опасност за пропускане на най-изгодния за вас срок за подаване на документите в пенсионното, ако услугата бъде извършена в обикновения срок по чл. 5.

 

 

 

Примерно вие се снабдявате с удостоверенията 2-3 дни преди да изтече най-изгодния за вас срок.

 

 • В такъв случай, ако услугата бъде извършена в обикновения срок по чл. 5, вие можете да пропуснете най-изгодния за вас срок, в който въз основа на нашите изчисления може да се подаде молбата до пенсионното.

 

 • За тези случаи е предвиден чл. 6 - по силата,на който по ваше желание срещу допълнително заплащане можете да поръчате експресно извършване на услугата, като във фактурата за това допълнително заплащане се записва какъв е поръченият от вас експресен срок.

 

 • Като поръчването на експресния срок по чл. 6 и допълнителното заплащане за експ ресна услуга се извършва при предоставянето на удостоверенията за получените възнаграждения.

 

 

Значи, ако решите да поръчате експресна услуга, то при донасянето на удостоверенията трябва да си носите с вас допълнително и сумата по чл. 6 от договора, която е не повече от еднократния размер на цената на услугата, като в зависимост от това какъв е поръча- ният от вас експресен срок варира и размера на допълнителното заплащане за експресна услуга.

 

 

 

 

17.2/ Възможно е, поради забавеното ви снабдяване с удостоверенията за получените възнаграждения, въобще да не можете да се снабдите с тях до датата, в която изтича най-изгодния за вас срок.

 

 

Примерно молбата за издаване на удостоверения от някое предприятие сте я подали на 25 януари 1997 г.

 

 • Предприятието е длъжно да ви издаде удостоверенията до 5 февруари 1997 г.

 

 • Но най-изгодния за вас срок, в който може да се подаде молба до пенсионното примерно изтича на 1 февруари.

 

 

Така, че до тази дата, в която изтича най-изгодния за вас срок вие НЕ можете да се снабдите с удостоверенията за получените възнаграждения.

 

 

За тези случаи е предвиден чл. 7, по силата, на който вие можете :

 

 • срещу допълнителното заплащане посочено в този член, да поискате от нас да ви съставим такава СПЕЦИАЛНА молба ! ! ! до пенсионното, че да получите възможност удостоверенията за възнагражденията да ги представите допълнително в пенси- онното до 3 месеца по-късно от 1 февруари 1997 г.,

 

 • като при това пенсията ви ще бъде увеличена по-късно със задна дата от 1 февруари 97 г., ако става въпрос за отпусната пенсия, или от тази задна дата 1 февруари ще ви бъде по-късно отпусната пенсията , ако става въпрос за отпускане на пенсия.

 

 

Но тази молба трябва да бъде подадена не по-късно от 31 януари 97 г. - тоест трябва да бъде подадена най-късно един ден преди изтичането на най-изгодния за вас срок ! ! !

 

 

 

Затова, ако не можете да се снабдите с удостоверенията за получените възнаграждения в най-изгодния за вас срок, то ако желаете да ви бъде съставена такава молба,

 

 • няма да чакате да изтече този срок, а 5- 10- 15 дни преди неговото изтичане ще се явите при нашите служители и ще поискате да ви бъде съставена такава молба, като със вас ще си носите спомената сума по чл. 7 от договора.

 

 

Ако желаете ние да я подадем тази молба до пенсионното, то тогава освен сумата по чл. 7, ще ни заплатите още 0,2$ (нула цяло и две десети щатски долара) - разходи за препо- ръчано писмо.

 

 

 

Ако искате,  вместо нас, вие да я изпратите до пенсионното тази молба ,то:

 • на всяка цена трябва да я подадете до пенсионното с препоръчано писмо с обратна разписка.

 

Няма да я носите лично в пенсионното ! , защото  въпреки ,че чиновниците са длъжни да я приемат, независимо, че към нея няма приложени удостоверения, могат именно, заради това, че към нея няма приложени удостоверения да откажат да ви я приемат, разчитайки на обстоятелството, че вие не сте запознати с тънкостите на закона.

 

 

 • А, ако тази молба бъде изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка, не същес- твува възможност да не бъде приета от чиновниците на пенсионното.

 

 • Получената обратна разписка ще си я запазите на всяка цена, тъй като с нея се доказва, че в пенсионното са получила молбата ви.

 

 

След като чиновниците в пенсионното получат писмото с молбата ви, те ще ви изпратят съобщение - в тримесечен срок от получаването му от вас, да се явите при тях и да занесете необходимите удостоверения и да посочите от кои години искате да ви бъде изчислена (или преизчислена) пенсията ви. Това съобщение го получавате до около един месец след изпращането на писмото от вас.

 

 

 • А, да се надяваме, че за тези три месеца вие ще се снабдите с необходимите удос- товерения и ще ни ги предоставите през това време да извършим необходимите изчи- сления по тях.

 

 

И след като вие се снабдите през тези три месеца с необходимите удостоверения и ние направим изчисленията по тях, то с молбата, която ще ви попълним след тези изчисления, ще идете при този чиновник - в тази стая в пенсионното, която са ви посочили в изпратеното до вас съобщение, като ще си носите със вас и това съобщение.

 

 

 

Но тази молба с приложените вече към нея удостоверения, която вече ще сте получили с готовите изчисления от нас, няма да я завеждате с входящ номер в пенсионното, а: 

 

 • ще накарате чиновника, при който ви викат и при който сте се явили, да я прикрепи към подадената по-напред с препоръчаното писмо молба,

 

 • и ще го накарате от новата молба да препише данните във старата ! което означава, че от новата молба ще препише в старата кой е базовия период, от който искате да ви бъде изчислена пенсията и кои удостоверения прилагате за това.

 

 

 

17.3/ Във всички останали случаи, освен този който бе обяснен в предишната под­точка, когато подавате вие молбата си в пенсионното, ще я подавате лично и ще я подавате в деловодството на пенсионното.

 

 • И докато не ви я заведат с входящ номер в деловодството, и докато не ви я запишат във ваше присъствие във входящия регистър, и докато не ви запишат и дадат на листче кой е входящия номер, под който е заведена молбата ви, няма да напускате деловодството.

 

 • Защото прекалено много са случаите, при които чиновниците казват: "Оставете си молбата и готово." - и после незаведените с входящ номер молби поемат към вторич­ни суровини или все биват неизвестно как загубени, за да не си създават излишна работа по тях нашите чиновници.

 

А, като не е заведена с входящ номер молбата, човек хем губи време и изпуска нови и нови срокове, чакайки напразно да му бъде увеличена пенсията, или отпусната такава, хем няма как да докаже, че въобще е подавал молба.

 

 

 

17.4/ След като получите направените от нас изчисления ще проверите за всеки случай дали те са верни, защото всичко се случва, а вие не трябва да бъдете ощетявани.

 

 

Как ще проверите дали направените от нас изчисления са верни?

 

 

Ако примерно ние сме записали в разясненията за вас и в молбата ви до пенсионното, че най-добрият базов период се състои примерно от трите години: 01.80 г. -12.82 г., и от удостоверенията сме изчислили, че получените от всички предприятия през тези три години възнаграждения са общо 10 000 лв. то :

 

 • вие ще проверите от удостоверенията, дали наистина през тези три години полу- чените от всички предприятия възнаграждения са общо в размер на 10 000 лв.

 

 

И, ако сме допуснали грешка, то съгласно чл. 9 от договора, ще се обърнете към нашите служители.

 

 

 

Също така ще се обърнете към нашите служители, ако в разясненията, които остават за вас сме посочили, че най-добрия за вас базов период е за трите години: 01.80 г. - 12.82 г, а сме ви попълнили молба до пенсионното, в която сме записали друг базов период - примерно в нея сме записали трите години: 07.76 г. - 06.79 г.

 

 

 

17.5/ Макар, че в договора не е упоменато това, то ако вие не можете сами да определите за кои години от трудовия стаж трябва да вземете удостоверения за получените възна- граждения

 

 • и поради това не можете сами да си попълните молбите до съответните предприятия, с които се иска издаването на тези удостоверения, то можете да се обърнете за извършването и на тази услуга към нашите служители като донесете със себе си тези от следните документи, които имате:

 • а) трудовите си книжки;

 • б) предложението - молба за пенсиониране, или фотокопие от него, ако вече получа- вате пенсия;

 • в) пенсионното разпореждане (решение), с което ви е отпусната пенсията, или фото- копие от него, ако вече получавате пенсията;

 • г) всички други удостоверения (документи) за положен трудов стаж, който не е запи- сан в трудовата ви книжка, или фотокопия от тях;

 • д) фотокопия от всички документи, с които сте били трудоустроявани, докато сте работили преди вашето пенсиониране, в случай, че сте били трудоустроявани.

 

 

За тази допълнителна услуга - определянето за кои години от трудовия стаж трябва да вземете удостоверения за получените през тях възнаграждения и попълването на мол- бите до съответните предприятия, вие ще трябва да заплатите допълнително още тол- кова, колкото струва 1,25$ (едно цяло и двадесет и пет стотни щатски долара), която сума я заплащате при поръчването на тази услуга.

 

 

 

ТОЧКА № 18

 

 

В заключение още веднъж искаме да ви напомним, че е във ваш интерес  да вземете удостоверения за получените възнаграждения за всички тези години от трудовия стаж, от които имате право във вашия конкретен случай да избирате 3 от тях.

 

 

 

Дори и за тези от тях, за които вие си мислите, че размерът на полученото през тях възнаг- раждение е малък и поради това според вас не си струва да взимате удостоверения за тях, също ще вземете удостоверения за получените и през тези години възнаграждения, защото по новия закон пенсиите вече не се определят от самия размер на получаваното възнаграждение, а се определят по съвсем други - и относителни - критерии.

 

 

 

Също така. за да бъдем напълно коректни с вас държим да знаете, че определените в дого- вора цени са възможно най-ниските за всичко това, което правим за вас. По-ниски засега е просто невъзможно да бъдат, защото не бихме могли да функционираме за извършването на това, от което имате нужда.

 

 

Нашите разходи никак не са малки:

 

 • компютърната техника, от която само един компютър струва 600$ - което прави 900 шестотин лева на компютър, при тази ужасна инфлация, при която доларът стана 1500 лева,

 • прескъпата уникална компютърна програма в размер на 10 000$ -което прави 15 милиона лева, създадена от нас специално за извършването на всичко, което е необходимо, за да намерим  вашият- възможно - най-голям индивидуален коефициент и съответно от кои ваши З (три) базови години стаж преди 97 г. пенсията ви получава своя най-високия размер ;

 • хартията, мастилото, опечатването на рекламите и трите вида молби в по няколко екземпляра за всеки един клиент,

 •  указанията и разясненията, които в момента четете и които са с размер на книжка

 

всичко това ние го плащаме по цените им на международния пазар, тъй като тази техника и консумативи са все вносни, а тези цени отнесени към стандарта в България са твърде високи.

 

 

 

А към всичко това като се прибавят и наемите - също изчислявани ни по курса на долара - заплатите и осигуровките на персонала, и плащаните данъци - които ние за разлика от други не укриваме, тъй като за всичко ви издаваме фактури - се получават огромни разходи, така, че засега с определените от нас цени работим на ръба на възможното.

 

 

 

За да направите сравнение колко са ниски нашите цени, за всичко това, което правим за вас, трябва да знаете, че :

 

 

 • само една устна справка от 3-4 минути при адвокат струва най-малко 2$ (два долара), писмена справка при адвокат струва най-малко 8$ (осем долара), съставянето на най-евтината и най-елементарна молба при адвокат струва 6$ (шест долара).

 

 

Сами можете да си направите сметка, че за много по-малко пари вие получавате много повече от нас:

 

 • 3 (три) вида прекрасно и пунктуално аргументирани писмени молби, които не са по силите на всеки юрист;

 • подробни практически справки, указания и разяснения, които са с размер на книжка (която съдържа  167 машинописни страници )

 • огромен брой компютърни изчисления, след които получавате писмени разяснения за резултатите от тях и още един вид молба - за увеличението, или за отпускането на пенсия.

 

 

 

И въпреки, че определените цени са възможно най-ниските, то в предпоследния член от договора сме предвидили възможност в изключителни случаи да не искаме заплащането на някои суми, или да изискваме заплащането им в намален размер, ако това няма да ни докара до фалит  и до невъзможност да извършим услугата, от която се нуждаете.

 

 

И НАКРАЯ НЕКА ВЗАИМНО СИ ПОЖЕЛАЕМ НАШИТЕ СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ТОВА ТЪЙ БЛАГОРОДНО НАЧИНАНИЕ ДА СЕ УВЕНЧАЯТ С УСПЕХ!!!

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ НИ СЕ ДОВЕРИХТЕ И ИЗБРАХТЕ НАС!!!


А, ако желаете да прегледате набързо и останалите страници от указанията за личниите пенсии, това  може да го направи- те, чрез дадените на долния ред линкове /връзки към тях


тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

.

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 

 

 

.

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов