ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > втора уникална масова дейност >доказателства >лични пенсии онлайн 7 стр  

 място за вашата реклама 

  лични пенсии 1 стр

лични пенсии 2 стр

лични пенсии 3 стр

лични пенсии 4  стр

лични пенсии 5 стр

лични пенсии 6 стр

лични пенсии 8 стр

 

ЛИЧНИ ПЕНСИИ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ
- УКАЗАНИЯ -
 

 -  7  страница  - онлайн вариант

 

 

ТОЧКА № 13

 

 

Вие  вече сте попълнили молбите си до тези предприятия(учреждения,организа-ции и фирми), от които трябва да вземете удостоверения за получените възнаграждения.

 

 

 

В молбите си вие сте записали с молив името на съответното предприятие (организация, учреждение или фирма), защото не знаете дали името му не се е променило, откакто вие сте го напуснали.

 

 • Затова,когато отидете в съответното предприятие най-напред ще попитате какво  е сегашното му име и какъв е сегашният му адрес - гр. (с), ул., №.

 

 • Записвате си на отделно листче сегашното му име и сегашният му адрес - гр. (с.), ул. и № - след което в молбата си записвате с химикал сегашното му име, а от адреса му. записвате с химикал в молбата си само името на града или селото, в което се намира управлението на предприятието.

 

 

След това:

 • подавате молбата си   в деловодството и НЕПРЕМЕННО ! , докато сте още там ще поискате - пред ОЧИТЕ ВИ !  - да ви я заведат с входящ номер и да запишат молбата ви във входящия регистър,

 

 • И НЕПРЕМЕННО ! ще поискате от чиновника, който е приел молбата ви, да ви съобщи, или по-добре да ви запише на листче входящия номер, под който е заведена молбата ви в това предприятие.

 

 • На листа,на който сте си записали сегашното име и адреса на това предприя- тие - срещу тях ще си запишете и входящия номер, под който е заведена молбата ви в това предприятие.

 

 

 

Така за всяко предприятие (учреждение, организация или фирма), в което сте подали мол- ба ще си запишете сегашното му име и адрес, и входящия номер под който е заве- дена молбата ви в това предприятие (учреждение, организация или фирма) ! ! !

 

 

 

 

Изискването - молбите ви да бъдат заведени с входящи номера още във ваше присъствие и вие да изисквате съобщаването, или по-добре записването ви на тези номера е абсо- лютно, защото в противен случай е огромна вероятността молбите ви въобще да не бъдат заведени и разгледани, а щом не са заведени с входящ номер българският чиновник - прочут със своето безхаберие - просто ги хвърля в кошчето за боклук, за да не създава на себе си и на своите шефове работа по тях.

 

 

 

А, ако:

 

 • молбите ви са заведени с входящи номера и вие сте си записали тези номера, тогава в случай, че не ви бъдат издадени исканите удостоверения - тоест, ако чинов- ниците и техните началници не изпълнят служебните си задължения- те мо- гат да бъдат санкционирани от контролните органи с жестоки  глоби .

 

 • ако средствата ви позволяват, също така много ще е добре, преди да подадете молба до дадено предприятие, да си извадите едно фотокопие от нея.

 

 

Срокът, в който трябва да ви бъдат издадени исканите удостоверения за получените въз- награждения е най-късно до 10 дни от датата, на която сте подали молбата в съответното предприятие (учреждение, организация, фирма) ! ! !

 

 

 

 

Нашата препоръка е:

 

 • докато сте още в предприятието по време на подаването на молбата, след като ве- че е заведена с входящ номер и вие сте си го записали този номер, да погово- рите с приятен тон с касиера или с длъжностното лице, което отговаря за издаването на тези удостоверения, да се постараят да ви издадат тези удостоверения в закон- ния за това 10 дневен срок, известявайки ги, че нуждата ви от издаването им в срок крещяща.

 

 

 

Все пак тези хора са бивши ваши колеги и би трябвало да проявят разбиране,съ- чуствие, изпълнявайки своите задължения в указания от закона срок.

 

 

 

Най-късно на 11-тия или на 12-тия ден, откакто сте подали молбата си в съответното предприятие отивате в него при длъжностното лице, което отговаря за издаването на те- зи удостоверения, казвате му, че сте дошли при него за получаването на готовите удостоверния, съобщавате му и входящия номер, под който е заведена молбата ви в това предприятие, и искате да ви дадат готовите удостоверения.

 

 

 

Ако те не са готови и чиновниците почнат да ви обясняват, че:

 

 • имали много   работа, че били заети, та затова не са могли да ви ги издадат в срок, че сте искали за много години удостоверения, или пък че сте искали удостоверения за по-малко от три години и прочие обяснения,

 

 • и ако ви кажат да идете на някоя друга дата, до която вече може да са ви из- готвили исканите удостоверения, или ако пък въобще не ви съобщят такава дата, просто им обяснявате,че ще се явите на тази нова дата, ако са ви съоб -щи ли такава, но също така им казвате, че:

 

 

 

още днес - денят, в който става този разговор - за всеки случай ще подадете жалба до ПРОКУРАТУРАТА и до Контролните органи на НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, за санкционирането на съответните длъжностни лица:

 

 

 • защото вие не можете да бъдете разкарвани за едно удостоверение колкото си пъти иска даден чиновник, защото щом не са ви дали в законния 10 дневен срок исканите удостоверения, от своя страна вие пък изпускате други срокове, което ви причинява финансови загуби по вина на неизправните чиновници от това предриятие.

 

 

 

Същото- всичко това- им го казвате и в случай, че не ви съобщят на коя дата да се явите, за да вземете готовите удостоверения.След това, което сте казали, това и правите:

 

 

 • защото много рядко българския чиновник разбира от добро! и щом веднъж е нарушил спрямо вас закона, неизпълнявайки задълженията си, и нарушавайки правата ви, няма никаква гаранция, че следващият път няма пак да постъпи по същия начин, ако първият път когато не е изпълнил задълженията си и е нарушил по този начин правата ви, е останал НЕНАКАЗАН

 

 

 

Ние сме ви дали готови жалби до съответния ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР с копие-до РЪ -ВОДИТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ   ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.

 

 

 

И в случай, че от някое предприятие, кметство, община, учреждение, организация ,фирма, дружество, или едноличен търговец и прочие не са ви издали исканите удосто- верения в законния  за това 10 дневен срок, попълвате и подавате такава жалба.

 

 

 

Ние сме ви дали готови такива жалби. Ето как изглеждат те в началото си, и ето как ще извършите тяхното попълване:

 

 

        ЛИЧ                                                          ДО   ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР

                                                        Гр. (с) ........................................................................

СПЕШНО  ! ! !                             
     СПЕШНО  ! ! !                   

                                                   КОПИЕ ДО : РЪКОВОДИТЕЛЯ Н А ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ...                                                                             НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ  ......                                                                             ГР...................................................................................................

.

 Ж А Л Б А

  от

  Име...................................................................................................................... ЕГН................................
  л.к. ....................№.................... изд. на ..................................... от   МВР- гр.........................................
  гр.(с)............................. п. к ...................... общ. .................................. обл..............................................
  ж.к.....................................ул. ......................................................................................... № .......................
  бл. ..................... вх.......................етаж .................... ап.  ......................... тел. .......................................
 

С настоящата ми жалба Ви информирам за деяние - безде йствие - за което, ако прецените, че е незаконосъобразно Ви моля в съотвествие с Вашите правомощия по общия надзор за спазване на законността да предприемете необходимото за осъществяване на отговорността на виновните длъжностни лица, като едновременно с това горещо Ви моля да вземете необходимите мерки за възстановяване с възможно най-гол-яма бързина на нарушените ми права - нарушени от неизпъ- лнението на служебни задълже­ния, чието неизпълнение е с твърде, твърде тежки за мен последици.

И понеже в определени случаи неизпълнението на служе- бни задължения е съставомерно деяние по чл. 282 от НК се обръщам към Вас - за в случай, че бездействието, от което се жалвам се окаже такова, а ако пък това деяние не е престъ- пление, а само административно-наказуемо нарушение, то в такъв случай Ви моля да инициирате и проконтролирате налагането на съответните санкции от Контролните органи на Националния осигурителен институт на виновните длъжностни лица, тъй като в това време на пълно неуважение и пренеб- режение на правото често виновните длъжностни лица се измъкват от отговорност.

 

А ето точно за какво бездействие става въпрос:

На............................................................................. подадох молба с

вх. .............................................................................................................

до...................................................................................................................

с искане в нея да ми бъдат издадени документи - удост- оверения образец УП-2 за полученото от мен по календарни месе­ци ( или в краен случай - по календарни години) брутно трудово възнаграждение за посочения в молбата календарен период от време.

 

 

 

Макар, че засега, не ви е необходим целият образец на тази  жалба, състоящ се от две стра- ници ,то може да го видите целия в отделен прозорец като кликнете тук ! Тоест - като кликнете тук !- можете да видите целия образец и да го принтирате БЕЗ да ви се губи връзката  със тази страница, която четете в момента , без да ви се затваря  страницата, която четете в момента !   След това малко отклонение - продължаваме с темата

 

 

И така :

 

На първия ред от жалбата, който е с текст:

 

 

ДО ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР   Гр.  .............. "

 

 

На празното място след" Гр.... "ще запишете:

 • сегашното име на този бивш окръжен град на територията, на чийто бивш окръг се намира предприятието (фирмата, кметството и прочие), от което не са ви издали в срок исканите удостоверения.

 

Или, ако предприятието, от което не са ви издали в срок исканото удостоверение се намира в гр. Елин Пелин, то този град се намира в бившия Софийски окръг и сле- дователно на празното място след " Гр. ...." ще запишете "София".

 

 

 

Или в такъв случай първото изречение от жалбата ви ще придобие следния вид:

 

 

ДО ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР

Гр. СОФИЯ

 

 

 

Второто изречение в тази жалба е със текст:

 

 

КОПИЕ ДО:  РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ  

                           НА  НАЦИОНАЛНИЯ  ОСИГУРИТЕЛЕН  ИНСТИТУТ

                                    Гр.   ................. 

 

 

На празното място в този ред, след   Гр. ......  записвате отново  София.

 

 

След това в жалбата записвате:

 

 • собственото и фамилното си име, ЕГН-то си,

 • паспортните си данни, адреса си и номера на телефона си, ако имате такъв.

 

 

Шестото изречение от жалбата ви до прокуратурата  има следния текст:

 

 

А ето точно за какво бездействие става въпрос :
На........................................................................... подадох молба с
вх №  ......................................................................................................
с искане в нея да ми бъдат издадени документи-удостовере-
ния  образец УП-2 за полученото от мен по календарни месе-
ци  (или в краен случай - по календарни години)   брутно тру-
дово  възнаграждение  за посочения  в молбата календарен
период от време.

 

 

 • на празното място след " На.......... записвате датата, на която сте подали молбата си до това предприятие;

 • на празното място след "вх. №... записвате входящия номер под който са ви заве- ли (регистрирали) молбата в това предприятие;

 • на празното място сле "до..... записвате сегашното име на това предприятие, града (селото), в който се намира и адреса му.

 

 

Или, ако:

 

       1. датата, на която сте подали молбата в това предприятие е 15.03.97 г.,

 

       2. входящия номер, под който е заведена молбата ви в него е 1000/15.03.97 г,

 

      3.сегашното име на предприятието е: "ФАЯНС" ЕАД,

 

      4. града, в който се намира е гр. Елин Пелин,

 

      5. а адреса му е: ул. "Опълченска" № 6,

 

 

то след като бъде попълнено с тези данни това шесто изречение придобива следния вид:

 

 

"На 10.03.97 г. поладох молба с вх № 1000/15.03.97 г. до "ФАЯНС" ЕАД - гр. Елин Пелин, ул. "Опъл ченска" № 6 с искане в нея да ми бъдат издадени документи и т.н.".

 

 

 

На края на тази жалба записвате датата, на която я подавате, записвате името си, след което я преснимате на ксерокс в още един екземпляр и се подписвате  и на двата екзем- пляра -  и на ксерокс-копието, и на оригинала.

 

 

 

Вземате два пощенски плика облепени със съответните марки и:

 

 • на първия от тях записвате служебния адрес на съответния окръжен прокурор

 • на втория записвате  служебния адрес на РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ,

 

 

на двата плика записвате и собствения си адрес, слагате в двата плика по един екземпляр от жалбата ви и ги изпращате по пощата - ако искате като препоръчани писма с обратни разписки, което е п-добрия вариант, ако искате като обикновени писма.

 

 

 

Писмата си до съответните Окръжни прокурори и до съответните началници на териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще ги адресирате като използвате служебните адреси на съответният ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР и на РЪКОВОДИТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНОТО ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ , които са дадени тук :

 

 

 

ДО СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР СОФИЙСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУЛ.ВИТОША №2                                  СОФИЯ 1000

ДО  НАЧАЛНИКА  НА  СОФИЙСКОТО  ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ БУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ' № 62-64                                СОФИЯ

 

 

ДО ПЛОВДИВСКИЯ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПЛОВДИВСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА    УЛ. 'РАЙЧО ДАСКАЛОВ' №48                  ПЛОВДИВ ДО  НАЧАЛНИКА  НА  ПЛОВДИВСКОТО  ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ПЛОЩАД "ЦЕНТРАЛЕН"№1                                          ПЛОВДИВ  

 

 

ДО ПАЗАРДЖИШКИЯ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПАЗАРДЖИШКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУЛ."ХАН КРУМ" №3                     ПАЗАРДЖИК ДО  НАЧАЛНИКА  НА  ПАЗАРДЖИШКОТО  ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ  ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ УЛ. "ВТОРИ ЯНУАРИ" №10                                       ПАЗАРДЖИК  

 

 

Най-късно до един месец след като сте подали жалбата си против дадено предприятие (учреждение, кметство, фирма и прочие) отивате отново в него, за да вземете изготвените ви удостоверения.

 

 

 

Така ще вземете удостоверенията си от всички предприятия, учреждения, фирми и дружества и прочие, до които сте подали молби за това.

 

 

 

 

Възможно е от някои предприятия, учреждения, фирми и прочие да не можете да се снабдите с удостоверения дори и след като сте подали жалби против тях,защо то  може архивите им да са загубени, унищожени и т.н.

 

 

 

 

От други предприятия е възможно да ви омръзне да чакате издаването на удосто- веренията от тях - било поради забавената намеса от страна на ПРОКУРАТУРАТА или от страна на Контролните органи на Националния осигурителен институт, било поради други причини.

 

 

 

 

Но още един път ви напомняме, че за колко повече години от тези, от които имате право да изберете 3 от тях за определянето на размера на пенсията, ни представите удостоверения за получените през тях възнаграждения, толкова е по-голям шан- сът да ви се увеличи пенсията в случай, че получавате вече такава, а ако все още не сте се пенсионирали, то толкова е по-голям шансът да получите действително най-високият възможен за вас размер на пенсията.

 

 

 

 • Затова ще се постараете от максимално възможния брой предприятия (учре- ждения, фирми и прочие), до които сте подали молби да вземете удостоверения за получените възнаграждения.

 

 • Също така многократно се увеличава шансът за получаване на възможно най-висока пенсия, ако в удостоверенията получените възнаграждения бъдат дадени - записани - за всеки календарен месец поотделно.

 

 

 

 

Макар, че законът изисква получените възнаграждения да бъдат записвани в удо- стоверенията за всеки календарен месец поотделно, чиновниците - ако не са ви близки или познати - обикновено ги мързи и не си дават труд да записват в удостоверенията получените възнаграждения за всеки месец поотделно - месец по месец, а записват в удостовернията общо полученото за една цяла година възнаграждение.

 

 

 

 

Но записването на получените възнаграждения общо за цели календарни години, а не за всеки месец поотделно е ощетително за вас затова :

 

 

 • още когато подавате молбите си - при разговорите ви със съответните чиновници, ще искате и ще настоявате получените възнаграждения да бъдат записани - в удостоверенията за всеки месец поотделно.

 

 • и само от немай къде- ако нямате сили да се преборите с чиновническото бездушие може да се съгласявате получените възнаграждения да бъдат дадени общо за цели календарни години, или за други периоди от време различни от един календарен месец.

 

 

 

След като вземете от предприятията, учрежденията, фирмите - удостоверенията за получе- ните възнаграждения, вие трябва да ги предоставите на нас.

 

 

 

 

Но тъй като всичко се случва, а набавянето на удостоверенията е свързано с разход на време и пари, то ако от предприятията са ви издали удостоверенията само в един екземпляр, то за по-сигурно ги преснимайте на ксерокс и на нас ни предоставете ксерокс-копията от удостоверенията.

 

 

 

 

Ако от предприятията са ви дали удостоверенията в два екзмпляра - единият написан с химикал, а другият излязъл под индиго, няма да има нужда да ги преснимате на ксерокс, като в този случай на нас ще ни предоставите тези екземпляри, които са написани с химикал, понеже те са по-четливи.

 

СЕГА :

ако желаете да прочетете и осмата  страница от тези указания,    то кликнете тук

 

А, ако желаете да прегледате набързо и останалите страници от указанията за личниите пенсии, това  може да го направи- те, чрез дадените на долния ред линкове /връзки към тях


тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

.

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 

 

.

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов