ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > втора уникална масова дейност >доказателства >лични пенсии онлайн 6 стр  

 място за вашата реклама 

  лични пенсии 1 стр

лични пенсии 2 стр

лични пенсии 3 стр

лични пенсии 4  стр

лични пенсии 5 стр

лични пенсии 7 стр

лични пенсии 8 стр

 

ЛИЧНИ ПЕНСИИ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ
- УКАЗАНИЯ -
 

 -  6  страница  - онлайн вариант

 

ТОЧКА № 11

 

 

Ако вече получавате пенсия, или все още не получавате, но вече сте подали в пенсион- ното документи за отпускането й. Това означава, че веднъж вече някога сте взели удосто- верения за получените възнаграждения за някои 3 години от трудовия ви стаж, от възнаг- раждението, за които  години сте поискали да ви бъде изчислена пенсията.

 

 

 

Но въпреки това, непременно и за тези 3 години, от които някога сте поискали да бъде из- числена пенсията ви, и от които тя ви е изчислена, сега отново ще вземете и ще ни предс- тавите удостоверения за получените през тях възнаграждения.

 

 • Защото по стария закон голяма част от получените възнаграждения не участвуваха в определянето на размера на пенсията и заради това тези възнаграждения въобще и не се вписваха в представяните пред пенсионното удостоверения.

 

 • И защото, ако не ни представите удостоверения за получените и през тези 3 години възнаграждения се намалява най-малко с 20% възможността - шанса - да бъде наме- рен  действително най-добрия вариант за вас.

 

Както вече по-напред казахме, колкото е по-голям броят на годините, от които може да нап равим необходимите изчисления, толкова е по-голям шансът да бъде намерен действи- телно най-големия възможен размер на пенсията ви.

 

Затова:

 • дори и за тези години, за които вие си мислите, че размерът на полученото през тях възнаграждение е малък и поради това според вас не си струва да взимате удостове- рения за тях, също ще вземете удостоверения за получените и през тях възнагра- ждения, както поради гореизложените съображения, така и:

 

 • поради обстоятелството, че по новия закон пенсиите вече не се определят от самия размер на получаваното възнаграждение, а се определят по съвсем други критерии.

 

 

Ако нямате трудов стаж след пенсионирането си - тоест, ако след като сте се пенсиони- рали не сте работили, то сега отивате направо на точка № 13 като кликнете тук, а, ако сте работили и след пенсионирането си, то отивате на следващата точка № 12

 

 

 

ТОЧКА № 12

 

 

 

Вие сте работили и след като сте се пенсионирали, така, че имате трудов стаж положен  след като сте се пенсионирали.

 

 

 

Включването на трудов стаж положен след пенсионирането към тези години, от които мо- гат да се избират 3-те години за определянето на размера на пенсията е възможно само при положение:

 

 • че трудовият стаж положен след пенсионирането е най-малко 12 месеца,

 • и ако през това време не сте получавали пенсията си.

 

Значи в случай, че след пенсионирането, ви се събира общо най-малко 12 месеца такъв трудов стаж, който да отговаря едновременно на тези две условия, а именно:

 

 • през него да не сте получавали пенсията си

 • и този стаж, през който не сте получавали пенсията си да е общо най-малко 12 месеца,

 

то тогава и за този трудов стаж можете да вземете удостоверения за получените през него възнаграждения.

 

 

 

ПРИМЕР № 1

 

 

   1. Примерно сте се пенсионирали на 31.12.90 г.

 

   2. След като сте се пенсионирали сте работили общо още 2 години - от 01.01.92 до 31.12.93

 

в такъв случай значи:

 • проверявате най-напред, дали общо ,то целият трудов стаж положен след пенсиони- рането е най-малко 12 месеца.

 

 

В случая щом като сте направили 2 години стаж след пенсионирането си, то това означава, че имате повече от 12 месеца трудов стаж след пенсионирането, защото тези 2 години трудов стаж се равняват на 24 месеца стаж значи:

 • първото условие е изпълнено - трудовият ви стаж след пенсионирането ви е по-голям от 12 месеца.

 

 

Проверявате дали през тези 2 години сте получавали пенсията си. Но, за съжаление:

 • се оказва, че този трудов стаж не отговаря на второто условие, защото през тези 2 години сте получавали пенсията си.

 

 

Така, че в този случай трудовия ви стаж положен след пенсионирането ви, не може да бъ- де включен към тези години, от които се избират 3-те години за определянето на размера на пенсията.

 

 

И затова за този трудов стаж няма да взимате удостоверения за получените през него възнаграждения.

 

 

 

ПРИМЕР №2

 

 

     1. Примерно сте се пенсионирали на 31.12.90 г.

 

     2. След като сте се пенсионирали сте работили още 11 месеца - от 01. 01. 92 г до 30.11.92 г

 

 • проверявате най-напред дали общо,то целият трудов стаж положен след пенсиони- рането е по-голям от 12 месеца.

 

 

Но общо целият ви трудов стаж положен след пенсионирането ви е само 11 месеца, така, че този трудов стаж положен след пенсионирането ви:

 • не отговаря на първото условие:  - да е най-малко 12 месеца.

 

 

И поради тази причина в този случай трудовия ви стаж положен след пенсионирането ви не може да бъде включен към тези години, от които могат да се избират 3-те годи- ни.

 

 

Затова за този трудов стаж няма да взимате удостоверения за получените през него възнаграждения.

 

 

 

ПРИМЕР № З

 

 

     1. Примерно сте се пенсионирали на 31.12.90 г.

 

      2. След като сте се пенсионирали сте работили на още три места:

 • в завод "Булгартабак" сте работили 6 месеца - от 01.01.92 г. до 30.06.92 г.

 • в частната фирма „Ханко" сте работили още 6 месеца - от 01.07 92 г до 31.12.92

 • и в завод "Фаянс" сте работили още 6 месеца - от 01.01.93 г. до 30.06.93 г.

 •  

   

  Най-напред проверяваме:

  • дали общо целия ви трудов стаж след пенсиониранетви е най-малко 12 месеца.

   

   

  От трите места имате по 6 месеца трудов стаж, което означава, че общо целия ви тру- дов стаж след пенсионирането ви е 18 месеца.Значи трудовият стаж след пенсиони- рането ви:

  • отговаря на първото условие: - да е най-малко 12 месеца.

   

   

  Сега трябва да проверим:

  • каква част от трудовият ви стаж след пенсионирането ви отговаря и на другото условие: - през него да НЕ сте получавали пенсията си.

   

   

   

  А ) Докато сте работили 6-те месеца в завод "Булгартабак" НЕ сте получавали пенсията си.

   

   

  Записвате си на едно листче

  • 6 месеца стаж след пенсионирането, през които не съм получавал(а) пенсията си.

   

   

   

   

  Б) Докато сте работили 6-те месеца в частна фирма "Ханко" СТЕ получавали пенсията си.

  • значи към записаните на листчето 6 месеца стаж след пенсионирането, през които не сте получавали пенсията си няма да прибавяте стажа от фирма "Ханко", няма да прибавяте нищо.

   

   

   

  В) Докато сте работили 6-те месеца в завод "Фаянс" НЕ сте получавали пенсията си.

  • това означава, че към записаните на листчето 6 месеца стаж, през който не сте полу- чавали пенсията си прибавяте още 6 месеца стаж, през който не сте получа- вали пенсията си.

   

   

  Така установихме, че общо трудовият ви стаж след пенсионирането ви, през който не сте получавали пенсията си е 12 месеца.

   

   

   

  Щом като след пенсионирането си имате  най-малко 12 месеца трудов стаж, през който не сте получавали пенсията си,то този трудов стаж, през които не сте полу- чавали пенсията си:

   

   

  • МОЖЕ ! да бъде включен към тези години, от които могат да се избират 3-те години, от възнаграждението, през които се определя размера на пенсията.

   

   

   

  Г) Значи трудовия стаж от завод "Булгартабак" и от завод "Фаянс", който е общо 12 месеца, и през който стаж не сте получавали пенсията си може да бъде вклю чен към тези години, от които могат да се избират 3-те години за определянето на размера на пенсията.

   

   

   

  В такъв случай:- то по описания по-напред начин ВИЕ може да вземете от тези две предприятия удостоверения за получените възнаграждения за трудовия ви стаж положен в тях след пенсионирането ви.

   

   

   

  Но, ако ще вземете удостоверения от едното предприятие,то:

  • непременно ще трябва да вземете удостоверения и от другото, защото само от едното предприятие не се събират най-малко 12 месеца трудов стаж след пенсионирането, през които не сте получавали пенсията.

   

   

  А, за 6-те ви месеца стаж в частната фирма "Ханко" - през които вие сте си полу- чавали пенсията няма да взимате удостоверния за получените през този стаж възнаграждения, защото този стаж положен след пенсионирането ви:

  •  не отговаря на условието: - през него да не сте получавали пенсията си, за да може да бъде включен към тези години, от които се избират 3-те години.

   

   

   

  ВНИМАНИЕ!!! Значи удостоверения за възнаграждения получени за трудов стаж положен след пенсионирането ви, ще вземете само за този стаж след пенсиони- рането ви, през който не сте получавали пенсията си, и то при положение, че общо стажът ви след пенсионирането ви, през който не сте получавали пенсията си е най-малко 12 месеца :

   

   

   

  Защото,ако ни представите удостоверения за възнаграждения получени за труд- ов стаж положен след пенсионирането си, през който стаж сте получавали пен-сията си, то ако се окаже, че именно при включването на този стаж в 3-те години, които се избират за определянето на размера на пенсията то:

   

   

   

  вашата пенсия получава своя най-голям размер, то ние (вие) ще поискаме (ще по- искате) от пенсионното да ви изчисли пенсията от този стаж, тъй като няма да знаем, че по време на него сте получавали и пенсията си, но след като в пенсионното проверят, че по време на този стаж сте получавали и пенсията си. то ще откажат да изчислят пенсията от него

   

   

   

  ВНИМАНИЕ!!!  Ще направите следното:

   

   

   

  На самите удостоверения, или на копията от тях, отнасящи се за трудов стаж по- ложен след пенсионирането, които удостоверения ни ги предоставяте, за да из- вършим необходимите изчисления по тях, то преди да ни ги предоставите:

   

   

   

  на всяко едно от удостоверение ще напишете с химикал в горния му ляв ъгъл следните думи : "ТОВА Е ТРУДОВ СТАЖ СЛЕД ПЕНСИОНИРАНЕ "

  • за да можем да извършим правилно изчисленията:

  • за да бъдат взети впредвид и тези удостоверния и :

  • за да не бъдете ощетени по някакъв начин !!!!

   

  сега отивате на следващата точка № 13 като кликнете тук

   ако желаете да прочетете и седмата  страница от тези указания,    то кликнете тук


  А, ако желаете да прегледате набързо и останалите страници от указанията за личниите пенсии, това  може да го направи- те, чрез дадените на долния ред линкове /връзки към тях


  тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

   

  .

  тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

   

   

   

   

  .

  А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

   

   Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

  .
  > Първа страница
  > Läs på Svenska
  > Read in English
  > Карта на сайта
  > СV  -резюме
  > образование
  > квалификации
  > чужди езици
  > компютри
  Трудов стаж в:
  > институции  
  > икономиката
  Друга моя дейност в:
  Гражданското
  право-виртуоз
  Наказателно право
  >осъдени данъчни
  едосeгаемите са
     в  затвора, как  ги
     правя тези неща

  Международна
  дейност-рекорди
  > световен рекорд
  Желанията ми за
  > професиите
  > място на работа
  > условията
  2/ Като частен  
  предприемач :
  намирам : скандинавски :
  ..................................
  > клиенти за ваши
      стоки и услуги

  > бизнес-партньори
  > работодатели и
      работа за вас

  > частни лица за
     запознанства
  За  в  Скандинавия
  извършвам всички
  необходими   неща
  и   регистрации  за:
  > бизнес дейност
  > наемна работа
  > лични контакти за
      брак/приятелство

  > наеми-офис/жил
  Правя за цял свят:
  > вашата реклама
  > сайтове за вас
  Две думи за :
  > скандинавско-
     българското
     дружество

  Приятелство с мен
  > ти ли си Тя ?
  > вие ли сте те ?
  > къде живея аз
  > лични качества
  > интересите ми
  > спорт
  > фотоалбуми
  Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
  © 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов