ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > втора уникална масова дейност >доказателства >лични пенсии онлайн 5 стр  

 място за вашата реклама 

  лични пенсии 1 стр

лични пенсии 2 стр

лични пенсии 3  стр

лични пенсии 4  стр

лични пенсии 6 стр

лични пенсии 7 стр

лични пенсии 8 стр

 

ЛИЧНИ ПЕНСИИ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ
- УКАЗАНИЯ -
 

 -  5  страница  - онлайн вариант

 

ТОЧКА №10

 

 

Имате трудов стаж след 01.01.97 г. и той е направен преди да се пенсионирате, и освен  това сте работили макар и за кратко време като трудоустроени преди 31.12.96 г.

 

 

 • Вие трябва да се снабдите с удостоверения за получените възнаграждения за последните 15 години от вашия трудов стаж направен до 31.12.96 г., като тези последни ваши 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. могат да са направени - както вече бе обяснено - за календарен период по-дълъг от 15 календарни години, ако през определени периоди от време преди 31.12.96 г. не сте работили.

 

 

 • Също така вие трябва да се снабдите и с удостоверения за получените възнаграж- дения за целия ви трудов   стаж направен от вас преди датата, на която сте били пър- во начално трудоустроени последния път.

 

 

 • Тъй като имате трудов стаж и след 01.01.97 г, то задължително ще се снабдите и с удостоверения за получените възнаграждения за целия ви трудов стаж направен след 01.01.97 г. преди пенсионирането ви.

 

 

 

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ ?

 

 

 

Трябва да си припомните кои са тези последни ваши 15 години трудов стаж до 31.12.96 г ! От кога до кога сте ги направили и на кои работни места сте ги направили ! Начинът по който можете да се справите със всичко това  е обяснен в следващата - на тази страница - точка № 10 . А  !

 

 

 

ТОЧКА № 10. А

 

 

 

Имате трудов стаж след 01.01.97 г. и той е направен преди да се пенсионирате. Тоест преди да се пенсионирате вие сте работили и след 01.01.97 г.

 

 • Вие трябва да се снабдите с удостоверения за получените възнаграждения за целия ви трудов стаж направен след 01.01.97 г. преди вашето пенсиониране.

 

 • Освен това вие трябва да се снабдите с удостоверения за получените възнаг- раждения за последните 15 години от вашия трудов стаж направен до 31.12.96 г.

 

 

 

Като тези последни ваши 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. могат да са направени, както вече бе обяснено - за календарен период по-дълъг от 15 календарни години, ако през определени периоди от време преди 31.12.96 г. не сте работили.

 

 

 

Тези последни ваши 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. може да са направени примерно за периода от 1970 г. до 1990 г., може да са направени примерно за периода от 1968 г. до 1996 г. и т. н.

 

 

 

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ ?

 

 

 • Трябва да си припомните кои са тези последни ваши 15 години трудов стаж преди - до - 31.12. 96 г ! От кога до кога сте ги направили, и на кои работни места сте ги направили!

 

 • Връщайки се назад от тази дата - 31.12. 96 г., трябва да установите кога и къде сте направили последните си 15 години трудов стаж преди - до - тази дата 31.12.96 г.

 

 

 

Ако сте си запазили трудовите си книжки това е много лесно. Ако пък сте ги загубили, но вече сте се пенсионирали, то тогава, ако сте си запазили вашият екземпляр от предложението-молба за пенсиониране ви, което се подава до пенсионните органи от последното предприятие, в което сте работили преди пенсионирането си, то на стр. 2 и стр. З от него в календарна последователност е описан трудовият ви стаж - описано е кога, къде сте работили, описано е от кое място колко трудов стаж имате.

 

 

 

За всяко едно от предприятията (организациите, учрежденията и фирмите), в които сте ра- ботили е посочено неговото име, датата на постъпването ви в него, датата на напускането, и е посочено също така колко е направеният трудов стаж в него.

 

 

 

А, ако сте били известно време без работа и за през това време сте били регистрирани на трудовата борса - "Бюрото по труда" - то тогава в трудовата ви книжка и в предложението-молба за пенсиониране също така е записано каква част от това време, през което сте били без работа се зачита за трудов стаж при пенсиониране.

 

 

 

Ето как ще установите кои са последните ваши 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. и къде сте ги придобили тези години трудов стаж.

 

 

 

Започвате най-напред от последното място - предприятие, учреждение, трудовата борса и прочие - от което имате придобит трудов стаж преди тази дата.

 

 

 

Примерно от трудовата ви книжка или от предложението-молба за пенсиониране сте установили, че последното място, от което имате трудов стаж преди (до) 31.12.96 г. това е завод "Химстрой" - гр. София. Като е отбелязано, че сте постъпили на работа в него на 01.01.92 г, а сте го напуснали на 28.02.97 г. И също така е записано, че трудовият ви стаж направен в това предприятие е 5 години и 2 месеца.

 

 

 

Засега ни интересува кои са последните ви 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. А в това предприятие вие сте работили и два месеца след 31.12.96 г. - в него сте работили до 28.02.97 г. или това прави два месеца и след 31.12.96 г.

 

 

 

Затова от тези 5 години и 2 месеца трудов стаж, който сте направили в това предприятие ще извадим трудовия стаж направен в него след 31.12.96 г., или от тези 5 години и 2 месеца трудов стаж изваждаме 2-та месеца трудов стаж направени след 31.12.96 г. и установяваме, че до 31.12.96 г. сте направили 5 години трудов стаж в това предприятие.

 

 

 

На едно листче си записвате, че в това предприятие до 31.12.96 г. сте направили 5 години трудов стаж.

 

 

До това предприятие - завод "Химстрой" - гр. София - вие трябва да подадете мол­ба да ви издадат удостоверения за получените през време на работата ви в него възнаграждения.

 

 

 

Ние сме ви дали готови молби. Ето изглеждат в началото си те и ето как ще извършите тяхното попълване.

 

 

     ЛИЧ                                              ДО .............................................................................
                                                             (предприятие, дружество, учреждение)
ВНИМАНИЕ  ! ! !                               Гр. (с) ........................................................................
ПРОЧЕТЕТЕ ДОКРАЙ  ! ! !

М О Л Б А

  от

  Име...................................................................................................................... ЕГН................................
  л.к. ....................№.................... изд. на ..................................... от   МВР- гр.........................................
  гр.(с)............................. п. к ...................... общ. .................................. обл..............................................
  ж.к.....................................ул. ......................................................................................... № .......................
  бл. ..................... вх.......................етаж .................... ап.  ......................... тел. .......................................
 

          Моля за целия календарен период от....................................до.............................................. да ми

                                                                                     (дата)                                       (дата)

 

бъдат издадени удостоверения за полученото - помесечно - от мен брутно трудово възнаграждение, кои- то удостоворения в този им вид - с помесечно вписаните в тях суми - са ми необходими за определянето на най-благоприятния размер на пенсията ми в съответствие с новия начин за това приет с Закона за из- менение и допълнение на Закона за пенсиите (ДВ, бр. 27/96 г.), ЗИДЗП (ДВ, бр. 67/96 г), ПМС №176/от18 юли 96 г. (ДВ, бр. 62/96 г.) и ПМС № 239/от 23 септември 96 г. (ДВ, 83/96 г.) вариантите, за който  размер  в най-добрия случай са най-малко 145 на брой и само един от тях е най-благо приятния за мен.

 

 

Макар, че засега, не ви е необходим целият образец на тази  молба, състоящ се от две стра- ници ,то може да го видите целия в отделен прозорец като кликнете тук ! Тоест - като кликнете тук !- можете да видите целия образец и да го принтирате БЕЗ да ви се губи връзката  със тази страница, която четете в момента , без да ви се затваря  страницата, която четете в момента !   След това малко отклонение - продължаваме с темата

 

 

И така :

 

 

Взимате една молба и на първия ред от нея, който има текст:

 

 

"ДО.................................................................... "

(предприятие, дружество, учреждение)

 

 • записвате с молив ! името на предприятието, или в случая след "ДО" записвате с молив Завод "Химстрой".

 

 • На втория ред в тази молба, който има текст: "ГР. (С.).. " след "ГР. (С.)" записвате пак с молив името на  града (на селото) на това предприятие, или на втория ред в случая записвате - "София".

 

 

Името на предприятието и населеното място, в което се намира управлението му ги записвате с молив, защото може тези имена да са се променили след като вие сте го напуснали.

 

 

 

И чак, когато идете в това предприятие да подадете молбата, след като разберете какво е сегашното му име и какво е сегашното име на населеното място, в което се намира управлението му, ще запишете с химикал сегашните им имена.

 

 

Също така в молбата записвате името, адреса си, паспортните си данни и номера на телефона си, ако имате такъв.

 

 

Молбата започва със следното изречение:

 

 

"Моля за целия календарен период от........... до.......... да ми бъдат издадени удостоверения и т. н."                                                                        (дата)     (дата)


 

 

В това изречение на първото празно място записвате с химикал датата, на която сте постъпили на работа в това предприятие, а на второто празно място записвате датата, на която сте напуснали преди пенсионирането си това предприятие.

 

 

И в случая ,то:

 • на първото празно място в това изречение записвате: - 01.01.92 г. - датата на постъпването в това предприятие,

 

 • а на второто празно място записвате: - 28.02.97 г. - датата на напускането - преди пенсионирането ви - на това предприятие.

 

 

И така попълнено първото изречение от текста на молбата придобива следния вид:

 

 

"Моля за целия календарен период от  01.01.92 г.  до 28.02.97 г. да ми и т. н.".

                                                                                   (дата)                (дата)

 

 

На последния лист от молбата записвате датата, на която я подавате в предприятието, записвате града (селото) на предприятието, записвате името си и се подписвате.

 

 

 

Или от това предприятие, тъй като в него сте работили преди да се пенсионирате и след 01.01.97 т. вие вземате удостоверения за възнагражденията за трудовия си стаж както преди тази дата - 01.01.97 г. - така и за трудовия си стаж след тази дата, който трудов стаж също така е направен от вас преди да се пенсионирате.

 

 

 

Преди да постъпите на работа в това предприятие вие сте били 2 години без работа.Или вие сте били без работа от 01.01.90 г. до 31.12.91 г.

 

 

 

В трудовата ви книжка е отбелязано, че през този период сте били регистрирани на трудовата борса - "Бюрото по труда" - като е отбелязано, че за този период от 2 години, през който сте били без работа за трудов стаж при пенсиониране се зачитат 9 месеца. Значи зачетеното за трудов стаж време от "Бюрото по труда" е 9 месеца.

 

 

 

А, ако сте си загубили трудовата книжка, то този същия трудов стаж от 9 месеца зачетен от "Бюрото по труда" е записан също така и в предложението-молба за пенсиониране, в случай, че сте се пенсионирали вече.

 

 

 

Но, тъй като от "Бюрото по труда" вие не сте получавали трудово възнаграждение, а обезщетение за безработица, то няма да подавате молба до "Бюрото по труда"  за издаването ви на удостоверения за получените от там обезщетения.

 

 

 

На листче си бяхте записали, че от завод "Химстрой" до 31.12.96 г. имате 5 години трудов стаж. Сега към тях прибавяте и 9-те месеца стаж зачетени от "Бюрото по труда" и получавате, че стажът ви преди 31.12.96 г. от тези две места е общо 5 години и 9 месеца.

 

 

 

Но все още не са се събрали последните ви 15 години трудов стаж направени до 31.12.96 г.

 

 

 

От трудовата ви книжка или от предложението-молба за пенсиониране установявате, че преди да бъдете регистрирани в "Бюрото по труда" сте работили в завод "Стомана" - Перник, като е отбелязано, че сте постъпили на работа в него на 01.07.85 г., а сте го напуснали на 31.12.89 г, като също така е посочено, че трудовият Ви стаж направен в това предприятие е 4 години и 6 месеца.

 

 

 

На листче си бяхте записали, че от последните две места имате 5 години и 9 месеца трудов стаж до 31.12.96 г.

 

 

 

Към тях прибавяте и стажът ви от това предприятие - 4 години и 6 месеца и получавате, че трудовият ви стаж преди 31.12.96 г. от тези три места е общо 9 години и 15 месеца, което прави 10 години и 3 месеца.

 

 

 

Все още не са се събрали последните ви 15 години трудов стаж направен до 31.12.96 г.

 

 

 

По обяснения вече начин попълвате една молба и до това предприятие - "Стомана".

 

 

 

За предишните 2 години и 6 месеца преди да постъпите на работа в "Стомана" -Перник - тоест за периода 01.01.83 г. до 30.06.85 г. в трудовата ви книжка или (и) в предложението-молба за пенсиониране не е отбелязано, че сте придобили отнякъде трудов стаж.

 

 

 

Това означава, че или сте били без работа през тези 2 години и 6 месеца, или, че сте работили някъде през този период, но това не е отразено в трудовата ви книжка и в предложението-молба за пенсиониране.

 

 

 

Ако за това време имате документ, че сте придобили отнякъде трудов стаж, то макар, че този трудов стаж да не е отразен в трудовата ви книжка или в предложението-молба за пенсиониране, то и за него ще вземете по обяснения вече начин удостоверения за получените през този стаж възнаграждения.

 

 

 

Като този трудов стаж ще го прибавите към трудовия стаж придобит от последните три места преди 31.12.96 г., който сте си го записали на листчето.

 

 

 

Но, ако през тези 2 години и 6 месеца - от 01.01.83 г. до 30.06.85 г. сте били без работа, или нямате документ, че сте работили през тях, то към досега събрания на листчето трудов стаж от 10 години и 3 месеца няма да прибавяте нищо.

 

 

 

За разглеждания пример приемаме, че през тези 2 години и 6 месеца сте били без работа, така, че към досега събрания на листчето трудов стаж от 10 години и 3 ме­сеца засега няма да прибавяме нищо.

 

 

 

По-нататък установявате, че преди да сте останали без работа за споменатия период, сте работили в завод "Кремиковци" - гр. София, като е отбелязано, че сте пос­тъпили на работа в него на 01.01.73 г, а сте го напуснали на 31.12.82 г, като също така е посочено, че трудовият ви стаж направен в това предприятие е 10 години.

 

 

 

На листче си бяхте записали, че от предишните три места имате общо 10 години и 3 месеца трудов стаж направен до (преди) 31.12.96 г. Към тях като прибавите и тези 10 години трудов стаж от "Кремиковци" получавате, че общо трудовият ви стаж преди (до) 31.12.96 г. от тези четири места е 20 години и 3 месеца.

 

 

 

Но трябва да вземете удостоверения за възнагражденията само за последните 15 години трудов стаж до 31.12. 96 г., защото само от тях може да се прави избора на 3-те най-добри години.

 

 

 

Значи от завод "Кремиковци" няма да се искат удостоверения за възнаграждени­ята за всичките години трудов стаж направени в него, а само за последните 4 годи­ни и 9 месеца трудов стаж от него, които прибавени към 10-те години и 3 месеца тру­дов стаж от предишните три места правят заедно с тях точно последните ви 15 го­дини трудов стаж до 31.12. 96 г.

 

 

 

Завод "Кремиковци" сте го напуснали на 31.12. 82 г. Изваждаме от тази дата 4 години и 9 месеца и установяваме, че последните 4 години и 9 месеца трудов стаж в "Кремиковци" сте ги направили от 01. 04. 78 г. до 31. 12. 82 г.

 

 

 

Само за този период от време -от 01.04.78 г. до 31.12.82 г. от трудовия ви стаж в завод "Кремиковци" ще искате удостоверения за получените през него възнаграждения.

 

 

В молбата ви до завод "Кремиковци" като първа дата в изречението:

 

 

"Моля за целия календарен период от ............... до ...............    да ми... и т. н."           

                                                                         (дата)         (дата)

 

ще запишете датата 01.04.78 г, а като втора дата в него ще запишете датата, на която сте напуснали този завод - датата 31.12.82 г.

 

 

 

ИЛИ ТАКА КАТО ЗАПОЧНАХМЕ ДА СЕ ВРЪЩАМЕ НАЗАД ОТ ПОСЛЕДНОТО МЯСТО, ОТ КОЕТО ИМАТЕ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО ВИ УСТАНОВИХМЕ,ЧЕ ВАШИТЕ ПОСЛЕДНИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО         ВИ СТЕ ГИ НАПРАВИЛИ ЗА КАЛЕНДАРНИЯ ПЕРИОД ОТ 01.04.78 Г. ДО 01.03.96 Г.

 

 

 

През последните 15 години от вашия трудов стаж преди (до) 31.12.96 г. ви в някои предприятия може да сте работили само по 1-2 месеца, или по-малко и от 1 месец време, но във ваш интерес е, и от тези предприятия да вземете у-ния за получаваните през време на работата ви в тях възнаграждения.

 

 

 

Ако сте си загубили трудовата книжка и не притежавате предложението-молба за пенсио- ниране, то ще ви е трудно да си спомните точните дати на постъпването и на­пускането във и от, едно или друго предприятие.

 

 

 

В този случай за попълването на молбите ще е достатъчно да си спомните поне годината на постъпването и годината на напускането.

 

 

 

Като си спомняте по памет от кога до кога и къде сте направили последните си 15 години трудов стаж преди (до) 31.12. 96 г.. също така ще си събирате най-напред на отделно листче трудовия стаж направен на отделните места, за да можете по този начин да се ориентирате приблизително от кога до кога сте направили последните си 15 години трудов стаж преди (до) 31.12. 96г. , за да не си правите излишния труд да взимате удостоверения за възнаграждения за стаж извън - преди - периода, в който сте направипи последните си 15 години трудов стаж преди (до) 31.12. 96 г..

 

 

 

 

Така по памет, събирайки трудовия си стаж от последното, от предпоследното, от пред- предпоследното и т. н. места, откъдето имате трудов стаж преди (до) 31.12.96 г, уста- новявате примерно, че последните ви 15 години трудов стаж преди (до) 31.12. 96 г. сте го направили за периода от 1978 г. до 1996 г., като точните дати на постъпванията и напусканията в едни или в други предприятия, разбира се, не можете да си ги спомните.

 

 

 

В този случай - както вече казахме - за попълването на молбите е достатъчно да си спомните поне годината, в която сте постъпили и годината, в която сте напусна­ли дадено предприятие.

 

 

 

И, ако примерно си спомняте, че годината, в която сте постъпили в последното предприятие, в което сте работили преди (до) 31.12.96 г. - завод "Химстрой" - е 1992 г., а годината, в която сте го напуснали е 1997 г., то:

 

 

 

ако годината, в която сте постъпили на работа в него - 1992 г. не е преди - периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди (до) 31.12.96 г., а през годината, в която сте го напуснали - 1997 г.не сте работили - отново- вече като пенсионер - в това предприятие, то тогава празните места в изречението от молбата

 

 

"Моля за целия календарен период от.............. до..............  да ми и т. н."

                                                         (дата)     (дата)

 

ще ги попълните като:

 • за първа дата, в първото празно място ще запишете първия ден на годината, е която сте постъпили е това предприятие - или в първото празно място ще запишете датата 01.01.1992 г.,

 

 • а за втора дата, във второто празно място ще запишете последния ден на годината, в която сте напуснали това предприятие, или във второто празно място ще запишете датата 31.12.1997г. и така попълненото по този начин изречение ще има следния вид:

 

Моля за целия календарен период от  01.01.1992 г.  до  31.12.1997 г.  да ми .....".

                                                                              (дата)                (дата)

 

 

 

Ако във една и съща календарна година сте и постъпили, и напуснали едно предприятие, и ако цялата тази година не e преди - периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди (до) 31.12. 96 г., и ако през нея не сте работили в това предприятие и след като сте се пенсионирали, то тогава:

 

 • за първа дата в това изречение - в първото празно място ще запишете първия ден от тази година,

 

 • а за втора дата - във второто празно място в това изречение ще запишете последния ден от тази година.

 

Или. ако примерно си спомняте, че през 1984 г сте постъпили на работа в едно предпри- ятие и през същата 1984 година сте го напуснали, то тогава това изречение от молбата ще го попълните така:

 

 

"Моля за целия календарен период от  01.01.1984 г.  до 31.12.1984 г.  да ми... "

                                                                                        (дата)               (дата)

 

 

 

 

А, в случай, че годината, в която сте постъпили на работа в дадено предприятие е  преди - периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г, а годината, в която сте напуснали това предприятие е във периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12. 96 г., то тогава:

 

 

 • няма да искате удостоверения за целия си стаж от това предприятие, тъй като част от него ще е извън - преди последните ви 15 години трудов стаж до 31.12. 96 г.,

 

 • а ще искате удостоверения за получените възнаграждения само за тези последни години и месеци от стажа ви в това предприятие, които не са преди периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

 

 

 

И, ако си спомняте например, че в завод "Кремиковци" сте работили от 1973 г. до 1982 г, то ще трябва да искате удостоверения за възнагражденията ви за периода от 1978 г. до 1982 г, защото само тези години от стажа ви в "Кремиковци", не са извън периода 78 г. - 96 г., в който период приблизително сте установили, че сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12. 96 г.

 

 

 

И, ако можете да установите със сигурност, точно на кой месец от 1978 г. се навършват последните ви 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. и примерно сте установили, че това е месец април от 1978 г., то тогава от завод "Кремиковци" ще вземете удостоверения за възнагражденията ви за периода от 1 -вия ден на следващия месец - месец май от 1978 г. до последния ден на 1982 година, или в този случай празните места в изречението от молбата:

 

 

"Моля за целия календарен период от  ............. до .............    да  ми  и  т. н."

                                                                       (дата)          (дата)

ще ги попълните:

 • като за първа дата, в първото празно място ще запишете датата 01.05.1978 г,

 

 • а като втора дата, във второто празно място ще запишете последния ден на годината, в която сте напуснали това предприятие, или във второто празно място, значи, ще запишете датата 31.12.82 г, и така попълненото по този начин изречение ще има следния вид.

 

"Моля за целия календарен период от  01.05.78 г.  до  31.12.82 г.  да  ми  и т. н."

                                                                          (дата)               (дата)

 

 

 

А, ако не можете да установите със сигурност точно през кой месец от 1978 година се навършват последните ви 15 години трудов стаж до 31.12. 96 г., то ще поискате удостове- ренията да бъдат от началото на следващата година - значи ще вземете удостоверения за периода от началото на следващата 1979 г. до края на 1982 г.

 

 

 

Или в такъв случай от завод "Кремиковци" ще вземете удостоверения за получените възнаграждения за периода от 01.01.1979 г. до 31.12.1982 г, като за първа дата в изречението:

 

 

 

"Моля за целия календарен период от  01.01.79 г.  до  31.12.82 г. да ми и т. н."

                                                                           (дата)               (дата)

 

ще запишете датата 01.01.79 г, а като втора дата ще запишете датата 31.12.82 г.

 

 

 

 

 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ СЪС СИГУРНОСТ ТОЧНО ДА УСТАНОВИТЕ ОТ КОГА ДО КОГА СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ СИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ, ТО ТОГАВА Е ПО-ДОБРЕ  ЗА МАЛКО ПО-МАЛКО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ВИ 15 ГОДИНИ ТРУД-ДОВ СТАЖ ДА ВЗЕМЕТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТКОЛ-КОТО ДА ВЗЕМЕТЕ ТАКИВА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ВИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО ВИ  !

 

 

 

 

Защото, ако сте представили възнаграждения за стаж, който е извън - преди - последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви и, ако точно от възнагражденията от този стаж, който е извън - преди - последните ви 15 г. трудов стаж се окаже, че:

 

 

 

пенсията ви получава своя най-голям размер, то ние (вие) ще поискаме (ще поискате) от пенсионното да изчислят пенсията ви от този стаж, тъй като няма да знаем, че той е извън - преди - тези последни ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, но след като в пенсионното проверят, че този стаж е извън - преди - последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, то ще откажат да изчислят пенсията ви от него.

 

 

 

Освен преди 31.12.96 г.., вие имате трудов стаж и след 01.01. 97 г, който също така сте го направили преди да се пенсионирате.

 

 

 

По обяснения в тази точка начин ще се снабдите задължително и с удостоверения за полу- чените възнаграждения за целия ви стаж след 01.01.97 г. направен преди пенсионирането ви, което означава, че до всички предприятия (учреждения, организации и фирми), в които сте работили и след 01.01.97 г. - преди пенсионирането си- ще подадете молби за издаването ви на удостоверения за получените възнаграждения за работата ви в тях преди пенсионирането ви.

 

 

 

Вече сте прочели точка № 10.А и сте изпълнили дадените в нея указания относно това, как се намира кой е календарният период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

 

 

 

По този начин вие сте установили, че последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г. сте ги направили примерно за календарния приод от 01.04.78 г до 31.12.96 г.

 

 

 

Сега от приготвения и отделен от вас за използване документ за последното ви трудоус- трояване установявате, от коя дата сте били първоначално трудоустроени последния път.

 

 

 

Както вече бе казано, ако последното или единственото ви трудоустрояване след контро- лен преглед е било продължено за нов срок, то ще използвате НЕ решението (предписа- нието), с което е било продължено трудоустрояването за нов срок, а решението (предпи- санието), с което сте били първоначално трудоустроени.

 

 

Възможни са два случая:

 

 

 • Първият възможен случай е :-първоначалната дата на последното ви трудоустроява- не  преди 31.12.96 г.  - се намира ПРЕДИ календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г., в този случай, за да отидете на необходимите за вас указания дадени в точка 10.1    кликнете тук !

 

 • Вторият възможен случай е : първоначалната дата на последното ви трудоустро- яване да се намира ВЪВ календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г., в този случай, за да отидете на необходимите за вас указания дадени в точка 10. 2  кликнете тук !

 

 

По-напред ще разгледаме как следва да постъпите в първия случай.

 

 

 

10.1/ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДАТА НА ПОСЛЕДНОТО ВИ ТРУДОУСТВОЯВАНЕ ПРЕДИ 31.12.96 Г. СЕ НАМИРА ПРЕДИ КАЛЕНДАРНИЯ ПЕРИОД , В КОЙТО СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ДО  31.12. 96 г.

 

 

 

И така установявате примерно, че първоначалната дата на последното ви трудоустро- яване преди 31.12.96 г. е датата 01.04.1970 г. От тази дата вие сте били трудоустроени последния път преди 31.12.96 г.

 

 

Може след контролен преглед последното ви трудоустрояване да е било продължено примерно от 01.04.1972 г. за нов срок, но първоначално за последен път преди 31.12.96 г. вие сте били трудоустроени от 01.04.1970 г.

 

 

 

В този случай първоначалната дата на последното ви трудоустрояване преди 31.12.96 г. - датата 01.04.1970 г. е преди календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

 

 

Този период беше от 01.04.78 г. до 31.12.96 г.

 

 

 

Ако все още не сте попълнили молбите, с които да вземете удостоверенията за възнагра- жденията ви, то сега отново се връщате на ТОЧКА № 10. А в тази страница като кликнете тук  и по начина описан в нея попълвате молбите до предприятията, в които сте работили през последните си 15 години от вашия трудов стаж до 31.12.96 г., за да се снабдите с удостоверения за получените възнаграждения за трудовия ви стаж направен от 01.04.78 г. до 31.12.96 г. -  или това е периода, в който сте направили тези 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

 

 

 

По описания по-горе - в  ТОЧКА № 10. А - начин, на която точка може отново да отидете като кликнете  тук  - ще попълните молби и до всички предприятия, в които сте работили след 01.01.97 г. преди пенсионирането си, за да се снабдите задължително с удостоверения за получените и за този трудов стаж възнаграждения.

 

 

 

По същия начин ще попълните и молби до всички предприятия, в които сте работили от началото на вашия трудов стаж до 01.04.1970 . - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г, за да се снабдите с такива удостоверения и за целия ви трудов стаж направен до тази дата - 01.04. 1970 г.

 

 

 

 

Удостоверения за възнагражденията за стажа ви от 01.04.1970 г. до 01.04.1978 г. - ако имате стаж през този период - в никакъв случай няма да взимате, защото този стаж от този период не е нито от последните ви 15 години трудов стаж направен преди (до) 31.12.96 г, нито е направен преди датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г.

 

 

 

И. ако в някое предприятие сте започнали работа преди 01.04.1970 г. - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г. - а, сте го напуснали след тази дата 01.04.1970 г., то в молбата ви до него, в изречението от нея:

 

 

"Моля за целия календарен период от............до .......... да ми бъдат издадени удостоверения и т.н."

                                                              (дата)    (дата)

 

 • като първа дата в него, в първото празно място ще запишете датата, на която сте постъпили в това предприятие, или ако сте забравили точната дата на постъпването ще запишете като първа дата в този изречение първия ден от годината, в която сте постъпили на работа в това предприятие,

 

 

 • а като втора дата, във второто празно място в това изречение ще запишете НЕ датата, на която сте го напуснали, а ще запишете - 01.04.1970 г. - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г.

 

 

Защото не трябва да взимате удостоверения за възнаграждения за стаж, който не е нито от последните ви 15 години трудов стаж направен до 31.12.96 г, нито пък е направен преди датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г.

 

 

 

И, ако вашия случай е именно такъв - тоест , ако датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път преди 31.12.96 г.  - e преди календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г., то в такъв случай:

 

 • ако получавате вече пенсия, или ако още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка №11 като кликнете тук ;

 

 • ако не получавате все още пенсия, и ако все още не сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка № 13 като кликнете тук  .

 

 

10.2/ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДАТА НА ПОСЛЕДНОТО ВИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ ПРЕДИ  31.12.96 г. СЕ НАМИРА ВЪВ КАЛЕНДАРНИЯ ПЕРИОД , В КОЙТО СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ СИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ДО  31.12. 96 г.

 

 

 

Установили сте примерно, че първоначалната дата на последното ви трудоустрояване преди 31.12.96 г. е датата 01.04.1980 г. От тази дата вие сте били трудоустроени последния път преди 31.12.96 г.

 

 

 

Може след контролен преглед последното ви трудоустрояване да е било продължено примерно от 01.04.1982 г. за нов срок, но първоначално за последен път преди 31.12.96 г. вие сте били трудоустроени от 01.04.1980 г.

 

 

 

В този случай първоначалната дата на последното ви трудоустрояване преди 31.12.96 г. - датата 01.04.1980 г. се намира в календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж до 31.12.96 г.

 

 

Този период беше от 01.04.78 г. до 31.12.96 г.

 

 

 

В този случай вие ще вземете удостоверения за получените от вас възнаграждения за целия ви трудов стаж - откакто сте започнали да работите до пенсионирането ви, което щe го направите като се ръководите от  указанията, дадени в следващата точка 10 .2. А.

 

 

 

ТОЧКА 10.2 .А

 

 

Вие трябва да се снабдите за всичките години от вашия трудов стаж преди пенсионира- нето ви с удостоверения за получените през тях възнаграждения.

 

 

 

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ ?

 

 

 

Трябва да си припомните кога, къде сте работили, откакто сте започнали да работите до пенсионирането ви.

 

 

Ако сте си запазили трудовите книжки това е доста лесно. Ако пък сте ги загубили, но вече сте се пенсионирали, то тогава, ако сте си запазили вашият екземпляр от предложението-молба за пенсионирането ви, което се подава до пенсионните органи от последното предприятие, в което сте работили преди пенсионирането си, то на стр. 2 и стр. З от него по календарна последователност е описан трудовият ви стаж - описано е кога, къде сте работили.

 

 

За всяко едно от предприятията (организациите, учрежденията и фирмите), в които сте ра- ботили, е посочено неговото име, датата на постъпването ви в него и датата на напуска- нето.

 

 

До всяко едно от тези предприятия (организации, учреждения и фирми) вие трябва да по-дадете молба да ви издадат удостоверения за получените през време на работата ви в тях възнаграждения.

 

 

Ние сме ви дали готови молби. Ето как  изглеждат те  в началото си и ето как ще извършите тяхното попълване.

 

 

     ЛИЧ                                              ДО .............................................................................
                                                             (предприятие, дружество, учреждение)
ВНИМАНИЕ  ! ! !                               Гр. (с) ........................................................................
ПРОЧЕТЕТЕ ДОКРАЙ  ! ! !

М О Л Б А

  от

  Име...................................................................................................................... ЕГН................................
  л.к. ....................№.................... изд. на ..................................... от   МВР- гр.........................................
  гр.(с)............................. п. к ...................... общ. .................................. обл..............................................
  ж.к.....................................ул. ......................................................................................... № .......................
  бл. ..................... вх.......................етаж .................... ап.  ......................... тел. .......................................
 

          Моля за целия календарен период от....................................до.............................................. да ми

                                                                                     (дата)                                       (дата)

 

бъдат издадени удостоверения за полученото - помесечно - от мен брутно трудово възнаграждение, кои- то удостоворения в този им вид - с помесечно вписаните в тях суми - са ми необходими за определянето на най-благоприятния размер на пенсията ми в съответствие с новия начин за това приет с Закона за из- менение и допълнение на Закона за пенсиите (ДВ, бр. 27/96 г.), ЗИДЗП (ДВ, бр. 67/96 г), ПМС №176/от18 юли 96 г. (ДВ, бр. 62/96 г.) и ПМС № 239/от 23 септември 96 г. (ДВ, 83/96 г.) вариантите, за който  размер  в най-добрия случай са най-малко 145 на брой и само един от тях е най-благо приятния за мен.

 

 

 

Макар, че засега, не ви е необходим целият образец на тази  молба, състоящ се от две стра- ници ,то може да го видите целия в отделен прозорец като кликнете тук ! Тоест - като кликнете тук !- можете да видите целия образец и да го принтирате БЕЗ да ви се губи връзката  със тази страница, която четете в момента , без да ви се затваря  страницата, която четете в момента !   След това малко отклонение - продължаваме с темата

 

 

И така :

 

Примерно от трудовата ви книжка или от предложението-молба за пенсиониране сте уста- новили, че сте работили през целия ви трудов стаж в две предприятия.

 

 

В първото от тях - Завод "Химстрой" - гр. София - сте постъпили на 15.01.70 г. и сте го напуснали на 31.12.60 г. взимате една молба и със молив на първия ред от нея, който има текст:

 

 

"ДО .................................................................................................

(предприятие, дружество, учреждение)

 

 • записвате името на предприятието, или е случая след "ДО" записвате с молив !: Завод "Хим- строй".

 • На втория ред в тази молба, който има текст: "ГР. (С.)........ " след "ГР. (С.)" записвате пак с молив името на града (селото) на това предприятие, или на втория ред в случая записвате  "София".

 

Името на предприятието и населеното място, в което се намира управлението му, ги записвате с молив, защото може тези имена да са се променили след като вие сте го напуснали.

 

 

 

И чак, когато идете в това предприятие да подадете молбата, след като разберете какво е сегашното му име и какво е сегашното име на населеното място, в което се намира управ- лението му ще запишете с химикал сегашните им имена.

 

 

 

Също така в молбата записвате името, адреса си, паспортните си данни и номера на телефона си, ако имате такъв.

 

 

Молбата започва със следното изречение:

 

 

"Моля за целия календарен период от...........до............ да ми бъдат издадени удостоверения и т. н."

                                                                        (дата)    (дата)

 

 

В това изречение на първото празно място записвате с химикал датата, на която сте пос- тъпили на работа в това предприятие, а на второто празно място записвате датата, на която сте напуснали това предприятие.

 

 • и в случая на първото празно място в това изречение записвате: 15.01.70 г. - датата на постъпването в това предприятие,

 

 • а на второто празно място записвате: 31.12.80 г. - датата на напускането на това предприятие.

 

И първото изречение от текста на молбата придобива следния вид:

 

"Моля за целия календарен период от   15.01.70 г.   до   31.12.80 г.  да ми..."

                                                                           (дата)                 (дата)

 

 

 

На последния лист от молбата записвате датата, на която я подавате в предприя­тието, записвате града (селото) на предприятието, записвате името си и се подписвате.

 

 

 

По същия начин подавате молбата и до второто предприятие (организация, учреждение, фирма), в което сте работили.

 

 

 

Tака ще подадете молби за издаване на удостоверения за получените възнаграждения до всяко едно предприятие, в което сте работили през вашия трудов стаж, независимо от това колко време сте работили в дадено предприятие.

 

 

 

В някои предприятия (учреждения, фирми) може да сте работили по 1-2 месеца или по-ма- лко от 1 месец време, но във ваш интерес е, и от тези предприятия да вземете удостовере- ния за получените през време на работата в тях възнаграждения.

 

 

 

От някои предприятия (учреждения, фирми) можете да имате трудов стаж, който не е запи- сан в трудовата ви книжка, но е записан в друг документ, с който се доказва, че сте поло-жи ли този трудов стаж.

 

 

 

До тези предприятия също ще подадете такива молби.

 

 

 

Ако сте си загубили трудовите книжки и не притежавате предложение-молба за пенсиони- ране, в което е описан трудовия стаж, то ще ви е трудно да си спомните точните дати на постъпване и на напускане.

 

 

 

В този случай е достатъчно да си спомните поне годината на постъпването и годината на напускането.

 

 

 

Ако примерно си спомняте, че годината, в която сте постъпили в едно предприятие е 1970 г, а годината, в която сте го напуснали е 1980 г., то тогава празните места в изречението от молбата:

 

"Моля за целия календарен период от..................до................ да    ми...."

                                                                                      (дата)            (дата)

 

ще ги попълните като:

 • за първа дата, в първото празно място ще запишете първия ден на годината, в която сте постъпили в това предприятие - или в първото празно място ще запишете датата 01.01.1970 г.,

 

 • а за втора дата, във второто празно място ще запишете последния ден на годината, в която сте напуснали това предприятие - или във второто празно място ще запишете датата: 31.12.1980 г. и така попълненото по този начин изре- чение ще има следния вид:

 

 

"Моля за целия календарен период от 01.01.1970 г. до 31.12.1980 г. да ми..."

                                                                                        (дата)               (дата)

 

 

 

Ако в една и съща календарна година сте и постъпили, и напуснали едно също предпри- ятие, то тогава :

 • за първа дата в това изречение, в първото празно място ще запишете първия ден от тази година,

 

 •  а за втора дата, във второто празно място в това изречение ще запишете последния ден от тази година.

 

 

Или, ако си спомняте ,че през 1985 г. сте постъпили в едно предприятие и същата 1985 го- дина сте го и напуснали, то тогава това изречение от молбата ще го попълните така:

 

 

"Моля за целия календарен период от 01.01.1985 г. до 31.12.1985 г. да ми..."

                                                                      ата)             (дата)

 

 

Сега, ако вече сте изпълнили дадените ви по-горе разяснения, то:

 

 • ако получавате вече пенсия, или ако още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка №11 като кликнете тук ;

 

 • ако не получавате все още пенсия, и ако все още не сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка № 13 като кликнете тук  .

 ако желаете да прочетете и шестата  страница от тези указания,    то кликнете тук


А, ако желаете да прегледате набързо и останалите страници от указанията за личниите пенсии, това  може да го направи- те, чрез дадените на долния ред линкове /връзки към тях


тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

.

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 

 

.

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов