ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > втора уникална масова дейност >доказателства >лични пенсии онлайн 4 стр  

 място за вашата реклама 

   лични пенсии 1 стр

лични пенсии 2 стр

лични пенсии 3 стр

лични пенсии 5  стр

лични пенсии 6 стр

лични пенсии 7 стр

лични пенсии 8 стр

 

ЛИЧНИ ПЕНСИИ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ
- УКАЗАНИЯ -
 

 -  4  страница  - онлайн вариант

 

 

ТОЧКА № 8

 

 

Преди 31.12.96 г. вие сте работили някога преди да се пенсионирате - макар и за кратко време - като трудоустроени.

 

 

 

 • В такъв случай потърсете дали сте си запазили решението (предписанието, документа), с който сте били трудоустроени, или с който ви е била определена група инвалидност, ако ви е била определена такава група.

 

Ако след контролен преглед трудоустрояването (или инвалидизирането) ви е било продължено за нов срок ,то :

 

 

ще отделите за използване НЕ решението (предписанието), с което е било продължено трудоустрояването (или инвалидизирането), а решението (предписанието), с което сте били първоначално трудоустроени (или инвалидизирани).

 

 

 

Ако няколко пъти през своя трудов стаж преди 31.12.96 г. сте работили преди вашето пенсиониране като трудоустроени:

 

 

 

по здравословни причини, поради намалена трудоспособност са ви премествали от една работа на друга, после сте си възстановявали нормалната трудоспособност и пак сте заемали работно място, изискващо нормална трудоспособност, след което пак се е случило по здравословни причини да се намали вашата работоспособност и пак са ви премествали от една работа на друга и за всяко едно ново трудоустрояване сте си запазили решенията (предписанията), с които сте били трудоустроявани, то отделете за използване решението, което се отнася за последното ви трудоустрояване.

 

 

 • Ако последното ви трудоустрояване след контролен преглед е било продължено за нов срок, то ще отделите за използване НЕ решението (предписанието), с което е било продължено трудоустрояването, а решението (предписанието), с което сте били първоначално трудоустроени последния път.

 

 

 • Ако преди 31.12.96 г. сте работили някога преди вашето пенсиониране като трудоустроени, но не сте си запазили решението (предписанието) за трудоустрояването, то можете да поискате от предприятието, където са ви трудоуст- роили или от лекарската комисия издала това решение- препис от него - заверено копие от него.

 

 

 • Като, ако трудоустрояването ви след контролен преглед е било продължено за нов срок, то ще вземете копие НЕ от решението, с което е било продължено трудоустроя- ването, а копие от решението, с което сте били първоначално трудоустроени.

 

 

 

Ако в едно или в няколко предприятия сте били трудоустроявани няколко пъти и за нито едно от тези трудоустроявания не сте си запазили решенията (предписанията), то:

 

 

ако решите да се снабдите от предприятията или от лекарските комисии с преписи (копия) от тези решения, то няма нужда да взимате копия от всичките решения (предписания), а е достатъчно да вземете само копие от последното решение (предписание), отнасящо се за последното ви трудоустрояване.

 

 

 

Като в случай, че трудоустрояването след контролен преглед е било продължено за нов срок, то ще вземете копие НЕ от решението (предписанието), с което е било продължено трудоустрояването, а копие от решението (предписанието), с което сте били първонача- лно трудоустроени последния път.                                                                       '

 

 

 

 

Ако преди 31.12.96 г. сте работили някога преди вашето пенсиониране като трудоустроени, но не сте запазили решението (предписанието), с което сте били трудоустроени и не сте се снабдили с копие от него, и в такъв случай вие не притежавате този документ, с който мо- же  да се докаже, че сте били трудоустроявани, то отивате обратно на точка №4 и след нея на точка № 5 като кликнете тук

 

 

 

Ако преди 31.12.96 г. сте работили някога преди да се пенсионирате като трудоустроени и сте си запазили, или сте се снабдили с решението (предписанието), с което сте били пър- воначално трудоустроени последния път, то значи вие притежавате документа, с който може да докажете първоначалната дата на трудоустрояването ви. или първоначалната дата на едно от трудоустрояванията ви - в случай, че сте били трудоустроявани няколко пъти.

 

 

 

Като за вас е най-добре - в случай, че преди 31.12.96 г., преди да се пенсионирате сте били трудоустроявани няколко пъти - да отделите за използване решението (предписанието), с което сте били първоначално трудоустроени последния път.

 

 

 

Сега трябва да си припомните дали имате трудов стаж след 01.01.97 г., който е направен преди пенсионирането ви и ако преди да се пенсионирате сте работили и след 01.01.97 г., то тогава отивате направо на указанията в точка № 10 като кликнете тук.

 

 

А, ако преди да се пенсионирате не сте работили след 01.01.97 г, то тогава отивате на указанията в следващата точка № 9.

 

 

ТОЧКА № 9

 

 

Вие трябва да се снабдите с удостоверения за получените възнаграждения за последните 15 години от вашия трудов стаж преди пенсионирането ви.

 

 

 

Като тези последни ваши 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви могат да са нап- равени, както вече бе казано, за календарен период по-дълъг от 15 календарни години, ако през определени периоди от време не сте работили.

 

 

 

Освен с удостоверенията за получените възнаграждения за последните 15 години от вашия трудов стаж преди пенсионирането ви, вие трябва да се снабдите и с удостове- рения за получените възнаграждения за целия ви трудов стаж направен от вас преди  - да- тата, на която сте били първоначално трудоустроени последния път.

 

 

 

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ?

 

 

 • Трябва да си припомните кои са тези последни ваши 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви! От кога до кога сте ги направили, и на кои работни места сте ги направили.

 

 

 • Вие трябва да се снабдите с удостоверения за получените възнаграждения за после-дните 15 години от вашия трудов стаж преди пенсионирането ви.

 

 

Като тези последни ваши 15 години трудов стаж преди пенсионирането могат да са направени, както вече бе обяснено за календарен период по-дълъг от 15 календарни години, ако през определени периоди от време преди пенсионирането ви не сте работили.

 

 

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ ?

 

 

 • Трябва да си припомните кои са тези последни ваши 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви. От кога до кога сте ги направили, и на кои работни места сте ги направили.

 

 • Значи най-напред си припомняте от кога сте излезли в пенсия - в спучай. че сте се пенсионирали вече. Датата, от която сте излезли в пенсия можете да я видите от пенсионното решение (разпореждане), с което ви е било отпусната пенсията.

 

 

 

А. ако все още не сте подали документи за отпускане на пенсия - тоест, ако все още не сте се пенсионирали, то тогава като изходна дата използвате датата, на която четете тези указания, но която дата не може да бъде по-ранна от датата, на която навършвате необходимата възраст за пенсиониране, но която дата може да бъде по-късна от датата, на която сте навършили необходимата за пенсиониране възраст, в случай, че сте работили без да се пенсионирате и след като сте навършили необходимата за пенсиониране възраст.

 

 

Например сте излезли в пенсия от 2 март 1996 г. :

 

 

Или все още не сте се пенсионирали, но вече сте навършили необходимата възраст за пе- нси ониране, преустановили сте вече трудовата си дейност и датата, на която четете тези указания е 2 март 1996 г.

 

 

 

Сега връщайки се назад от тази дата: - 02.03.96 г. - трябва да установите, кога и къде сте направили последните си 15 години трудов стаж преди тази дата.

 

 

 

Ако сте запазили трудовата си книжка това е доста лесно. Ако пък сте я загубили, но вече сте се пенсионирали, то тогава, ако сте си запазили вашият екземпляр от предложението-молба за пенсиониране, което се подава до пенсионните органи от последното предприятие, в което сте работили преди пенсионирането си. то на стр. 2 и стр. З от него в календарна последователност е описан трудовия ви стаж - описано е кога къде сте работили, описано е от кое място колко трудов стаж сте придо­били.

 

 

 

За всяко едно от предприятията (организациите, учрежденията и фирмите), в които сте работили е посочено неговото име, датата на постъпването в него, датата на напускането и е посочено също така колко е направеният трудов стаж е него.

 

 

 

А. ако сте били известно време без работа и за това време сте били регистриран на тру- довата борса - "БЮРОТО ПО ТРУДА", то тогава в трудовата ви книжка и в предложението молба за пенсиониране също така е записано и каква част от това време, през което сте били без работа се зачита за трудов стаж при пенсионирането.

 

 

 

Ето как установявате кои са последните ваши 15 години трудов стаж преди пенсионира- нето ви и къде сте ги придобили тези години трудов стаж.

 

 

 

Започвате най-напред от последното място - от което имате придобит трудов стаж преди датата на пенсионирането ви.

 

 

 

Примерно от трудовата ви книжка или от предложението-молба за пенсиониране сте установили, че последното място, от което имате трудов стаж преди пенсионирането ви това е завод "Химстрой" - гр. София. Като е отбелязано, че сте постъпили на работа в него на 01.03.91 г. и сте напуснали на 01.03.96 г. и също така е записано, че трудовият ви стаж от това предприятие е 5 години.

 

 

На едно листче си записвате, че трудовият ви стаж от последното място преди пенсиони- рането ви, от което имате такъв е 5 години.

 

 

До това предприятие вие трябва да подадете молба да ви издадат удостоверения за получените през време на работата ви в него възнаграждения.

 

 

Ние сме ви дали готови молби. Ето изглеждат в началото си те и ето как ще извършите тяхното попълване.

 

 

     ЛИЧ                                              ДО .............................................................................
                                                             (предприятие, дружество, учреждение)
ВНИМАНИЕ  ! ! !                               Гр. (с) ........................................................................
ПРОЧЕТЕТЕ ДОКРАЙ  ! ! !

М О Л Б А

  от

  Име...................................................................................................................... ЕГН................................
  л.к. ....................№.................... изд. на ..................................... от   МВР- гр.........................................
  гр.(с)............................. п. к ...................... общ. .................................. обл..............................................
  ж.к.....................................ул. ......................................................................................... № .......................
  бл. ..................... вх.......................етаж .................... ап.  ......................... тел. .......................................
 

          Моля за целия календарен период от....................................до.............................................. да ми

                                                                                     (дата)                                       (дата)

 

бъдат издадени удостоверения за полученото - помесечно - от мен брутно трудово възнаграждение, кои- то удостоворения в този им вид - с помесечно вписаните в тях суми - са ми необходими за определянето на най-благоприятния размер на пенсията ми в съответствие с новия начин за това приет с Закона за из- менение и допълнение на Закона за пенсиите (ДВ, бр. 27/96 г.), ЗИДЗП (ДВ, бр. 67/96 г), ПМС №176/от18 юли 96 г. (ДВ, бр. 62/96 г.) и ПМС № 239/от 23 септември 96 г. (ДВ, 83/96 г.) вариантите, за който  размер  в най-добрия случай са най-малко 145 на брой и само един от тях е най-благо приятния за мен.

 

 

 

Макар, че засега, не ви е необходим целият образец на тази  молба, състоящ се от две стра- ници ,то може да го видите целия в отделен прозорец като кликнете тук ! Тоест - като кликнете тук !- можете да видите целия образец и да го принтирате БЕЗ да ви се губи връзката  със тази страница, която четете в момента , без да ви се затваря  страницата, която четете в момента !   След това малко отклонение - продължаваме с темата

 

 

И така :

 

Взимате една молба и на първия ред от нея, който има текст:

 

"До.........................................................................

(предприятие, дружество, учреждение)

 

 • записвате с молив ! името на предприятието, или в случая след "ДО" записвате  : Завод "Химстрой".

 

 • на втория ред в тази молба, който има текст:  "ГР. (С.).......... " след "ГР. (С.)" записвате пак с молив името на града (селото) на това предприятие, или на втория ред е случая записвате "София".

 

 

Името на предприятието и населеното място, в което се намира управлението му ги записвате с молив, защото може тези имена да са се променили след като вие сте го напуснали.

 

 

И чак, когато идете в това предприятие да подадете молбата, след като разберете какво е сегашното му име и какво е сегашното име на населеното място, в което се намира управлението му ще запишете с химикал сегашните им имена

 

 

Също така в молбата записвате името, адреса си, паспортните си данни и номера на телефона си, ако имате такъв.

 

 

Молбата започва със следното изречение:

 

 

"Моля за целия календарен период от........... до.......... да ми бъдат издадени удостоверения и т. н."                                                                        (дата)     (дата)

 

 

В това изречение на първото празно място записвате с химикал датата, на която сте постъпили на работа в това предприятие, а на второто празно място записвате датата, на която сте напуснали това предприятие.

 

 

И е случая, то :

 • на първото празно място в това изречение записвате: 01.03.91 г. - датата на постъпването в това предприятие,

 

 • а на второто празно място записвате: - 01.03.96 г. - датата на напускането на това предприятие.

 

 

И първото изречение от текста на молбата придобива следния вид:

 

 

"Моля за целия календарен период от 01.03.91 г.  до  01.03.96 г. да ми... и т. н.".

                                                                          (дата)              (дата)

 

 

 

На последния лист от молбата записвате датата, на която я подавате в предприятието, записвате града (селото) на предприятието, записвате името си и се подписвате.

 

 

 

Преди да постъпите на работа в това предприятие вие сте били 1 година и 2 месеца без работа. Или вие сте били без работа от 01.01.90 г. до 28.02.91 г.

 

 

 

В трудовата ви книжка е отбелязано, че през този период сте били регистриран в "Бюрото по труда", като е отбелязано, че за този период зачетеното за трудов стаж време от "Бюрото по труда" е 9 месеца, който трудов стаж се зачита при пенсиониране.

 

 

 

А. ако сте си загубили трудовата книжка, то същия този трудов стаж - 9 месеца -зачетен от "Бюрото по труда" - е записан и в предложението-молба за пенсиониране в случай, че сте се пенсионирали вече.

 

 

 

Но тъй като от "Бюрото по труда" вие не сте получавали трудово възнаграждение, а сте получавали обезщетения за безработица, то няма да подавате молба до "Бюрото по труда" за издаването на удостоверения за получените от там обезщетения.

 

 

 

На листче си бяхте записали, че от последното място преди пенсионирането ви - от завод "Химстрой" - имате 5 години стаж, сега към тях прибавяте и стажа зачетен от 'Бюрото по труда" и получавате, че от тези две места стажът ви е общо 5 години и 9 месеца

 

 

 

Все още не са се събрали последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви.

 

 

 

От трудовата ви книжка, или от предложението-молба за пенсиониране или от друг документ, с който се доказва, че има положен трудов стаж, макар и този стаж да не е записан в трудовата книжка, вие установявате, че преди да бъдете регистрирани в "Бюрото по труда" сте работили в Завод "Стомана" - Перник, като е отбелязано, че сте постъпили на работа в него на 01.07.85 г. а сте го напуснали на 31.12.89 г. като също така е посочено, че трудовият ви стаж направен в това предприятие е 4 години и 6 месеца.

 

 

На листче си бяхте записали, че от последните две места имате трудов стаж 5 години и 9 месеца.

 

 

Към тях прибавяте и стажа ви от това предприятие - 4 години и 6 месеца и получавате, че трудовият ви стаж от последните три места е 9 години и 15 месеца, което прави 10 години и 3 месеца.

 

 

Все още не са се събрали последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви.

 

 

По обяснения вече начин попълвате една молба и до това предприятие.

 

 

За предишните 2 години и 6 месеца преди да постъпите на работа в това предприятие - "Стомана" - Перник - тоест за периода 01.01.83 г. до 30.06.85 г. в трудовата ви книжка или в предложението-молба за пенсиониране не е отбелязано, че сте придобили отнякъде трудов стаж.

 

 

 

Това означава, че или сте били без работа през тези 2 години и 6 месеца, или сте работили някъде през този период, но това не е отбелязано в трудовата ви книжка и в предложението-молба за пенсиониране.

 

 

 

Ако за това време имате документ, че сте придобили отнякъде трудов стаж. макар и този трудов стаж да не е отразен в трудовата ви книжка или в предложението-молба за пенсиониране, то и за него ще вземете по обяснения начин удостоверения за полученото през този трудов стаж възнаграждения.

 

 

 

Като този трудов стаж ще го прибавите към трудовия стаж придобит от последните три места.

 

 

Но, ако през тези 2 години и 6 месеца - от 01.01.83 г. до 30.06.85 г. сте били без работа, то към досега събрания на листчето трудов стаж от 10 години и 3 месеца няма да прибавяте нищо.

 

 

 

За разглеждания пример приемаме, че през тези 2 години и 6 месеца сте били без работа, така, че към досега събрания на листчето трудов стаж от 10 години и 3 месеца няма да прибавяме нищо.

 

 

 

По-нататък установявате, че преди да сте останали без работа за споменатия период, сте работили в завод "Кремиковци" - гр. София, като е отбелязано, че сте постъпили на работа в него на 01.01.73 г., а сте го напуснали на 31.12.82 г., като също така е посочено, че трудовият ви стаж направен в това предприятие е 10 години.

 

 

 

На листче си бяхте записали, че трудовият ви стаж от предишните три места е общо 10 години и 3 месеца. Към тях като прибавим и тези 10 години трудов стаж от "Кремиковци", то общо трудовият ви стаж от тези последни четири места преди пенсионирането ви става 20 години и 3 месеца.

 

 

 

Но трябва да се вземат удостоверения за заплатите само за последните 15 години трудов стаж преди пенсионирането, защото само от тях може да се прави избора на 3-те години, от които се изчислява размера на пенсията, и затова:

 

 • значи от завод "Кремиковци" няма да се искат удостоверения за възнагражденията за всичките години трудов стаж направени в него.

 

 • а ще се искат удостоверения за възнагражденията ви само за последните 4 години и 9 месеца от трудовия стаж от него, които прибавени към 10-те години и 3 месеца трудов стаж от предишните три места, правят заедно с тях точно последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви.

 

 

 

Завод "Кремиковци" сте го напуснали на 31.12.82 г. Изваждаме от тази дата 4 години и 9 месеца и установяваме, че последните 4 години и 9 месеца трудов стаж в завод "Кремиковци" сте ги направили от 01.04.78 г. до 31.12.82 г.

 

 

 

Само за този период от време -от 01.04.78 г. до 31.12.82 г. от трудовия ви стаж в завод "Кремиковци" ще искате удостоверения за получените през него възнаграждения.

 

 

 

В молбата ви до завод "Кремиковци" като първа дата в изречението:

 

"Моля за целия календарен период от ............... до ...............    да ми... и т. н."           

                                                                         (дата)         (дата)

 

ще запишете датата 01.04.78 г, а като втора дата в него ще запишете датата, на която сте напуснали този завод - датата 31.12.82 г.

 

 

 

ИЛИ ТАКА КАТО ЗАПОЧНАХМЕ ДА СЕ ВРЪЩАМЕ НАЗАД ОТ ПОСЛЕДНОТО МЯСТО, ОТ КОЕТО ИМАТЕ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО ВИ УСТАНОВИХМЕ,ЧЕ ВАШИТЕ ПОСЛЕДНИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО ВИ СТЕ ГИ НАПРАВИЛИ ЗА КАЛЕНДАРНИЯ ПЕРИОД ОТ 01.04.78 Г. ДО 01.03.96 Г.

 

 

 

През последните 15 години от вашия трудов стаж преди пенсионирането ви в някои предприятия може да сте работили само по 1-2 месеца, или по-малко и от 1 месец време, но във ваш интерес е, и от тези предприятия да вземете у-ния за получа­ваните през време на работата ви в тях възнаграждения.

 

 

 

Ако сте си загубили трудовата книжка и не притежавате предложението-молба за пенсио- ниране, то ще ви е трудно да си спомните точните дати на постъпването и на­пускането във и от, едно или друго предприятие.

 

 

 

В този случай за попълването на молбите ще е достатъчно да си спомните поне годината на постъпването и годината на напускането.

 

 

 

Като си спомняте по памет от кога до кога и къде сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си. също така ще си събирате най-напред на отделно листче трудовия стаж направен на отделните места, за да можете по този начин да се ориентирате приблизително от кога до кога сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си, за да не си правите излишния труд да взимате удостоверения за възнаграждения за стаж извън - преди - периода, в който сте направипи последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си.

 

 

 

Така по памет, събирайки трудовия си стаж от последното, от предпоспедното. от пред- предпоследното и т. н. места, откъдето имате трудов стаж преди пенсионирането си. установявате примерно, че последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си, сте ги направили за периода от 1978 г. до 1996 г. като точните дати на постъпването и напускането във и от едно или друго предприятие, разбира се. не можете да си ги спомните.

 

 

 

В този случай както вече казахме за попълването на молбите е достатъчно да си спомните поне годината, е която сте постъпили и годината, в която сте напуснали дадено пред- приятие.

 

 

 

И, ако примерно си спомняте, че годината, в която сте постъпипи в последното предп- риятие, в което сте работили преди да се пенсионирате - завод "Химстрой" - е 1991 г., а годината, в която сте го напуснали преди да се пенсионирате е 1996 г.:

 

 

 

то ако целият този период от началото на 91 година до този месец от 96 г., е който сте напуснали това предприятие, не е извън - не е  преди - периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си и след годината, в която сте го напуснали - 1996 г. не сте работили - отново- вече като пенсионер - в това пред- приятие, то тогава празните места в изречението от молбата:

 

 

"Моля за целия календарен период от ............  до ............   да ми.... и т. н.".

                                                                        (дата)        (дата)

 

 

ще ги попълните като:

 

 • за първа дата, в първото празно място ще запишете първия ден на годината, е която сте постъпили е това предприятие - или в първото празно място ще запишете датата 01.01.1991 г.,

 

 • а за втора дата, във второто празно място ще запишете последния ден на годината, в която сте напуснали това предприятие, или във второто празно място ще запишете датата 31.12.1996 г. и така попълненото по този начин изречение ще има следния вид:

 

 

"Моля за целия календарен период от  01.01.1991 г.  до  31.12.1996 г.  да ми .....".

                                                                              (дата)                (дата)

 

 

Ако във една и съща календарна година сте и постъпили, и напуснали едно предприятие, и ако цялата тази година не e преди - периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си, и ако през нея нямате в това предприятие трудов стаж и след пенсионирането си, (не сте работили в него и като пенсионер) то тогава :

 

 • за първа дата в това изречение - е първото празно място ще запишете първия ден от тази година,

 

 • а за втора дата - във второто празно място в това изречение ще запишете последния ден от тази година.

 

 

Или. ако примерно си спомняте, че през 1984 г сте постъпили на работа в едно предпри- ятие и през същата 1984 година сте го напуснали, то тогава това изречение от молбата ще го попълните така:

 

 

"Моля за целия календарен период от  01.01.1984 г.  до 31.12.1984 г.  да ми... "

                                                                                        (дата)               (дата)

 

 

 

А, в случай, че годината, в която сте постъпили на работа в дадено предприятие е  - преди периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенси- онирането ви, а годината в която сте напуснали това предприятие е в периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си то тогава:

 

 

 • няма да искате удостоверения за целия този стаж от това предприятие, тъй като част от него ще е извън - преди - последните ви 15 години трудов стаж,

 

 • а ще искате удостоверения за получените възнаграждения само за тези последни години и месеци от стажа ви в това предприятие, които не са извън периода, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си.

 

 

 

И, ако си спомняте например, че в завод "Кремиковци" - сте работили от 1973 година до 1982 г., то ще трябва да искате удостоверения за възнагражденията за периода от 1978 г. до 1982 г, защото само тези години от стажа ви в "Кремиковци" не са извън периода от 1978 г. до 1996 г., в който период приблизително установихме, че сте направили после- дните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си.

 

 

 

И, ако можете да установите със сигурност точно през кой месец от 1978 г. се навършват последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, и примерно сте установили, че това е месец април от 1978 г., то тогава от завод "Кремиковци" ще вземете удостоверения за периода от 1 -вия ден на следващия месец май от 1978 г. до последния ден на 1982 г, или в този случай празните места в изречението от молбата:

 

 

 

"Моля за целия календарен период от ................ до...............  да ми и т. н.".

                                                                                 (дата)           (дата)

 

 

ще ги попълните, като:

 • за първа дата, в първото празно място ще запишете датата 01.05.1978 г,

 

 • а като втора дата, във второто празно място ще запишете последния ден на годината, в която сте напуснали това предприятие, или във второто празно място, значи, ще запишете датата 31.12.82 г, и така попълненото по този начин изречение ще има следния вид.

 

 

"Моля за целия календарен период от  01.05.78 г.  до  31.12.82 г.  да  ми  и т. н."

                                                                          (дата)               (дата)

 

 

 

А, ако не можете да установите със сигурност точно през кой месец от 1978 година се навършват последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, то ще поискате удостоверенията да бъдат от началото на следващата година - значи ще вземете удостоверения за периода от началото на следващата 1979 г. до края на 1982 г.

 

 

 

Или в такъв случай от завод "Кремиковци" ще вземете удостоверения за получените възнаграждения за периода от 01.01.1979 г. до 31.12.1982 г, като за първа дата в изречението:

 

 

 

"Моля за целия календарен период от  01.01.79 г.  до  31.12.82 г. да ми и т. н."

                                                                           (дата)               (дата)

ще запишете датата 01.01.79 г, а като втора дата ще запишете датата 31.12.82 г.

 

 

 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ СЪС СИГУРНОСТ ТОЧНО ДА УСТАНОВИТЕ ОТ КОГА ДО КОГА СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ СИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ, ТО ТОГАВА Е ПО-ДОБРЕ  ЗА МАЛКО ПО-МАЛКО ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ВИ 15 ГОДИНИ ТРУД-ДОВ СТАЖ ДА ВЗЕМЕТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТКОЛ-КОТО ДА ВЗЕМЕТЕ ТАКИВА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ВИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО ВИ  !

 

 

 

 

Защото, ако сте представили възнаграждения за стаж, който е извън - преди - последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви и, ако точно от възнагражденията от този стаж, който е извън - преди - последните ви 15 г. трудов стаж се окаже, че:

 

 

 

пенсията ви получава своя най-голям размер, то ние (вие) ще поискаме (ще поискате) от пенсионното да изчислят пенсията ви от този стаж, тъй като няма да знаем, че той е извън - преди - тези последни ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, но след като в пенсионното проверят, че този стаж е извън - преди - последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, то ще откажат да изчислят пенсията ви от него.

 

 

 

 

Вече прочетохте и разбрахте, как се намират кои са последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането - относно това - как се намира, кой е календарния период, в който са направени последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, като засега няма да попълвате упоменатите в това указание молби.

 

 

 

Вече сте прочели по-горните разяснения и сте изпълнили дадените в тях  указания отно- сно това, как се намира, кой е календарния период, в който сте направили своите последни 15 години трудов стаж преди пенсионирането си.

 

 

 

По този начин вие примерно сте установили, че последните свои 15 години трудов стаж преди пенсионирането си сте ги направили за календарния период от 01.04.1978 г. до 01.03.1996 г.

 

 

 

Сега от приготвения и отделен от вас за използване документ за последното ви трудоу- строяване установявате от коя дата сте били първоначално трудоустроени последния път

 

 

 

Както вече бе казано, ако последното ви, или единственото ви трудоустрояване след кон- тролен преглед е било продължено за нов срок, то ще използвате НЕ решението (предпи- санието), с което е било продължено трудоустрояването ви за нов срок, а решението (пре-дписанието), с което сте били първоначално трудоустроени.

 

 

Възможни са следните два случая:

 

 

 • Първият възможен случай  е : - първоначалната дата на последното ви трудоустро- яване да е - ПРЕДИ календарния период ,в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си, в такъв случай, за да отидете на необходимите за вас указания дадени в точка 9.1. кликнете тук !

 

 

 • Вторият възможен случай е: първоначалната дата на последното ви трудоустро- яване да се намира ВЪВ календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си.  в такъв случай, за отидете на необходимите за вас указания дадени в точка 9.2. кликнете тук !

 

 

По-напред ще разгледаме как следва да постъпите в първия случай.

 

 

9.1/ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДАТА НА ПОСЛЕДНОТО ВИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ Е - ПРЕДИ КАЛЕН-ДАРНИЯ ПЕРИОД , В КОЙТО СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ СИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО  СИ

 

 

И така, установявате примерно, че първоначалната дата на последното ви трудоустро- яване е 01.04.1970 г. От тази дата вие сте били трудоустроени последния път. Може след контролен преглед последното ви трудоустрояване да е било продължено примерно от 01.04.1972 г. за нов срок, но първоначално за последен път вие сте били трудоустроени от 01.04.1970 г.

 

 

 

В този случай първоначалната дата на последното ви трудоустрояване - датата 01.04.1970 г. е преди календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си. Този период беше от 01.04.1978 г. до 01.03.96 г.

 

 

 

Сега отново се връщате на по-нагоре в този страница, като кликнете тук  и по начина описан в нея попълвате молбите до предприятията, в които сте работили през последните 15 години от вашия трудов стаж преди пенсионирането ви, за да се снабдите с удостоверения за получените възнаграждения за трудовия ви стаж направен от 01.04.1978 г. до 01.03.1996 г. - който е периодът, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си.

 

 

 

По същия начин ще попълните и молби до всички предприятия, в които сте работили от началото на вашия трудов стаж до 01.04.1970 г. - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път, за да се снабдите с такива удостоверения и за целия ви трудов стаж направен до тази дата - 01.04.1970 г.

 

 

 

Удостоверения за възнагражденията за стажа ви от 01.04.70 г. до 01.04.78 г. - ако имате стаж през този период - в никакъв случай няма да взимате, защото този стаж от този период не е нито от последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, нито е направен преди датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път.

 

 

 

И, ако в някое предприятие сте започнали работа преди 01.04.1970 г. - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път - а сте го напуснали след тази дата, то в молбата ви до него, в изречението от нея:

 

 

"Моля за целия календарен период от......... до.......... да ми бъдат издадени удостоверения и т.н."

                                                                      (дата)       (дата)

 

 

 • като първа дата, в първото празно място ще запишете датата, на която сте постъпили на работа в това предприятие, или ако не знаете точната дата на постъпването, ще запишете като първа дата в това изречение първия ден от годината, в която сте постъпили на работа в това предприятие,

 

 • а като втора дата в това изречение, във второто празно място ще запишете НЕ датата, на която сте го напуснали, а ще запишете - 01.04.70 г. - датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път.

 

 

 

Защото не трябва да взимате удостоверения за възнаграждения за стаж, който не е нито от последните ви 15 години трудов стаж преди пенсионирането ви, нито пък е направен преди датата, на която сте били първоначално трудоустроени последния път.

 

 

 

 

И, ако вашият случай е именно такъв - тоест, ако датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път, е преди календарния период в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си, то в такъв случай:

 

 • ако получавате вече пенсия, или ако още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка №11 като кликнете тук ;

 

 • ако не получавате все още пенсия, и ако все още не сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка № 13 като кликнете тук  .

 

 

А, ако датата, на която сте били първоначално трудоустроени за последен път се намира във календарния период, в който сте направили последните си 15 години трудов стаж преди пенсионирането си, то продължавате с указанията дадени в следващата подточка.

 

 

 

9.2/ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДАТА НА ПОСЛЕДНОТО ВИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕ СЕ НАМИРА ВЪВ КАЛЕНДАРНИЯ ПЕРИОД , В КОЙТО СТЕ НАПРАВИЛИ ПОСЛЕДНИТЕ СИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ

 

 

 

Първоначалната дата на последното ви трудоустрояване е 01.04.1980 г. От тази дата вие сте били трудоустроени последния път.

 

 

 

Може след контролен преглед последното ви трудоустрояване да е било продължение примерно от 01.04.1982 г. за нов срок,но първоначално за последен път вие сте били  трудоустроени от 01.04.1980 г.

 

 

Тази дата се намира в календарния период, в който сте направили последните си 15 го- дини трудов стаж преди пенсионирането си. Този период беше от 11.04.1978 г. до 01.03.1996 г.

 

 

 

В този случай вие ще вземете удостоверения за получените от вас възнагражде­ния за целия ви трудов стаж - откакто сте започнали да работите до пенсионирането ви., което щи го направите като се ръководите от следните указанията в следващата точка 9. 2 .А

 

Т О Ч К А   9 . 2 . А

 

 

Вие трябва да се снабдите за всичките години от вашия трудов стаж преди пенсионира- нето ви с удостоверения за получените през тях възнаграждения.

 

 

 

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ ?

 

 

 

Трябва да си припомните кога, къде сте работили, откакто сте започнали да работите до пенсионирането ви.

 

 

 

Ако сте си запазили трудовите книжки това е доста лесно. Ако пък сте ги загубили, но вече сте се пенсионирали, то тогава, ако сте си запазили вашият екземпляр от предложението-молба за пенсионирането ви, което се подава до пенсионните органи от последното предприятие, в което сте работили преди пенсионирането си, то на стр. 2 и стр. З от него по календарна последователност е описан трудовият ви стаж - описано е кога, къде сте работили.

 

 

 

За всяко едно от предприятията (организациите, учрежденията и фирмите), в които сте ра- ботили, е посочено неговото име, датата на постъпването ви в него и датата на напуска- нето.

 

 

 

До всяко едно от тези предприятия (организации, учреждения и фирми) вие трябва да по-дадете молба да ви издадат удостоверения за получените през време на работата ви в тях възнаграждения.

 

 

 

Ние сме ви дали готови молби. Ето как изглеждат в началото си те и ето как ще извършите тяхното попълване.

 

 

     ЛИЧ                                              ДО .............................................................................
                                                             (предприятие, дружество, учреждение)
ВНИМАНИЕ  ! ! !                               Гр. (с) ........................................................................
ПРОЧЕТЕТЕ ДОКРАЙ  ! ! !

М О Л Б А

  от

  Име...................................................................................................................... ЕГН................................
  л.к. ....................№.................... изд. на ..................................... от   МВР- гр.........................................
  гр.(с)............................. п. к ...................... общ. .................................. обл..............................................
  ж.к.....................................ул. ......................................................................................... № .......................
  бл. ..................... вх.......................етаж .................... ап.  ......................... тел. .......................................
 

          Моля за целия календарен период от....................................до.............................................. да ми

                                                                                     (дата)                                       (дата)

 

бъдат издадени удостоверения за полученото - помесечно - от мен брутно трудово възнаграждение, кои- то удостоворения в този им вид - с помесечно вписаните в тях суми - са ми необходими за определянето на най-благоприятния размер на пенсията ми в съответствие с новия начин за това приет с Закона за из- менение и допълнение на Закона за пенсиите (ДВ, бр. 27/96 г.), ЗИДЗП (ДВ, бр. 67/96 г), ПМС №176/от18 юли 96 г. (ДВ, бр. 62/96 г.) и ПМС № 239/от 23 септември 96 г. (ДВ, 83/96 г.) вариантите, за който  размер  в най-добрия случай са най-малко 145 на брой и само един от тях е най-благо приятния за мен.

 

 

 

Макар, че засега, не ви е необходим целият  образец на тази  молба, състоящ се от две стра- ници ,то може да го видите целия в отделен прозорец като кликнете тук ! Тоест - като кликнете тук !- можете да видите целия образец и да го принтирате БЕЗ да ви се губи връзката  със тази страница, която четете в момента , без да ви се затваря  страницата, която четете в момента !   След това малко отклонение - продължаваме с темата

 

 

 И така :

 

Примерно от трудовата ви книжка или от предложението-молба за пенсиониране сте уста- новили, че сте работили през целия ви трудов стаж в две предприятия.

 

 

 

В първото от тях - Завод "Химстрой" - гр. София - сте постъпили на 15.01.70 г. и сте го напуснали на 31.12.60 г. взимате една молба и със молив на първия ред от нея, който има текст:

 

 

"ДО .................................................................................................

(предприятие, дружество, учреждение)

 

 • записвате името на предприятието, ипи е случая след "ДО" записвате с молив !: Завод "Химстрой".

 • на втория ред в тази молба, който има текст: "ГР. (С.)........ " след "ГР. (С.)" записвате пак с молив името на града (селото) на това предприятие, или на втория ред в случая записвате  "София".

 

Името на предприятието и населеното място, в което се намира управлението му, ги записвате с молив, защото може тези имена да са се променили след като вие сте го напуснали.

 

 

 

И чак, когато идете в това предприятие да подадете молбата, след като разберете какво е сегашното му име и какво е сегашното име на населеното място, в което се намира управ- лението му ще запишете с химикал сегашните им имена.

 

 

Също така в молбата записвате името, адреса си, паспортните си данни и номера на телефона си, ако имате такъв.

 

 

Молбата започва със следното изречение:

 

 

"Моля за целия календарен период от...........до............ да ми бъдат издадени удостоверения и т. н."

                                                                        (дата)    (дата)

 

 

В това изречение на първото празно място записвате с химикал датата, на която сте пос- тъпили на работа в това предприятие, а на второто празно място записвате датата, на която сте напуснали това предприятие.

 

 • и в случая на първото празно място в това изречение записвате: 15.01.70 г. - датата на постъпването в това предприятие,

 

 • а на второто празно място записвате: 31.12.80 г. - датата на напускането на това предприятие.

 

И първото изречение от текста на молбата придобива следния вид:

 

"Моля за целия календарен период от   15.01.70 г.   до   31.12.80 г.  да ми..."

                                                                           (дата)                 (дата)

 

 

На последния лист от молбата записвате датата, на която я подавате в предприятието, записвате града (селото) на предприятието, записвате името си и се подписвате.

 

 

 

По същия начин подавате молбата и до второто предприятие (организация, учреждение, фирма), в което сте работили.

 

 

 

Tака ще подадете молби за издаване на удостоверения за получените възнаграждения до всяко едно предприятие, в което сте работили през вашия трудов стаж, независимо от това колко време сте работили в дадено предприятие.

 

 

В някои предприятия (учреждения, фирми) може да сте работили по 1-2 месеца или по-ма- лко от 1 месец време, но във ваш интерес е, и от тези предприятия да вземете удостовере- ния за получените през време на работата в тях възнаграждения.

 

 

 

От някои предприятия (учреждения, фирми) можете да имате трудов стаж, който не е запи- сан в трудовата ви книжка, но е записан в друг документ, с който се доказва, че сте поло-жи ли този трудов стаж.

 

 

 

До тези предприятия също ще подадете такива молби.

 

 

 

Ако сте си загубили трудовите книжки и не притежавате предложение-молба за пенсиони- ране, в което е описан трудовия стаж, то ще ви е трудно да си спомните точните дати на постъпване и на напускане.

 

 

 

В този случай е достатъчно да си спомните поне годината на постъпването и годината на напускането.

 

 

 

Ако примерно си спомняте, че годината, в която сте постъпили в едно предприя­тие е 1970 г, а годината, в която сте го напуснали е 1980 г., то тогава празните места в изречението от молбата:

 

"Моля за целия календарен период от..................до................ да    ми...."

                                                                                      (дата)            (дата)

 

ще ги попълните като:

 

 • за първа дата, в първото празно място ще запишете първия ден на годината, в която сте постъпили в това предприятие - или в първото празно място ще запишете датата 01.01.1970 г.,

 

 • а за втора дата, във второто празно място ще запишете последния ден на годината, в която сте напуснали това предприятие - или във второто празно място ще запишете датата: 31.12.1980 г. и така попълненото по този начин изре- чение ще има следния вид:

 

 

"Моля за целия календарен период от 01.01.1970 г. до 31.12.1980 г. да ми..."

                                                                                        (дата)               (дата)

 

 

Ако в една и съща календарна година сте и постъпили, и напуснали едно също предпри- ятие, то тогава:

 

 • за първа дата в това изречение, в първото празно място ще запишете първия ден от тази година,

 

 • а за втора дата, във второто празно място в това изречение ще запишете последния ден от тази година.

 

 

Или, ако си спомняте ,че през 1985 г. сте постъпили в едно предприятие и същата 1985 го- дина сте го и напуснали, то тогава това изречение от молбата ще го попълните така:

 

 

"Моля за целия календарен период от 01.01.1985 г. до 31.12.1985 г. да ми..."

                                                                      ата)             (дата)

 

 

Сега, ако вече сте изпълнили дадените ви по-горе разяснения, то:

 

 • ако получавате вече пенсия, или ако още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка №11 като кликнете тук ;

 

 • ако не получавате все още пенсия, и ако все още не сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка № 13 като кликнете тук  .

 ако желаете да прочетете и петата  страница от тези указания,    то кликнете тук


А, ако желаете да прегледате набързо и останалите страници от указанията за личниите пенсии, това  може да го направи- те, чрез дадените на долния ред линкове /връзки към тях


тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

.

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 

 

.

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов