ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
.
.
    ЛИЧ                                              ДО .............................................................................
                                                             (предприятие, дружество, учреждение)
ВНИМАНИЕ  ! ! !                               Гр. (с) ........................................................................
ПРОЧЕТЕТЕ ДОКРАЙ  ! ! !

М О Л Б А

  от

  Име...................................................................................................................... ЕГН................................
  л.к. ....................№.................... изд. на ..................................... от   МВР- гр.........................................
  гр.(с)............................. п. к ...................... общ. .................................. обл..............................................
  ж.к.....................................ул. ......................................................................................... № .......................
  бл. ..................... вх.......................етаж .................... ап.  ......................... тел. .......................................
 

          Моля за целия календарен период от....................................до.............................................. да ми

                                                                                     (дата)                                       (дата)

 

бъдат издадени удостоверения за полученото - помесечно - от мен брутно трудово възнаграждение, кои- то удостоворения в този им вид - с помесечно вписаните в тях суми - са ми необходими за определянето на най-благоприятния размер на пенсията ми в съответствие с новия начин за това приет с Закона за из- менение и допълнение на Закона за пенсиите (ДВ, бр. 27/96 г.), ЗИДЗП (ДВ,бр.67/96 г),ПМС №176/ от18 юли 96 г. (ДВ, бр. 62/96 г.) и ПМС № 239/от 23 септември 96 г. (ДВ, 83/96 г.) вариантите, за който  размер в най-добрия случай са най-малко 145 на брой и само един от тях е най-благо приятния за мен.

И единствено и само при помесечно дадени данни за полученото възнаграждение може да бъде определен действително най-благоприятния за мен размер на пенсията ми.

И, ако в удостоверенията УП-2 полученото въз­награждение не бъде дадено за всеки един ка­лендарен месец поотделно, а по какъвто и да е било друг начин - общо за цели календарни годи­ни или общо за други периоди от време различни от един календарен месец, то това ще бъде силно ощетително за мен, защото при общото предста­вяне на данните за полученото възнаграждение не ще може да бъде определен и намерен дейст­вително най-високия размер на пенсията, а само приблизително такъвия - без той да е наистина най-високия.

(Но, ако издаването на исканите от мен у-ния с помесечно вписани в тях данни е непреодолима трудност за Вас - макар, че във ведомостите полу­чените възнаграждения са дадени помесечно и не би трябвало за Вас вписването им в удостове­ренията за всеки месец поотделно да е невъз­можно, тъй като и издаването им в именно такава форма е и постановено от специалните норматив­ни актове третиращи тази материя, то тогава ма­кар и твърде неблагоприятно и ощетително за мен, ми издайте исканите у-ния за посочения пе­риод като впишете в тях получените възнаграж­дения и съответния направен трудов стаж по ка­лендарни години.)

Тъй като, когато посоченият календарен период, за който се искат у-нията за получените през не­го възнаграждения е по-голям или по-малък от З (три) години е възможно да бъдат неправилно ин­терпретирани нормативните актове - в смисъл, че пред предприятието (организацията, учреждени­ето, дружеството) трябва да се посочат само и точно 3 години, то държа за правилното осветле­ние на въпроса да Ви информирам, че съгласно Закона за пенсиите и ППЗП - 3-те години, а след изменението на ЗП и цялото зачетено за трудов стаж време след 01.01.97 г., едната година, или

o о

какъвто и да е различен по време базов период за различните видове пенсии се посочват НЕ пред Вас - субектът притежаващ информацията за по­ложения трудов стаж и полученото възнагражде­ние, а СЕ ПОСОЧВАТ пред органите на Нацио­налния осигурителен институт, които именно ор­гани имат нужда от това посочване на точно опре­делен период от време, за да извършат необходи­мите изчисления въз основа на полученото през този период възнаграждение.

И въз основа на получената от Вас и от други су­бекти документирана информация аз ще реша кои точно три или повече или по-малко календар­ни години да посоча пред Националния осигури­телен институт за определянето на размера на пенсията.

И при поискване от моя страна Вие сте длъжни - както по силата на общите така и по силата на специалните нормативни актове - да ме снабдите дори и с всичката притежавана от Вас и представ­ляващата законен за мен интерес информация ка­то ми издадете необходимите документи, съдър­жащи исканата от мен информация, чието неизда-ване представлява нарушение на поредица нор­мативни актове, предвиждащи и съответните не­малки санкции за това.

Макар, че ЗП и ППЗП и другите нормативни ак­тове третиращи тази материя да са ясни и недвус­мислени, то за да приключа с тези разяснения ще дам лесно разбираем пример: ако при Вас е рабо­тено по-малко от 3 (три) години, значи ли това, че не ще бъде издадено исканото у-ние само защото не са посочени точно три години; ами ако през всяка календарна година при Вас е работено по 5-6 месеца, тогава за да се съберат 3 (три) години трудов стаж трябва да се посочат 6-7 календарни години - значи ли това, че няма да бъде издадено исканото у-ние, защото не са посочени точно З (три) календарни години.

Така, че посочването на точно определен период от време - брой години - въобще не се отнася за пред субекта притежаващ информаци

 място за вашата реклама 

.

 

Всяка търси това, което намира !!)) щракни тук

 

Вълшебен имот
.

.

На приказна цена

 

Сайтове за  всичко и за всеки от www.Vsi4ko.net 

щракни тук

Най-евтините имоти в България щракни тук

 

 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

                            

молба  -  2  - стр

ята за положения трудов стаж и полученото възнаграждение, а се отнася само за пред органите на Националния осигурителен институт.

Мисля, че след изнесения пример повече няма нужда от обяснения по този въпрос и няма да има нужда да подавам повече от една молба, като във всяка една от тях да посочвам нови и нови 3 (три) години, докато ми издадете у-ния за целия посо­чен в тази ми молба календарен период.

В помесечно вписаните суми на полученото през съответния календарен месец възнагражде­ние, моля да бъдат включени всички получени възнаграждения през съответния месец - без ог­лед на произхода и вида им - върху, които са вне­сени осигурителни вноски.

Моля за всеки отделен календарен месец, полученото през него брутно трудово възнаг­раждение да бъде записано на отделен ред в съответното удостоверение - тоест сумите да бъдат вписани помесечно.

За да бъдат спазени законните изисквания, то моля:

1)         ако заплащането е било по сделната форма или повременно-премиалната система броят на отработените дни  през съответния календарен месец да бъде вписан на съответното за това място в графа 6 на у-нието по обр. УП-2;

2)    ако заплащането е било по простата повременна система, то броят на отработените през съответния календарен месец дни да бъде вписан на съответното за това място в графа 7 на у-нието по обр. УП-2;

3)    във всяко отделно у-ние да бъде вписано насъответното за това място от коя дата предприятието (дружеството, организацията, учреждението) е преминало на петдневна работна седмица.

Не е необходимо и не ще бъдат нарушени изис­кванията на законовите и подзаконовите норма­тивни актове, ако в удостоверенията УП-2 не представите в сборувай вид (всичко) - общата су­ма от всички получени възнаграждения нанесени помесечно в съответното у-ние и общата сума на - така отразеното помесечно - признато за трудов стаж време.

НЕКА СЛЕДВАЩИТЕ РЕДОВЕ НЕ ВИ ЗВУЧАТ КАТО ЗАПЛАХА, А КАТО ИЗРАЗ НА ТВЪРДОТО МИ - НЕПОКОЛЕБИМО НАМЕРЕНИЕ ДА РЕА­ЛИЗИРАМ ПРАВАТА СИ НА ВСЯКА ЦЕНА - С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА, В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ БЪДЕ УДОВОЛЕТВОРЕНА МОЛБАТА МИ, ИЛИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ УДОВОЛЕТ-ВОРЯВАНЕТО Й НЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО В ПОСТАНОВЕНИЯ ЗА ТОВА ЗАКОНЕН СРОК.

Надявам се, че въпреки Вашата заетост, то в за­конния 10-дневен срок - постановен с чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № 6 - ЗА ПЕНСИОННОТО ОБСЛУЖ­ВАНЕ ще ми бъдат издадени исканите у-ния.

Неспазването на посочения срок е свързано с негативни за мен последици от евентуалното пък неспазване от моя страна на постановени преклу-зивни срокове по други нормативни актове по дър­жавното обществено осигуряване, чието обезще­тяване, на които негативни последици ще трябва да потърся по установения ред.

Неспазването на посочения срок е свързано обаче с директни негативни последици и за съот­ветните виновни за неспазването му длъжностни лица, които подлежат на санкции от Контролните органи на НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ по Закона за административните нару-

o o

шения и наказания, отговорността, по който закон е отделна от отговорността за санкциониране по чл. 23 от ЗфОО - минимумът, пък на която санк­ция е 10 минимални работни заплати, ако нару­шителите не подлежат на по-тежко наказание.

Ето за ваша справка извадки от цитираните нор­мативни актове:

НАРЕДБА № 6 ЗА ПЕНСИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 5. (1) Предприятията, организациите и учреж-денията издават документите за пенсиониране в 10-дневен срок от поискването им.

   (2) За неспазването на срока виновните длъжностни лица носят отговорност по Закона за административните нарушения и наказания.

 

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 31. Който не изпълни или наруши законно разпореждане, заповед или наредба на огран на властта, включително във връзка със стопанските мероприятия на държавата, се наказва със глоба до 40 000 лв.

 

ЗАКОН ЗА ФОНД "ОБЩЕСТВЕНО

ОСИГУРЯВАНЕ"

Чл. 23. Лицата, нарушили разпоредбите на този закон и на други нормативни актове по държав ното обществено осигуряване или не изпълнили предписанията по чл. 21, ал. 1, т. З или задълженията си по чл. 21, ал. 1, т. 4 се наказват с глоба в размер 10 минимални работни заплати, ако не подлежат на по-тежко наказание, а при повторно нарушение 20 минимални работни заплати."

Освен под санкциите по гореспоменатите норма- тивни актове, то пък за умишленото неиздаване на исканите у-ния (документи) виновните за това длъжностни лица попадат под ударите на чл. 282 от Наказателния кодекс - "неизпълнение на служе- бните задължения".

Така, както е подготвена тази ми молба до Вас така са подготвени и евентуалните ми жалби до Кон- тролните органи на Националния осигурителен институт - овластени да налагат посочените глоби - и до ПРОКУРАТУРАТА, които ще бъдат незабавно сезирани от мен - още на 11-тия ден от датата на подаването на тази ми молба - в случай, че тя не бъде удоволетворена, тъй като нейното неудово- летворяване води до крайно вредни последици за мен.

   Надявам се, че спазвайки закона, проявявайки раз- биране, и влизайки в положението ми, ще издадете исканите удостоверения в така постановения за това 10-дневен срок

Дата: ..................................... 

Гр. (с.)....................................

С уважение и пожелание за успехи:...................

(....................................................................................)          .                 име- собствено - фамилно

.

  >към онлайн варианта ! > към онлайн варианта ! > към онлайн варианта !

Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много по-красив, по-функционален и по-удобен за използване !

 

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 
 .

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов