ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > втора уникална  масова дейност - същност на дейноста  >  

 място за вашата реклама 

>
> Първа страница
 > Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> Моето СV-резюме
> Образование
> Квалификации
> Чужди езици
> Компютри
Трудов стаж в:
> Институции
> Икономиката
Науката:
> сензации в био-
   технологията

Гражданското
право-виртуоз

> първа уникална
   масова дейност

> втора уникална
   масова дейност

Наказателното
право - върхове
> първи в Бъл-рия
   осъдени данъчни
   инспектори

>н е д о с е г а е ми властници са вече в  затвора,  как   ги правя  тези  неща
Международна
дейност- рекорди

> Световен рекорд
Желанията ми за
> Професиите
> Място на работа
> Условията
 
> СV-принт вариант

2/ КАТО ЧАСТЕН    
ПРЕДПРИЕМАЧ
Н А М И Р А М : скандинавски:

> клиенти за ваши
   стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
   работа за вас

> частни лица за
   запознанства

За в Скандинавия
извършвам всички
необходими неща
и регистрации за:

> Бизнес дейност
> Наемна работа
> Лични контакти за
   брак/приятелство

> Hаеми-офис/жил
 
Правя за цял свят:
> Вашата реклама
> Сайтове за вас

Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество


Приятелство с мен
> Ти ли си Тя ?
> Вие ли сте те ?
> Къде живея аз
> Лични качества
> Интересите ми
> Спорт
> Фотоалбуми
 
Може би интересни
> за Вас новини
 

 Първата  -  уникална масова дейност

 
 

Масови Уникални Дейности в Гражданското Право

 

 

За да ги разберете по- добре, то бих Ви помолил, по-напред да прочетете предходните части от този сайт, например частта – наказателни присъди за главни данъчни инспектори

 

 

Също така именно за Ваше улеснение, тук ще посоча тези дейности не по хронология, а по броя на привлечените за тях като клиенти граждани. Тоест първо ще дам сведения за тази ми дейност за която бяха привлечени като клиенти, по-малък брой граждани, което не оз- начава обаче – по-малък икономически ефект.

 

 

Ако сте чели последователно частите от този сайт, вече знаете от част – стаж в икономика та  , че през 98 г., само за шест месеца привлякох- нови- повече от 1350 ( хиляда триста и петдес-ет ) граждани като клиенти за извършвана от управляваната от мен фирма  услуга.

 

 

За какво става въпрос? – Удачно използвани от мен промени в за- конодателството и намерена и притежавана от мен информация!

 

 

І. Първа Уникална Масова Дейност в Гражданското Право

 

 

1. През  98 г. така нареченият Закон “Лучников”, направи промени в Закона за Възстановя-

не на Собствеността Върху Одържавени Недвижими Имоти и в Закона за Обезщетяване на Собсвеници на Одържавени имоти. (Оттогава именно ги има компесаторките в Б-я).

 

 

2. Тези промени даваха възможност да продължи до край  и в по-широки мащаби тази ре- ституция на недвижимите имоти  и тези обезщетения  за отчуждена собственост , които бяха започнали частично през 92-93 г..

 

 

3. Аз знаех къде да търся и намерих необходимите МАСОВИ архивни документи за отчуж- давания извършени преди повече от 45 години преди това по Закона за монопола на спи-

рта и посладените спиртни напитки и търговиите с плодови ракии и вино.

 

 

4. Сдобих се с тази документация (информация) и така осъществих Един нов, Отличен  Ма

сов и едновременно с това законен, благороден и полезен за хората бизнес.

 

 

5. Намерих архивата на Държавния Спиртен Монопол в гр. Септември. В него бе описано
на кои хора какво е отчуждно. Спиртоварни, винарски изби, помещения, казани, грамадни каци и бъчви и пр.

 

 

6. Веднага създадох допълнителен екип от 6 (шест) човека, който по най-бързия начин из-
дири и уведоми наследниците на повече от 1800 (хиляда и осемстотин) наследодателя, че

могат да поискат да бъдат обезщетени от държавата.

 

 

7. И по един перфектен начин ги известявах –подробно- как могат да направят това.

 

 

8. Така, за по-малко от половин година привлякох като клиенти повече от 1350 (хиляда тр-

иста и петдесет ) човека, ВСИЧКИ ДО ЕДИН , ОТ КОИТО БЯХА ОБЕЗЩЕТЕНИ- ПОЛУЧИХА

ПОЛАГАЩИТЕ ИМ СЕ КОМПЕСАТОРНИ ЗАПИСИ ОТ ДЪРЖАВАТА.

 

 

·       По  какъв начин бе постигнат този успех

 

 

От примера който тук и сега ще Ви дам, ще узнаете най-добре, за перфектния ми и изклю- чително успешен начин на работа, и за в тези случаи, когато искам или не искам –то задъл женията ми налагат да контактувам с държавните  и общинските органи и чиновници и те

трябва да бъдат принудени , качествено и в срок да си изпълнят наложените им от закона задължения и да реализират дадените на гражданите права.

 

 

а.  в тези случаи, аз пиша искането (молбата), като в нейното начало – правя една обясни-

телна част, с цитати на текстовете на конкретните закони, които регламентират една или

друга материя.

 

 

б. това го правя , защото знаем ниското ниво на компетентност на държавните и общинс-
ките чиновници
в България, които се назначават на постовете си, не заради качествата си

, а заради верността си към един или друг управник съгласно известния принцип за това,

който гласи – “ Колкото по-прост - на толкова по-висок държавен пост !

 

 

в. по този начин с тази първа обяснителна част – обучавам съответния чиновник или гру-

по чиновници – относно това , което те са длъжни да направят, защо трябва да го направ-

ят, по какъв начин трябва да го направят и в какви срокове трябва да го направят, и какви

са възможните санкци за тях, ако не изпълнят всички тези свои задължения.

 

 

г. към тези молби прилагам и пълен проект на документа, чието издаване искам. Като в
този проекто-документ също слагам като приложение, относимите към него законово тек-

стове.

 

 

д.  и , ако  за издаването на един или друг документ, то трябва да се направят и някакви регламентирани от закона изчисления, то в този проект аз съм направил тези изчисления и съм дал пунтуални обяснения -защо , как и въз основата на какви нормативни актове са направени тези изчисления.

 

 

е. така за съответния чиновник, група чиновници, кой знае защо наричани от закона  спец- иалисти или  експерти, областни управители и пр. , остава само елементарната задача, да

прочете написаното и обясненото му , да провери (ако има тези способности) проекта на

искания документ, да се запознае със предвидените от закона санкции , ако не изпълни

задълженията си , и ДА ПОДПИШЕ, И ПОДПЕЧАТИ  И ИЗДАДЕ И РЕГИСТРИРА ИСКАНИЯ
ДОКУМЕНТ , с който удоволетворява едно или друго право на съоветния гражданин.

 

 

ж. по абсолютно същия начин постъпвам и когато подавам различни молби или жалби до

органите от съдебната власт- съдии, прокурори и следователи, когто това се е налагало.

 

 

з. тоест давам им пълните цитати и цели закони, разяснения за смисъла и значението, и ако има съдебна практика по съответната материя, то им давам в пълен текст и тази съд-ебна практика, а ако поради , новостта на един или друг закон, то все още няма съдебна

практика на Върховине Съдилища по нея, то аз правя тълкуването и обяснението на зако-

на с понятни за разбиране примери и пояснения, следващи от законите на формалната логика.  Тоест  аз създавам съдебната практика.

 

и.  чрез така съставяните от мен  молби и проекти на документи ,по този начин лишавам съответният държавен чиновник от възможността да извършва произвол. Лишавам го от

възможността да се опита да кръшка от това, то иска закона от него.

 

к.  не, че не може практически да кръшне, но ако си позволи да кръшне,то това става мно- го по-трудно, тъй като е измъчван от мисълта, че при абсолютно всякакво положение, то все ще намеря законния начин да му потърся отгвороност , с което ще му се усложни животът така, както той със своето кръшкане от закона усложнява живота на гражданите.

 

 

Като нагледен пример за това, ето тук едно съставено от мен заявление образец за искане

на компесаторни записи, и придружаващите го други съставени от мен образци изчисле-
сления за издаването на тези записи,
благодарение, на  които изпозвани от мен  техники и начини за работа с българската държавна администрация, пак бе постигнат такъв добър и бърз за мен и клиентите ни успех относно и този вид уникален , масов бизнес.

 

 

                                ДО ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ

НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

                                                                                                                                    ГР. ПЛОВДИВ

З А Я В Л Е Н И Е

 

ОТ

..................................................................

УВАЖАЕМИ Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

            Молим на основание чл.3 от ЗОСОИ като единствените трима законни наследници на Иван
    Найденов Карамитров от с. Ветрен, общ. Септември, ДА БЪДАМ ОБЕЗЩЕТЕНИ С КОМПЕСАТОР-

    НИ ЗАПИСИ ЗА ОДЪРЖАВЕНОТО МУ по Закона за монопола на спирта и подсладените спиртни

    питки и търговия с плодови ракии и вино – ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО , състоящо се – по реда на

    отчуждаването му от:

    

1.      лагерна каца от  6500 литра  (шест хиляди и петстотин литра);

2.      лагерна каца от  6500 литра  (шест хиляди и петстотин литра);

3.      лагерна каца от  7500 литра   (седем хиляди и петстотин литра);

4.      лагерна каца от  7000 литра   ( седем хиляди литра);

5.      лагерна каца от  7000 литра   (седем хиляди литра).

 

Като първите 2 (две), от които лагерни каци са отчуждени на 12. ХІІ. 52 г., а вторите 3 (три) са

     отчуждени на 12. VІІ. 53 г..

 

          Съгласно чл.З, ал.1 от ЗВСВОНИ – правото на лицата да получат възстановяване на собств-

     еноста, респективно – правото да БЪДАТ ОБЕЗЩЕТЕНИ за невъзможността собствеността да

     им бъде възстановена реално се установява с факта, че тя е била отнета от тях или от техните

     праводатели.

      

          Според правото – тази факт може да бъде установен по различни начини.

          В случая той се установява със съществуващите за това ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА –С ИН-

      ВЕНТАРНАТА  КНИГА  НА ДЪРЖАВНИЯ СПИРТЕН МОНОПОЛ – гр. Септември, във (с) , която са

      описани и заприходени – с посочване на стойността им -  ОТНЕНИТЕ И ОДЪРЖАВЕНИ ИМУЩЕ-

      СТВА  по силата на Закона за монопола на спирта, като за всяко едно такова имущество в тази

      Книга е посочен и собственика, от който то е отнето.

 

         Щом като тези имущества са преминали във владение на Държавния спиртен монопол, значи

       Те са отнети от посочените в тази книга дотогавашни им собственици, с което СЕ УСТАНОВЯ-

        ВЯВА  БЕЗСПОРНО  ФАКТА  на отнемане на собствеността.

 

          По законови причини – а именно – непредвидени обезщетения в отчуждителния закон, по си-

       лата, на който е станало одържавяването и (или) други причини, то обезщетение за одържавя-

       ването на това имущество не е ИЗПЛАЩАНО нито на нашия наследодател , нито на нас.

 

          Поради причините посочени в чл. 3, ал. 1 от ЗОСОИ собствеността върху посоченото одърж-

        авено движимо имущество не може да бъде възстановена реално и затова именно желаем да

        БЪДЕМ ОБЕЗЩЕТЕНИ С КОМПЕСАТОРНИ ЗАПИСИ.       

 

           За удостоверяване на факта на отнемане на собствеността върху посоченото имущество

       Сме приложили две нотариално заверени копия от две страници от ИНВЕНТАРНАТА КНИГА
       НА  ДЪРЖАВНИЯ СПИРТЕН МОНОПОЛ.

      

           В първото от тези копия – за извършеното отчуждаване през 52 г., то нашият наследодател

        Иван Карамитров – с описание на отнетото от него при това отчуждаване имущество и посоч-

        ен като последен отгоре-надолу във въпросната страница.

 

           Във второто от тези копия- за извършеното през 53 г. отчуждаване, то нашият наследодател

        Иван Карамитров -  с описание на отнетото от нето при това отчуждаване имущество е посоче

        ен като предпоследен отгоре-надолу във въпросната страница.

 

           В случай, че приемете, че молбата ни неправилно е адресирана до Вас, то Ви молим на осн-

       ование чл. 15, ал. 2 от  УКАЗ №2472 ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИ-

       ЕТО С ТЕКСТ :  /2/ МОЛБАТА  ОТПРАВЕНА ДО НЕКОМПЕТЕНТЕН ОРГАН СЕ ПРЕПРАЩА НЕ ПО

       - КЪСНО ОТ ТРИ  ДНИ ОТ ПОСТЪПВАНЕТО Й НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, КАТО СЕ УВЕДОМЯ-
       ВА НЕЙНИЯ ПОДАТЕЛ “;

 

        -и на основание чл.10, ал.3 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ С ТЕКСТ

        /3/ КОГАТО  МОЛБАТА  Е  ПРЕДЯВЕНА  ПРЕД  НЕКОМПЕТЕНТЕН  ОРГАН  , ТЯ СЕ ИЗПРАЩА

        НЕЗАБАВНО  СЛУЖЕБНО  НА  КОМПЕТЕНТНИЯ   ОРГАН  , ЗА КОЕТО СЕ  СЪОБЩАВА  НА МО-

        ЛИТЕЛЯ” ,  то да изпратите заявлението ни с всички приложени към него документи – в посо-

        нения в цитираните разпоредби срок – НА  ТОЗИ  МИНИСТЪР  ИЛИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ВЕДО-

        МСТВОТО  по чл.6, ал.1, т.1  от ЗОСОИ , който е КОМПЕТЕНТЕН  да се произнесе по нея, като

        ни уведомите            за изпращането й, в случай , че бъде извършено такова.

 

           Прилагаме :

1)      Удостоверение за наследници  № ...............................................................................

2)      Нотариално заверено копие от инвентарната книга на Държавния спиртен монопол –гр.

Септември – за извършени отчуждавания през 52 г. ;

3)      Нотариално заверено копия от инвертарната книга на Държавния спиртен монопол – гр.

Септември – за извършени отчуждавания през 53 г.;

4)      Нотариално заверени копия от паспортите ни , от КОИТО КОПИЯ НА ПАСПОРТИТЕ НИ

ДА ВЗЕМЕТЕ   НЕОБХОДИМИТЕ   ИДЕНТИФИКАЦИОННИ  ДАННИ  ЗА ИЗДАВАНЕТО  НА

ПОИМЕННИТЕ НИ КОМПЕСАТОРНИ  ЗАПИСИ.

 

5)      КОНТРОЛНА  СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА ( СТОЙНОСТА) НА КОМПЕСАТОРНИТЕ ЗАПИСИ. Нея

я прилагаме , за да предотвратим допускането на евентуални грешки при определянето

на стойноста на тези записи.

 

           6) Нотариално заверени декларации –  ЧЕ  СРЕЩУ ОДЪРЖАВЕНОТО  ИМУЩЕСТВО ПРЕД-
               МЕТ НА ТОВА  ЗАЯВЛЕНИЕ  НЕ Е ПОЛУЧЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.

 

           Дата :..................................                                            С  УВАЖЕНИЕ :......................................

           ГР. Пловдив                                                                   1)..............................................................

                                                                                                     2)..............................................................

                                                                                                     3)............................................................. 

КОНТРОЛНА СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА (СТОЙНОСТТА) НА КОМПЕСАТОРНИТЕ  ЗАПИСИ

 

          1/ Съгласно чл.4 ал.3. т.2 от ЗОСОИ – стойността на одържавеното имущество предмет на на-   

      шето заявление се определя по стойността посочена в акта за отчуждаване, в декларацията по

      Закона за еднократен данък върху имуществата, в нарочния баланс или установена с други пи-

      смени доказателства , приведени към днешни лева с използването като деноминатор на сред-

      ната месечна работна заплата по дадената формула :

 

                                      С О = С И О х Т С М З

                           С М З О

 

         2/ В писмения документ, в който е посочена стойността на двете каци от по 6500 литра отчуж-

      дени през 52 г. е записано, че те имат обща стоиност в размер на 1664 лв.

         

           Или в случая – СИО – стойността на имуществото при отчуждаването му е 1664 лв.

          СМЗО – средната месечна заплата през 1952 - годината на отчуждаването е = 538,5 лв. И по

      Формулата за СО – стойността на обезщетението, то след заместването намираме, че:

 

        СО = 1664 лв х ТСМЗ = 3,09 х ТСМЗ , което означава, че за това имущество – двете каци от по

                      538 , 5 лв

 

      6500 литра отчуждени през 52 г., стойноста на обезщетението е равна на 3,09 броя ТЗМЗ (сред-
      ни месечни заплати за тримесечието, предхождащо това, през което се дават компесаторните

      записи.)

 

         3/ В писмения документ, в който е посочена стойността на трите лагерни каци от по 7500 лит-
     ра, 7000 литра и 7000 литра, отчуждени през 53 г. е записано, че те имат следните стойности:

     

           1300 лева ;  1232 лева  и 1232 лева. Или общата им стойност е  3764 лева.  Или в случая за

      тях, то СИО – стойността на отчужденото имущество при отчуждаването му е равна на 3764 лв

 

          СМЗО – средната месечна работна заплата през годината на отчуждаването му е = 579,00 лв.

 

          И по формулата за СО – стойността на обезщетението, след заместването намираме, че.

 

          СО = 3764 лв х ТСМЗ = 6,5 ТСМЗ , което означава, че за това имущество – трите каци отчужде-

                     579 лв

     

      дени през 53 г. – стойността  на обезщетението е равно на 6,5 броя ТСМЗ (средни месечни зап-

      лати за тримесечието предхождащо това, през което се дават компесаторните записи.)

 

        4/ Общата стойност на обезщетението на цялото отчуждено имущество предмет на тази мол-

     ба е равно на 3,09 броя ТСМЗ + 6,5 броя ТСМЗ = 9,59 броя ТСМЗ, което означава, че общата сто-
     йност на полагащото ни се обезщетение е равно на 9,59 броя ТСМЗ – девет цяло и петдесет и

     девет стотни броя средни месечни за тримесечието, предхождащо, това през което се дават

     компесаторните записи.

 

      5/ или на всеки един отнас тримата трябва да бъде ИЗДАДЕН КОМПЕСТОРЕН ЗАПИС НА СТО-
    НОСТ  1/ 3 (една трета) от общата стойност на обезщетението, което ще рече, че на всеки един от   

    нас се полага по 3,159 броя ТСМЗ – закръглен на сто хиляди лева по реда на чл.5, ал.5 от
     ЗОСО    

      .

    

И като подадат така съставените им и приготвени им от нас документи, с всички обяснен- ия и разяснения за държавните чиновници – гражданите бързо и безпробемнно се сдоби- ха с полагащите им се компесаторни записи, информацията за всичко ,което както и архи- вните документи / доказателства те получиха благодарение на мен.

 

 

По подобен начин, бе осъществена от мен през 96 и 97 г и другата  уникалка дейност масо- ва дейност в областа на гражданското /пенсионното право, за която наша услуга бяха при- влечени като клиенти повече от 38 000 (тридесет и осем хиляди) граждани, за което може- те да узнаете от част втора уникална дейност в гражданското право  като кликнете тук

 

.

 

Всяка търси това, което намира !!)) щракни тук

 

Вълшебен имот
.

.

На приказна цена

 

Сайтове за  всичко и за всеки от www.Vsi4ko.net 

щракни тук

Най-евтините имоти в България щракни тук

 

 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов