ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница >стаж в институции > първи некомунистически-зам кмет >  

 място за вашата реклама 

000

 Стаж в институции - втора длъжност - заместник-кмет

.
 
Първи некомунистически  Заместник- кмет на община Белово
.
Пояснение :
  • тогава тази длъжност се казваше зам-председател на Временните Изпълнител- ни на Общинските Народни съвети . Тези Временни Изпълкоми бяха създадени след парламентарните избори през 90 г. . И бяха съставени от представители на всички политически сили .

 

Длъжносттите, които заемаха в тези Временни Изпълкоми  представителите на по- литическите сили се определяха според  постигнатите резултати в тези парламен- тарни избори от съответната партия !

 

  • И тъй като  в национален мащаб Съюзът на Демократичните Сили  имаше втори резултат - то аз като негов представител и основател в община Белово- бях оп- ределен за  зам- председател на този Временен Изпълком в община Белово.

 

Тогава тази длъжност беше еквивалентна на сегашната длъжност- заместник -общи- нски кмет и беше щатна длъжност ,  както са и сега зам-общинските кметове .

.
1.. Период                   от :  01октомври 90 г.      -     до : 15 декември 90 г .
.  
  Пояснение :
  • периодът, през който заемах тази длъжност бе толкова кратък - само два и половина месеца , защото:

 

  • тогава с едно изменение в Закона за Общинските Народни съвети,  прието през ноември 90 г от имащата мнозинство в парламента Комунистическа пар- тия,която партия  ненавижда свободния, почтен и независим частнен бизнес бе:

 

  • забранено на хора като мен, които вече бяха тогава собственици или съдру- жници в частни фирми -  да заемат щатни длъжности -  като кмет, зам-кмет и секретар на община .

 

Тази забрана продължава да съществува все още и в сегашния Закон за местното самоуправление. Така най-способните, най-свободните, най-независимите, пора- ди собствения си бизнес и най-преприемчиви хора в държавата създали  бизнеса си със собствени усилия и средства още в зората на демокрацията бяха лишени веднъж и завинаги от едно свое основно и международно признато Конституцио- нно право, а именно:

 

  • лишени са от правото да вземат пряко, лично и непосредствено участие в уп- равлението на обществените работи. И така и по този начин в държавните и общинските администрации се отвори пътя за:

 

  • нахлуването и заемането на ръководни и отговорни постове от  неподготве- ни, некомпетентните, некадърните и неспособните да съществуват без изд- ръжката от държавните ясли, но верни на своите изключително- крадливи партийни вождове лица , които са изключително вредни за напредъка на об- ществото ни, и които не служат на народа, а служат на крадливите интереси на вождовете си .

 

И тъй като тогава - още през 89 г. аз вече бях създал една от първите частни фир- ми в България, дружествена фирма на граждани "Фантастик ", чийто президент бях аз, предпочетох да си остана шеф на създадената от мен фирма и така - чрез този дискриминационен закон - бях принуден, да си подам оставката като зам-кмет на общината .

.  
2.. Основните ми функции и отговорности - ресорите ми бяха :
   
 
  • Стопанската дейност , общинската собственост и инфраструкура
.  
3.. Постигнати резултати: макар и за толкова кратко време , то успях да осъществя следни запомнили
  се постижения :
  .
        а.

 в областта на стопанската дейност   -   бързо   уредих среща на земеделските

       

производители от общината с тогавашния президент на България- Желю Же- лев, както и  в министерството на горите и посолството на САЩ .

 

В тези три институции подадох молби за получаване на част от тогава отпус- ната спешна и безвъзмездна помощ от САЩ - 100 000 ( сто хиляди) тона царе- вица.

 

Благодарение на това земеделците в моята община бяха едни от малкото и първите, които получиха от тази помощ в тези страшно кризисни за Бълга- рия времена.

  .
        б.

 в областта на  инфраструктурата  -     с призиви за масово включване от стра-

       

на на гражданите с безвъзмезден труд и с всякакви "магии" и "изкуства" за онези тежки времена, успях - преди да настъпи зимата - да завърша един за- почнат, но недовършен водопровод в квартал "Малко Белово ".

 

  .
        в.

 в областта на общинската собсвеност    -   скоростно  създадох  изискуемата

       

от закона Комисия за разпределение на общинските жилища на подалите мо- лби и нуждаещи се граждани, каквато комисия нарочно не беше създавана до онова време, за да можеха комунистическите власти  -  безпринципно и незаконно -  да уреждат само своите си хора!    

 

Тази Комисия - чийто председател силата на закона бях аз- проучи всички мо- лби и инспектира/ провери на място жилищните условия на всички молители и кандидати за настаняване в общински жилища !

 

И състави първата публично-оповестена класация, и първото публично опо- вестено разпределение на общинските жилища сред нуждаещите се .

  .
        г.

 в областта на администативното управление като зам-кмет не можех да уво-

       

лнявам непригодните- комунистически тогава - чиновници, но с една моя за- повед поне ги прунидих, да си стоят по работните места, през работното си време, за да не дразнят гражданите с безцелните си отсъствия и шляене по кафенетата, по време, когато мнозинството изнемогваше в започналата вече тежка криза тогава.

 

Тези непригодни, вредни за обществото и некомпетентни чиновници обяви- ха стачка, по повод заповедта ми - да си стоят на работните места през рабо- тното си време.

 

Тази стачка аз бързо и лесно я сломих, чрез иск до съда за обявяването й за незаконна!

 

И в случай че съдът я обявеше за незаконна, то тогава можех да ги уволня всички за участие в незаконни стачки, което би зарадвало мнозинството от гражданите.

 

Тогава вече бе приет Законът за уреждане на колективните трудови спорове (стачки) и аз имах право на такива действия срещу паразитиращите и живее- щите на гърба на данъкоплатците - общински и държавни чиновници .

 

Така - след тези мои подходящи и находчиви действия - чиновниците вече си стояха на работните места по стаите си, и гражданите можеха да разчитат, че винаги ще намерят през работното му време един или друг , макар и безполе- зен общински/ държавен чиновник.

 

По начините, по които постъпвах, то мислещите се за недосегаеми дотогава комунистически и други видове чиновници, разбраха и проумяха , и получи- ха първия си урок, че когато :

  • аз управлявам от името и в името на народа, то ръката на закона ще хване всеки един, позволил си да престъпи закона.

.
4.. Изводите от тази част :                 
   
 

Когато и където аз управлявам, то тогава там и и по това време Законът е еднакъв за всики и всички са равни пред Закона. Това именно е моето разбиране за демок- ратична и правова държава .

 

И винаги и при всякакви обстоятелства ще съумея да дам заслуженото възмездие на всеки един властимащ негодник в България - независимо от неговия пост, нат- рупано с кражби богатсво и добито с измами обществено положение .

  ..

 Сега  от долу  дадените връзки може да изберете, какво желаете да  разгледате по-нататък  

 
.
 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

.

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов