ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > стаж в институции >  доказателства към стажа ми в институции  >  

 място за вашата реклама 

 Доказателствата към тема - моя трудов стаж в институции

 

 От тази страница може да изберете какво желаете да направите или разгледате по-нататък 

  • Ако желаете да разгледате като доказателство и от любознателност документите и печатните издания по тази материя- то сега целият този архив- в оригинала си - е на ваше разположение !

Първи НЕкомунистически заммет. ВрИК -1990 г. 

o
   Вестник  "Зов" бр. 24 / 90 г.

oo

Първи НЕкомунистически общински съветник - мандат 91 - 95 г. водач на листа, председател на правни, бюджетни и приватизационни комисии на ОбСъвет  

o

Вестник  "Зов" бр. 23 / 91 г.

У-ние   №  0043 / 95 г.

 У-ние   №  0044 /  95 г.

 
 

Първи  НЕзависим общински съветник в община Белово мандат  9903 г. предсе- дател на правни, бюджетни и приватизационни комисии на ОбСъвет  

o

Това тук са осемте страници на печатното издание на изборната ми програма - през 99 г. и   удостоверението за избора ми

 
.

Тази тук, по-горе дадена и съставената от мен - Всеобхватна, Уникална за България  Прог- рама- Агоритъм за Реализиране и Постигане на Целите на Местното Самоуправление - е нагледното доказателство за невероятния начин по който постигнах  изборния си успех по времето на най-жестоките в  новата история на България общински избори  избори през 99 г.

 

  • Досега все още няма написана и създадена друга такава Програма-Алгоритъм в Бъл- гария. Никои други - индивидуални или колективни субекти (участници) в политичес- кия живот не са съумяли да създадат- такава подобна на моята- програма- алгоритъм

 

Тя се състои от 48 (четиредесет и осем) стандартни машинописни страници, издадена във вестникарски формат. И бе тотално разпространена- и получена от всяко едно семейство и всеки един гражданин в моята община.

С нея и по този начин , то аз направих и един своеобразен масов тест за :

  • Нивото на Интелигентността на Гражданите с Избирателни Права и за Процента от Тях, Които Могат да Бъдат Убедени да Гласуват по РАЗУМ,  а не по емоции, и вярва- ния в пусканите пред тях лъжи и измами .

 

Цялата тази уникална програма алгоритъм - в нейния уеб-и печатен вариант се намира в този сайт, и от дадените в долния край на тази страница линкове, то Вие може да я разгле- дате, в случай, че това би представлявало интерес за Вас, като една обществено активна личност.

И / или , ако бихте желали:

  • да взаимствувате и използвате от нея това, което би било добро, полезно и приложи- мо за - и във управлението на Вашата община и страната ни като цяло.

 

Или , ако пък бихте желали, като четете от нея, то:

  • да я използвате като образец, от който можете да се подсещате какво и по какъв аргументиран начин да изисквате от управляващите Вашата община да  прилагат и осъществяват на практика и :

  • да им посочите по какъв начин да го направят, за да не могат да се оправдават, че ед- но или друго нещо не можело да стане !

 

Също така, тя може да Ви служи и  като една база за сравнение спрямо това:

  • в което други се мъчат и напъват да Ви  убеждават и предлагат като начини, пътища и методи за подобряването качеството на живота ни в България.

     
...

Ако желаете да прочетете и разгледате програмата по теми, то това може да го направите от даде- ното по-долу резюме на нейния уеб вариант, който е много красив и удобен за четене !

 
  .  

Уеб вариант  на изборна програма от  99 г-съдържание на програмата по теми. Кликнете на желаната от Вас тема и я прочетете ! ! !

 І )  Проблем №1- Безработицата

1.

Стимулиране на работодателите да на-

 

емат безработни от нашата община и да освобождават чужди жители

2.

Нови работни места, чрез общински ме-

 

роприятия, средства и обекти

3.

Нови работни места, чрез насърчаване

 

на самозаетостта, развитие на земеде- делието и изкупуване на продукцията  

 ІІ) Проблем № 2-Насърчване на бизнеса

1.

Подпомагане и финансиране на дреб-

 

ния и средния бизнес - туризъм, произ- зводство, търговия услуги ! Привличане на инвенститори.

 ІІІ)  Проблем №3- Начин на управление

1.

Количеството и качеството на огромна-

 

ната и безполезна администрация.  На- маляване състава и обновяване на об-  щинската администрация.

2.

Референдуми  по най-широк кръг въп-

 

роси с задължителни решения от тях.

 

 ІV) Проблем № 4- Социални дейности

1.

Социални помощи.Специална защитата

 

 на инвалидите.  Извън бюджетни сре- дства за социално подпомагане.

 V)  Проблем № 5 - Здравеопазването

1.

Поевтиняване  на  медицинските  услу-

 

ги и на лекарствата за хората с ниски доходи

2.

Гарантиране заетост на медицинския

 

персонал. Закупуване на нова и липс- ваща до в момента в общината медици- нска техника

 VІ)  Проблем № 6 - Образованието

1.

Снабдяване с безплатни учебници. По-

 

евтиняване храната на учениците.  

2.

Референдум за връщане на гимназия-

 

та в Белово и за какво да бъде използ-вана досегашната сграда - за жилища ?

3.

Запазване броя на учителите и повиша-

 

ване доходите им, чрез вкючването им като лектори в курсове за безработни.

 

 VІІ)  Проблем № 7 - Спорт

1.

Спорт, туризм, отдих, база.

 VІІІ)  Проблем № 8- Благоустрояване

1.

Окончателно и  цялостно  решение на

 

проблема с питейната вода във всич- ки населени места и непоскъпването

2.

Благоустрояване на населени места

 

Справедливо разпределение на сред ствата по отделните населени места Привличане на външни ресурси за  благоустрояването и едновременното създаване с това на работни места

ІХ)  Проблем № 9 - Престъпността

 1.

Война да държавно-организираната и всякакъв вид друга престъпност

 

Х) Проблем № 10 - Дискриминация 

 1.

Срамната и жестока дискриминация на протестантското малцинство

 

   Заключение

 

Народът  никога няма време повече от час .  Благодаря Ви  за доверието !

 

     
 

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 99 г. печатно издание на тази програма - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред лин- кове/ връзки изберете тези страници от програмата , които желаете да разгледате !

 
 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

.

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов