ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > Резюме на написаната от мен  книга - " Всичко за дресировката на кучета " >  

 място за вашата реклама 

>
> Първа страница
 > Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> Моето СV-резюме
> Образование
> Квалификации
> Чужди езици
> Компютри
Трудов стаж в:
> Институции
> Икономиката
Науката:
> сензации в био-
   технологията

Гражданското
право-виртуоз

> първа уникална
   масова дейност

> втора уникална
   масова дейност

Наказателното
право - върхове
> първи в Бъл-рия
   осъдени данъчни
   инспектори

>н е д о с е г а е ми властници са вече в  затвора,  как   ги правя  тези  неща
Международна
дейност- рекорди

> Световен рекорд
Желанията ми за
> Професиите
> Място на работа
> Условията
 
> СV-принт вариант

2/ КАТО ЧАСТЕН    
ПРЕДПРИЕМАЧ
Н А М И Р А М : скандинавски:

> клиенти за ваши
   стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
   работа за вас

> частни лица за
   запознанства

За в Скандинавия
извършвам всички
необходими неща
и регистрации за:

> Бизнес дейност
> Наемна работа
> Лични контакти за
   брак/приятелство

> Hаеми-офис/жил
 
Правя за цял свят:
> Вашата реклама
> Сайтове за вас

Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество


Приятелство с мен
> Ти ли си Тя ?
> Вие ли сте те ?
> Къде живея аз
> Лични качества
> Интересите ми
> Спорт
> Фотоалбуми
 
Може би интересни
> за Вас новини
 
.

 СV-другите ми умения, дарби и способности

.

 образования

квалификации

чужди езици

компютри умения

доказателств

 .

1.

Технически умения, дарби и способности   

.
Владея отлично - изобретяването,проектирането, конструирането,изра-
ботването, сглобяването, изпитанието и монтирането на :

 

машини, апарати и нестрандартно (уникално) оборудване и инстру- ментариум за следните промишлености /отрасли :

  1. биотехнологичната , фармацевтичната и хранително-вкусовата ;

  2. машиностроителната (машини за студена обработка на металите) ;

  3. мебелната и дървообработващата ;

  4. занаятчийската (машини и инструменти за домашните майстори) .

Аз лично  съм сътворил, проектирал, конструирал и изработил значите-  лен брой машини, апарати и оборудване за гореупоменатите отрасли.

Техническите ми умения и способности ги имам и съм ги усъвършенст- вувал от, по и чрез всички възможни за това начини и поводи като:

природен талант (дарба), обучение - средно-специалното и първо- то ми висше образование, работата ми, както и като допълнили свободното  ми време - любими мои дейности.

.
2.

Дизайнерски умения, дарби и способности   

.

Владея отлично - изобретяването,проектирането, конструирането, изра- ботването, сглобяването, изпитанието и монтирането на :

уникални, стилни, масивни и футуристични мебели .

Аз лично съм сътворил, проектирал, конструирал и изработил значите- лен брой такива мебели. Вижте някои от снимките им като кликнете тук !

Дизайнерските ми умения, дарби и способности в областта на сътворя- ването и производството на уникални мебели ги имам и съм ги усъвър- шенствувал от ,по и чрез всички възможни за това начини и поводи :

природен талант (дарба), обучение - професионален курс, работа- та ми, както и като една от любимите ми дейности и хобита .

.
3.

Дресьорски умения, дарби и способности   

.

Отлично дресирам :

служебни, стражеви,спасителни, ловни,циркови и домашни  кучета

Дресьорските ми ми умения, дарби и способности ги имам и съм ги усъ- вършенствувал от, по и чрез всички възможни за това начини и поводи:

природен талант (дарба),любов към животните обучение- работата ми, както и като допълнили свободното ми време - любими мои дейности - например:

  • намирането с кучета, на територията на България на най-скъ- пите гъби в света - подземно растящите трюфели.

 

а, какви именно дресури осъществявам, и то о с огромно удоволс- твие, това най-добре ще го разберете като се запознаете със резю- мето на съдържанието на написаната  от мен единствена в Б-я и специално за това  книга, което резюме Ви го давам и тук :

 
.

Всичко за дресировката на кучета обща, специални и развлекателни дресури

.
Съдържание
.

Първа част

 

Теория и практика на дресировката

  стр. 1

Основни методи на обучение

  стр. 2

Основни правила на дресировката

  стр. 4

.

Втора част - Обща дресура

 

   

Привикване на кучето към дресьора

  стр. 7

   

Приемане и свикване с определеното му име

  стр. 8

   

Създаване на строги хигиеннни навици

  стр. 9

   

Привикване към нашийник и намордник

  стр. 10

   

Привикване към намордник

  стр. 11

   

Повикване на кучето - команда - " Ела тук "

  стр. 12

Отиване и оставане на кучето на определеното за него място

   

команда - " На място "

  стр. 14

   

Нормален стоеж - команда - " Стой "

  стр. 15

   

Прекратяване на нежеланите действия  - команда - " Не"

  стр. 16

   

Водене на кучето - команда - " До мен "

  стр. 18

   

Водене на кучето от велосипедист

  стр. 20

   

Водене на кучето от скиор

  стр. 22

   

Свободно състояние на кучето - команда -  " Играй "

  стр. 23

   

Постовяне на кучето в седнало положение - команда - " Седни"

  стр. 24

   

Поставяне на кучето в легнало положение -  команда - " Легни "

  стр. 26

.      

Трета част - Специални служебни дресури

 

   

Лаене - команда - " Глас "

  стр. 28

   

Пълзене на кучето - команда - " Пълзи "

  стр. 29

   

Преодоляване на препяствия

  стр. 31

   

Избор на вещи по техния мирис

  стр. 33

   

Донасяне или известяване за местонахождението на

   

   

апортировъчни предмети

  стр. 35

   

Плуване

  стр. 39

   

Приучаване на кучето да носи самар

  стр. 40

   

Приучване на кучето на спокойно отношение към изстрели

  стр. 42

.      

 

1. .

Подготовка на кучето за охранителни служби

 стр. 43

   

Общи положения

  стр. 43

   

Развитие на злоба и недоверие към непознати хора

  стр. 43

   

Отказ от храна давана от чужди хора или намерена на земята

  стр. 45

   

Известяване за приближаване на непознати - команда " Пази"

  стр. 46

   

Задържане на лая

  стр. 48

   

Безразлично отношение на кучето към състава на охраната

  стр. 49

.      
 

2. .

Работа на кучето в патрул   стр. 50
.      
 

3. .

Подготовка на кучето за  свободно и несвобо-  

 

 

дно охраняване на различни обекти

  стр. 51

   

Общи положения

  стр. 51

   

Развитие на злоба и недоверие към непознати хора-  - команда " Дръж"

  стр. 51

   

Отказ от храна давана от непознати или хвърлена на земята

  стр. 52

.      

 

 

Обучение на кучето за несвободно охраняване

  стр. 52

   

Охрана на обекта в отсъствие на дресьора  -    команда " Пази"

  стр. 53

   

Безразлично отношение на кучето към състава на охраната

  стр. 53

.      

 

 

Особености на подготовката за свободно охраняване

  стр. 54

   

Проверка на бдителноста на кучето

  стр. 54

   

Условия за използване на кучетата за охрана

  стр. 55

.      
 

4. .

Претърсване на местности   стр. 56
.  
 

5. .

Обучение на овчарски кучета за пастирска  

 

 

служба

  стр. 57

.      

 

6. .

Обучение на спасителни кучета

  стр. 60

   

Подбор и изисквания към кучетата

  стр. 60

   

Породи и възраст

  стр. 60

   

Обоняние, нюх, слух и физическо развитие

  стр. 60

.
    Отглеждане (гледане) на кучетата   стр. 63
.
    Начална подготовка   стр. 64
.
    Първи етап - обща подготовка   стр. 64
.

 

 

Втори етап - профилиращо обучение

  стр. 65

   

Привикване към специалната екипировка

  стр. 65

   

Преодоляване на препятствия

  стр. 67

   

Спокойно отношение към изстрели и взривове

  стр. 67

   

Привикване към различни видове транспортни средства

  стр. 67

.
    Специална подготовка   стр. 69
.
    Миризми и фактори, влияещи на разпростанението и  

 

 

улавянето им от кучето

  стр. 69

   

Изход на миризмата на повърхноста

  стр. 69

   

Дифузия и конвекция

  стр. 70

   

Пренасяне на миризмите от вятъра

  стр. 71

   

Други метероологични фактори

  стр. 71

   

Други фактори, влияещи върху улавянето на миризмите от кучето

  стр. 72

.
   

Обучение на кучето да избира вещи по мирис, да от-

 

крива и  известява за местонахождението на апорти-

 

 

ровъчни предмети

 стр. 73

   

Райони на занятията

  стр. 74

   

Организация на занятията

  стр. 75

   

Методика на провеждане на занятията

  стр. 76

.  

 

 

Усложняване на занятията

  стр. 80

   

Задимяване на участъка

  стр. 80

   

Планинска подготовка

  стр. 80

Увеличаване дълбочината на зараване- повишаване на степента

   

на подготвеност

  стр. 82

.
    Проверовъчни занятия   стр. 84
.
    Основни правила на обучението на спасителни кучета   стр. 85
.

 

 

Организация и тактика на спасителните работи

  стр. 87

   

Тактически план

  стр. 88

   

Начини на търсене

  стр. 89

   

Методика и техника

  стр. 90

   

Търсене в коридор

  стр. 92

   

Разбор

  стр. 93

   

Мерки за безопасност

  стр.96

.
    Особености на работа в планините   стр. 97
.
    Основни правила на работа със спасителното куче   стр. 100
.
 

7. .

Обучение за откриване на определени  вещес-  

 

 

ства по техния  мирис

  стр. 101

.
 

8. .

Обучение на кучета за търсене на трюфели   стр.103
.

Четвърта част - Развлекателни дресури

 

   

Скачане върху стойка

  стр. 105

   

Скачане през обръч

  стр. 106

   

Скачане на въже

  стр. 106

   

Качване и слизане по стълба, ходене по греда

  стр. 106

   

Бягане в кръг

  стр. 107

   

Осморки

  стр. 107

 

 

Стоеж и ходене на задни лапи

  стр. 107
   

Покланяне

  стр. 108

   

Здрависване

  стр. 108

   

Изсушаване

  стр. 109

   

Кимане с глава

  стр. 109

   

Баскетбол

  стр. 110

   

Футбол

  стр. 110

.      
Вместо епилог   стр. 112

 Ако тази книга е предизвикала Вашият интерес  , то Вие може да си я поръчате и да я получите по  някой от следните начини :

Вашите заявки за закупуване на книгата , въпроси и справки можете да изпращате на e-mail:

  • kniga@kucheta.eu

  • цената на книгата е 18 /осемнадесет/ лева за един брой , като в цената влизат и разходите за доставка на един брой ! Доставката се извърша по пощата с наложен платеж . Наложеният платеж -означава, че ще я платите, чак, когато я вземете ! Ние Ви я изпращеме, Вие получавате съобщение, че е пристигнала при Вас и чак когато я вземете/получите - чак тогава я плащате

В писмото си напишете :

  • колко броя книги желаете да купите и данните Ви за връзка с вас - име, адрес, пощенския код, телефон, лица за контакти и други Ваши данни, които намира- те за необходимо да посочите .

Заявки, въпроси и справки можете да правите и на следните телефони :

  •    GSM : 0887- 313 -853

За подаването на Вашите заявки , въпроси и справки също така може да използвате и дадения по-долу - елекронен формуляр :


Заявката или въпроса си можете да ги напишете в долното поле !

В долните полета напишете данните за връзка с Вас :

Трите ви имена 

Фирма

E-mail

Тeл

Адрес с пощенския код

Моля.свържете се с мен възможно най-бързо  !


При поръчка на повече от две книиги заплащането се извършва предварително по някой от следните начини :

1.

Плащане с пощенски запис

Данните за извършване на пощенския запис са :

гр.София , пощенски код 1387
получател : Петър Богомилов Богданов
адрес : До поискване
 

Когато плащате с пощенски запис в полето за допълнителни бележки напишете за колко броя книги плащате  .

2.

Плащане с Банков превод

 

Чрез който и да е клон, на която и да е банка, можете да прeведете дължимата сума по следната наша банкова сметка с данни:

титуляр : ЕТ "ВсичкоНет - Атанаска Богданова"

IBAN : BG1ØRZBB91551Ø69721615

BIC : RZBBBGSF 

Банка : Райфайзенбанк ЕАД - гр. София

 

Ако  имате съществуваща банкова сметка  може да преведете дължи- мата сума с платежно нареждане .

Ако нямате банкова сметка може да преведете дължимата сума, чрез плащане "в брой"  с "вносна бележка "  .

Когато плащате с банков превод, то  в платежното нареждане или във вносната бележка в графата " Основание за плащане " напишете за кoлко броя книги плащате .

обратно към върха на страницата

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов